Omdanner du selskapet og det er stiftet og meldt til Foretaksregisteret før 1. juli, vil man skattemessig anses som et AS for hele 2021. Omdanning etter 1. juli vil først ha virkning fra 2022. Men hvorfor bør man vurdere en omdannelse til AS? Fordelene er gjerne flere enn man tror.

Fordeler ved omdannelse

Den største forskjellen fra EPF, tidligere kalt enkeltmannsforetak (ENK), er at risikoen for økonomiske krav du selv er personlig forpliktet til å innfri er betydelige lavere gjennom et AS, ettersom man gjennom et enkeltpersonforetak er personlig ansvarlig for selskapet med hele sin formue. Begynner virksomheten din å dra på seg større forpliktelser (f.eks: leverandørfaktura, garantier eller annet ansvar) kan tiden være moden for å vurdere et AS. Som utgangspunkt er dine forpliktelser som aksjonær begrenset til aksjekapitalen du går inn med.

Det er også noen skattemessige fordeler ved bruk av AS. I et EPF vil nettooverskudd være skattepliktig med en skattesats på opptil 49,6% mens den totale skatten på et AS og aksjonær vil være 46,7%. Siden du og ditt EPF skattlegges under ett, vil du løpende måtte betale skatt på overskuddet i bedriften. I et AS har du muligheten til å utsette skatt på aksjonærs hånd til du tar ut utbytte. Sånn kan selskapet benyttes som en ”skattefri” sparebøsse.

Vurderer man å ta inn flere eiere eller gjennomføre generasjonsskifte, vil også AS gi en større fleksibilitet. I tillegg til at det er enklere å ta opp nye eiere, er det mulig å innføre flere aksjeklasser med forskjellig utbytte- og stemmerett. Fra og med 2016 er det også innført fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omdanning fra EPF til AS.

Hva må til?

Skal omdannelsen gjøres skattefri, er det en forutsetning at foretaket utøver virksomhet i skattemessig forstand.

Virksomheten må overføres til et nystiftet AS. Dersom selskapet er stiftet og meldt Foretaksregisteret før 1. juli, og eventuelle skattetrekk og arbeidsgiveravgift er beregnet senest fra samme dato, da får omdannelsen virkning allerede fra 1. januar i samme år. I andre tilfeller utsettes skattemessig virkning til året etter.

Det er også et vilkår for skattefriheten at omdannelsen gjennomføres med full skattemessig kontinuitet. Det innebærer at det nye aksjeselskapet må overta det gamle foretakets forpliktelser, slik som: Positiv eller negativ saldo, gevinst- og tapskonto, underskudd til fremføring, inngangsverdi osv. Det er også en forutsetning at det er kontinuitet på eiersiden ved omdanning.

Forenklinger for AS

Det er de siste årene innført flere viktige lempelser for AS. Blant annet er du på lik linje med et EPF ikke revisjonspliktig så lenge du oppfyller følgende kriterier:

  • Driftsinntekter under 6 MNOK
  • Balansesum under 23 MNOK
  • Ansatte færre enn 10 årsverk

Krav til aksjekapital er også redusert til kr 30.000, og denne summen kan også dekke stiftelseskostnadene. Styret kan også bestå av bare en person, uten krav til varamedlem, selv om det kan være lurt å ha flere. Les våre råd til et godt styre her.

Skattefri omdannelse av NUF, ANS og DA

Har du i dag et NUF, åpner skatteloven også opp for en skattefri omdanning til AS. Her gjelder tilsvarende regelverk og en forutsetning om skattemessig kontinuitet. Dette gjelder også ANS og DA hvor det på nærmere vilkår også kan omdannes til AS.

Oppsummering

Omdannelse av enkeltpersonforetak til AS krever bistand fra revisor, og for å få en fullstendig oversikt over regelverket vil vi anbefale at du diskuterer en eventuell omdannelse med din revisor eller skatterådgiver. Omdannelse til AS kan dessuten være et første skritt på veien til skatteoptimalisert eierstruktur ved bruk av holdingselskap, hvilket vi skal omtale i et senere innlegg.

Omdannelse til AS innebærer at virksomheten får et nytt organisasjonsnummer og at kreditorer og andre du gjør forretning med får et nytt juridisk selskap å forholde seg til. Det er derfor viktig å orientere dem i forkant av omdannelsen.