MSCIs verdensindeks har falt ca. 10 % hittil i år, men svingningene har vært store, og for de som følger markedet tett har fallet føltes enda større enn dette. En rekke enkeltaksjer og sektorer har også falt betydelig mer. Det er primært inflasjonsproblemet i verden som har medført den svake avkastningen, men problemene med høye energi- og råvarepriser er blitt kraftig forsterket av krigen i Ukraina.

Må USA føre økonomien inn i resesjon?

Det er knyttet økende utsikkerhet til om sentralbanken i spesielt USA blir nødt til å føre økonomien inn i en resesjon for å dempe inflasjonen. Forventningene til styringsrenten i USA i slutten av 2022 har gått fra 0.25 % til 2.5 % fra september i fjor til i år. I tillegg vil de i juni begynne å redusere balansen sin ved å ikke reinvestere obligasjoner som forfaller. Formålet er å få ned farten i økonomien, stoppe opp den høye lønnsveksten og få kontroll på inflasjonen.

En kort periode var også de lange rentene i USA lavere enn de korte rentene. Historisk har dette vært et forvarsel på at USA går inn i resesjon en gang mellom de neste 12-24 måneder. Dette signalet ble imidlertid kort reversert ved at de lange rentene igjen steg og ligger i dag ca. 0.15 % høyere enn to-årsrenten.

Norske selskaper gjør det godt

Oslo Børs har så langt klart seg ganske bra. Det skyldes at olje- og gassprisene er høye, men også en rekke andre råvarepriser som strøm og laksepriser er høye og gjør at en rekke norske selskaper gjør det godt. De siste to ukene har imidlertid norske aksjer falt litt tilbake, og samtidig har norske kroner svekket seg. Det skyldes at aksjemarkedet har falt samtidig som oljeprisen ikke har styrket seg. Trolig er forklaringen at det har vært et mer klassisk markedsfall, som ofte karakteriseres som risk-off, enn at det skyldes inflasjon, krig og stigende råvarepriser.

Usikkerheten og svingningene vil trolig fortsette en stund til, så finn frem din langsiktige strategi og vær nøye med å holde deg til den.


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.