Kun lønn som gir pensjon- og trygdeytelser

Det er kun ved uttak av lønn du opparbeider deg sosiale rettigheter som utbetaling av sykepenger fra NAV ved sykdom over 16 dager, dagpenger, uføretrygd og/eller tilleggspensjon.

Eier du et selskap behøver du ikke å være ansatt, selv om du faktisk jobber der. Utbetaling til deg vil da skje som utbytte. Men husk altså at utdeling av utbytte ikke gir grunnlag for de rettighetene som er nevnt over.

Om du er ansatt eller styremedlem har ikke noe å si skattemessig. Både lønn og styrehonorar skattlegges likt og gir samme grunnlag for pensjon og trygdeytelser.

Dersom du ikke har andre arbeidsforhold der du opparbeider deg disse rettighetene, bør du derfor vurdere å ta deler av overskuddet ut som lønn. På denne måten får du mulighet til å opparbeide deg fremtidige pensjon- og trygderettigheter.

Ja takk, begge deler

Mange velger derfor en kombinasjon av lønn og utbytte. Lønnen skatter du av samtidig som den utbetales ved at selskapet ditt foretar forskuddstrekk. Mens ved utbytte utsetter du beskatningen til det tidspunktet uttaket besluttes, i praksis året etter. Husk at dersom selskapet ditt gir deg lån, må du betale utbytteskatt på lånebeløpet selv om lånet skal tilbakebetales.

Tar du ut lønn, må selskapet betale arbeidsgiveravgift (normalt 14,1 prosent). Betaling av lønn og arbeidsgiveravgift er imidlertid fradragsberettigede kostnader, og reduserer det skattbare overskuddet. Skatt du som ansatt betaler av lønnen er alminnelig inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell trinnskatt. 

Marginalskatt på lønnsinntekt uten arbeidsgiveravgift er 46,4 prosent i 2020, altså tilnærmet likt med selskaps- og eierskatt sett under ett (sett bort i fra eventuelt skjermingsfradrag).

Marginalskatt på lønnsinntekt inklusive arbeidsgiveravgift er 53 prosent i 2020. 

Satsene over gjelder lønn over 999 550 kr.


Husk pensjon i vurderingen

Når du skal vurdere hvor mye lønn du skal ta ut, bør du ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er lønn inntil folketrygdens grunnbeløp (G) ganger 7,1 (kr 708 992 pr. 1. mai 2019) som gir full opptjening for alderspensjon, om du er født i 1963 eller senere. Det anbefales derfor å ta ut lønn tilsvarende 7,1 G dersom man ønsker full opptjening for alderspensjon.

Det kan også være gunstig å spare i en innskuddspensjon via bedriften sammenlignet med ta ut utbytte og spare på privat hånd.

 Er du usikker på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen for deg i valget mellom lønn, utbytte eller en kombinasjon? Ta kontakt med revisor eller en skatterådgiver for en nærmere vurdering og råd.

Se mer fra Danske Bank