Til tross for planlagte samtaler i oktober og fersk godvilje fra begge sider, ser vi fortsatt 60 prosent sannsynlighet for at USA og Kina ikke lykkes med å fjerne tariffene innen valget i USA.

Dette selv om vi erkjenner at det er vrient å forutsi hva Trump vil gjøre i lys av økonomiske svakhetstegn, fallende oppslutning på meningsmålinger og ønsket om gjenvalg i 2020. Samtidig bekreftes konfliktens betydning ved at finansmarkedene nå reagerer mer på relaterte uttalelser og rykter enn på økonomiske nøkkeltall.

Derfor kan det være nyttig å se på konflikten med nye briller, nemlig i et rammeverk av politisk spill-teori! Dog uten garanti for korrigering av skjeve hornhinner.

60/40 – mest sannsynlig vil handelskonflikten vedvare

Våre hovedargumenter for at en løsning ikke nås med det første er manglende kinesisk tillit til Trump, at Trump ønsker å fremstå som en «vinner» av konflikten, at handelskrigen er en del av en større økonomisk og teknologisk konflikt, at en rekordhøy andel av amerikanere ser på Kina som en «motstander» og dermed underbygger Trumps «tøff-strategi» inn mot valget, samt at Kina har tålmodighet og ressurser til å vente til Trump viker.

Vårt 40 prosent anslag for en løsning før valget, baseres i stor grad på at oppbremsingen i amerikansk økonomi, uro i aksjemarkedet og fallende oppslutning på meningsmålinger gir Trump insentiv til å søke en avslutning.

Våre antagelser understøttes av spillteori knyttet til utmattelseskrig -  et rammeverk som ofte benyttes til å analysere politiske konflikter og som har følgende forutsetninger:

 • To parter kjemper om å vinne en premie
 • Konflikten vedvarer til en part gir opp, og den andre parten får premien
 • Underveis må begge sider betale en løpende kostnad, som kan være ulik for partene
 • Det er en teoretisk mulighet for at en eller begge parter er forberedt på aldri å gi seg, uansett kostnad, eksempelvis fordi parten ikke responderer på økonomiske insentiver, eller fordi det er ikke-økonomiske fordeler ved å fortsette konflikten som overgår kostnadene.
 • Partene er fra begynnelsen ikke kjent med om den andre parten er innstilt på aldri å gi seg.

5 kjennetegn ved handelskonflikten i lys av spillreglene:

 1. Konflikten vil vare lenger dersom premien er av høy oppfattet verdi relativt til kostnadene. I lys av at konflikten synes å handle ikke bare om bilateral handel, men også om økonomisk, teknologisk og til dels militær dominans, synes «premien» å være ekstremt viktig for begge parter. Dette taler for at begge parter vil være tålmodige.

 2. Hvor lenge konflikten allerede har pågått har liten påvirkning på når den vil avsluttes. Selv om det er stigende kostnader for begge parter, kan disse anses som «sunk-cost», altså irreversible når de er påløpt og irrelevante for fremtidige beslutninger.

  De negative realiserte konsekvensene av handelskonflikten behøver derfor ikke å fremskynde muligheten for en avtale. Unntaket vil være dersom påløpte kostnader er så store at de forårsaker enda større kostnader i fremtiden.

  Derfor vil en større økonomisk svekkelse, og/eller en kraftig negativ reaksjon i finansmarkedene kunne gi partene insentiv til å avslutte konflikten. Det er derfor ikke overraskende at USA og Kina vær nærmest en avtale i vår – rett i etterkant av den eneste større markedskorreksjonen siden konflikten begynte.

 3. Fordi det er uklart hvorvidt den ene parten løper vesentlig høyere kostnader enn den andre kan resultatet bli en Pyrrhos-seier. I tilfeller hvor den ene parten har mye høyere løpende kostnader enn den andre, vil konflikten som regel avsluttes raskt.

  Dette bidrar til å forklare hvorfor mindre USA sine mindre handelspartnere, som Sør-Korea, Mexico og Japan relativt raskt har kommet med innrømmelser til USA, som har truet med tariffer. Kina synes derimot å forberede seg på langvarig konflikt, kanskje fordi de oppfatter at deres kostnader kun er marginalt høyere enn de amerikanske, samt at de kan dekke inn deler av kostnadene ved å påføre skade på amerikansk økonomi, eksempelvis via reduksjoner i importen av jordbruksråvarer.

  Antar vi at begge parter er like motiverte for å vinne premien, og ikke selv oppfatter at de bærer en urimelig større kostnad enn den andre, øker sannsynligheten for en Pyrrhos-seier, hvor endelig kostnad tilsvarer eller overgår verdien av premien.

 4. Dersom en av partene oppfattes som irrasjonell av den andre, kan det påvirke utfallet. En annen mulighet er at Kina har langt større løpende kostnader enn USA, men at de er mindre følsomme for økonomiske insentiver ettersom de ikke er en utpreget markedsøkonomi.

  Er dette tilfelle vil Kina være forberedt på aldri å gi seg i konflikten, til tross for massive kostnader, altså en form for irrasjonalitet.Selv en illusjon av irrasjonalitet kan bistå en rasjonell part til å vinne konflikten.

  Dersom USA oppfatter at kineserne er irrasjonelle ved at de ignorerer løpende kostnader og har uendelig smerte-terskel, vil Kina sin visshet om amerikanernes oppfatning kunne bidra til at de holder ut lenger, selv om de i realiteten er bekymret over kostnadene. En oppfatning om kinesisk irrasjonalitet kan skape usikkerhet hos amerikanerne fordi amerikanske kostnader kan forhindre Trumps gjenvalg.

 5. Utsettelsen av nye forbruker-orienterte tariffer kan ha svekket USA sin strategiske posisjon. Fra et økonomisk perspektiv var utsettelsen av tariffer på blant annet mobiltelefoner, bærbare PC’er, klær, sko og leker frem til 15. desember positiv.

  Dermed unngås misnøye blant amerikanske forbrukere inn mot julehøytiden, noe Trump bekreftet var hans motivasjon for utsettelsen. Fra et strategisk perspektiv beviste dette derimot for kineserne at Trump er følsom for økonomiske insentiver, noe som også bekreftes av den amerikanske presidentens mange utbrudd mot FED, ønske om nye skattekutt og økonomiske støttepakker til jordbrukssektoren.

  At Kina oppfatter USA som en rasjonell aktør i så måte, kan forsterke deres villighet og tålmodighet til å fortsette å kjempe for premien.


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.