I Danske Bank opplever vi at kun et fåtall av de som driver små- og mellomstore bedrifter styrer etter et budsjett. Lite oversikt over tallene gjør selskapet ekstra utsatt for å havne i vanskelige situasjoner med mangelfull tilgang på kapital og dårlig likviditet.

1. Lag både resultat- og likviditetsbudsjett

Som minimumskrav bør du utarbeide et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett. Resultatbudsjettet viser virksomhetens verdiskapning over en bestemt tid – normalt et år. Likviditetsbudsjettet er minst like viktig, fordi det sier noe om hvor godt rustet man er til å møte kortsiktige forpliktelser, gjerne fra måned til måned. Eksempelvis vil investeringer i anleggsmidler (produksjonsutstyr, bygninger, kontormaskiner etc.) normalt kostnadsføres over hele levetiden, mens midlene trekkes fra konto umiddelbart.

2. Bruk salgskalkyler

Uansett hva du selger er kalkyler viktige for å beregne hvor mye du tjener på salget, sett i betraktning av hva du selv må betale for å levere produktet eller tjenesten. Ved å utarbeide en kalkyle på enkelttjenester og/eller –produkter, vil du raskt få en oversikt som du kan skalere opp mot forventet aktivitet for hele året. I tillegg får du en oversikt av forventet inntekt vil være når du tar hensyn til faste og variable kostnader.

3. Vurdér risiko

Vurdér potensielle utfordringer din bedrift kan bli utsatt for. Forventer dere endringer i markedssituasjonen? Vil det komme endringer i politiske føringer innenfor din bransje? Hvilke risiko må du ta når det gjelder personal? Innkjøp; vil dere endre leverandør – hvilken betydning vil det ha? Foreta en risikoanalyse av din bedrift og ta hensyn til dette i budsjettet.

4. Vurder ulike scenario

Effektene av Covid 19 og usikkerhet rundt fremtiden gjør at man bør budsjettere med ulike scenario. Hva er minimum krav til omsetning og kostnader for å levere et 0-resultat og holde likviditeten i sjakk? Hva vil være et normalår, og hva vil være et godt år? Ved å vurdere ulike scenario er man generelt bedre forberedt til å møte året som kommer og planlegge fremtiden om det tar tid før aktiviteten er tilbake som normalt. Se punkt 3 og være konservativ i alle scenario.

5. Følg opp budsjettet ofte

Følg opp budsjettet ofte og gjør eventuelle tilpasninger fortløpende. Budsjettet skal være et levende dokument.