Slik oppnår du skattefordeler med et holdingselskap

Mange private bedriftseiere er ikke klar over de mange fordeler en holdingstruktur kan gi. Her er en oversikt over fordelene og hvordan man kan gå frem for å opprette et holdingselskap.

Et holdingselskap er et eierselskap eller morselskap som opprettes for å eie aksjer i ett eller flere datterselskaper. Av den grunn er holdingselskaper som regel passive. Et holdingselskap gir deg ikke endelig skattefritak, men du får muligheten til å utsette beskatning, ved at utbytte og gevinst fra datterselskap kan reinvesteres skattefritt. Slik kan holdingselskapet benyttes som en «skattefri sparebøsse».


De største skattefordelene med holdingselskap

 • Ved utbytte

  Den klart største fordelen oppstår når du skal hente utbytte fra driftsselskapet. Eier du aksjene privat må du skatte  30,59 % av utbyttet (31,68 % for 2019) utover skjermingsfradraget (se under). Eier du derimot aksjene via et holdingselskap, kan utbyttet deles ut skattefritt til holdingselskapet.

  Dette kalles «fritaksmetoden». Det er viktig å merke seg at dersom holdingselskapet eier 90 % eller mindre av aksjene i datterselskapet, betaler holdingselskapet 0,69 % skatt på utbyttet (dvs. 3 % av utbyttet blir skattlagt med 23 %). Du kan dermed reinvestere hele utbyttet i aksjer, eiendom eller andre investeringer og spre risikoen i din portefølje. Du må først betale skatt på nevnte utbytteinntekter når holdingselskapet betaler utbytte til deg privat. Reinvesteringer innenfor fritaksmetoden (aksjer, aksjefond, mm.) vil også være skattefritt for ditt holdingselskap.
 • Ved salg av selskap

  Hvis du selger aksjer i et AS som du eier privat, må du betale skatt om du har gevinst på aksjene. Gevinsten skattes da 30,59 % (31,68 % for 2019) utover skjermingsfradraget. Skjermingsrenten var 0,8 % for 2018, noe som tilsvarer en tenkt risikofri rente, etter skatt. Det er kun avkastning som overstiger skjermingsrenten som er skattepliktig. Dette er for å sikre at det skatteyteren alternativt kunne oppnådd på en risikofri normalavkastning unntas fra ekstrabeskatning. Eier du derimot aksjene via et holdingselskap, vil gevinsten ved salg innenfor fritaksmetoden fortsatt være skattefri, og du kan reinvestere gjennom holdingselskapet uten at det utløser skatt.
 • Spre risiko ved drift av flere selskaper

  Via et holdingselskap kan du ha aksjer i flere selskaper, og driften i de ulike selskapene behøver ikke å være relatert til hverandre. Det kan være lurt å fordele ulike aktiviteter i ulike driftsselskaper. Dersom alle aktiviteter driftes fra ett selskap, risikerer du å tape alt ved en konkurs. En holdingstruktur kan derfor brukes til å spre risiko. Dersom et av driftsselskapene skulle gå konkurs, vil det ikke påvirke de andre selskapene, annet enn at du ikke får skattefradrag for tapet i selskapet det gjelder.
 • Fleksibilitet

  En holdingstruktur gir også fleksibilitet dersom du drifter flere selskaper. Skattefritt utbytte fra datterselskap gir deg muligheten til å vokse og etablere nye selskaper. Ansetter du deg selv i holdingselskapet, kan lønn finansieres med utbytte eller fakturering fra et datterselskap (merk at transaksjoner innen konsernet skal være på armlengdes vilkår). Det gjør at selskap som går med overskudd kan ta kostnader for nye selskap som fokuserer på å vokse. Bedriftseiere som driver flere selskap kan oppleve perioder hvor noen av selskapene går med overskudd, mens andre kan gå i minus. Dersom de eies under et holdingselskap kan du utligne overskudd i et selskap mot et underskudd i et annet etter reglene om konsernbidrag– forutsatt at holdingselskapet eier mer enn 90 % av aksjene i datterselskapene.

Hvordan går du frem for å opprette et holdingselskap?

Dersom du har et aksjeselskap i dag der du eier aksjene privat, vil du måtte betale skatt på eventuell gevinst ved overføring av aksjene til et holdingselskap. En omorganisering kan derimot gjøres skattefritt, for eksempel ved hjelp av en såkalt trekantfusjon.

For å kunne gjennomføre en trekantfusjon, er du først nødt til å opprette et holdingselskap som eier av et nytt driftsselskap. Deretter må du fusjonere det gamle selskapet med det nye driftsselskapet slik som skissert under, og det gamle selskapet vil slettes. Før du går i gang med en slik prosess, må du gjøre en vurdering om en slik ordning er riktig valg av omorganisering. Undersøk om dette vil lønne seg for din bedrift, ettersom det er kostnader tilknyttet en slik omorganisering og administrasjon av flere selskap. Søk råd hos en revisor eller en skattespesialist dersom du ønsker ytterligere informasjon om hva som lønner seg for akkurat din bedrift.

Ønsker du å komme i kontakt med en av våre rådgivere for din bedrift?

Kontakt oss

Andre har også lest