Del

Lønn eller utbytte?

Mange spør seg om de bør ta ut overskudd i bedriften som lønn eller utbytte. Ofte vil en kombinasjon være mest optimalt, men dette avhenger av både størrelsen på overskuddet, din samlede skattesituasjon og behov for pensjon- og trygdeopptjening.

Kun lønn som gir pensjon- og trygdeytelser

Det er kun ved uttak av lønn du opparbeider deg sosiale rettigheter som utbetaling av sykepenger fra NAV ved sykdom over 16 dager, dagpenger, uføretrygd og/eller pensjon.

Eier du et selskap behøver du ikke å være ansatt, selv om du faktisk jobber der. Utbetaling til deg vil da skje som utbytte. Men husk altså at utdeling av utbytte ikke gir grunnlag for de rettighetene som er nevnt over.

Dersom du ikke har andre arbeidsforhold der du opparbeider deg disse rettighetene, bør du derfor vurdere å ta deler av overskuddet ut som lønn. På denne måten får du mulighet til å opparbeide deg fremtidige pensjon- og trygderettigheter.

Ja takk, begge deler

Mange velger derfor en kombinasjon av lønn og utbytte. Lønnen skatter du av samtidig som den utbetales ved at selskapet ditt foretar forskuddstrekk. Mens ved utbytte utsetter du beskatningen til det tidspunktet uttaket besluttes, i praksis året etter. Husk at dersom selskapet ditt gir deg lån, må du betale utbytteskatt på lånebeløpet selv om lånet skal tilbakebetales.

Tar du ut lønn, må selskapet betale arbeidsgiveravgift (normalt 14,1 prosent). Betaling av lønn og arbeidsgiveravgift er imidlertid fradragsberettigede kostnader, og reduserer det skattbare overskuddet. Skatt du som ansatt betaler av lønnen er alminnelig inntektsskatt, trygdeavgift og eventuell trinnskatt. 

Marginalskatt på lønnsinntekt uten arbeidsgiveravgift er 46,4 prosent i 2019, altså tilnærmet likt med selskaps- og eierskatt sett under ett (sett bort i fra eventuelt skjermingsfradrag).

Marginalskatt på lønnsinntekt inklusive arbeidsgiveravgift er 53 prosent i 2019 (forutsetter lønn over 964 800 kr).

Husk pensjon i vurderingen

Når du skal vurdere hvor mye lønn du skal ta ut, bør du ta høyde for din pensjonssituasjon. Det er pensjonsgivende lønn inntil folketrygdens grunnbeløp (G) ganger 7,1 (NOK 687 869 pr. 1.5.2017) som gir pensjonsopptjening gjennom folketrygden. Dersom man ønsker størst mulig opptjening i pensjon fra folketrygden, bør man derfor ta ut lønn tilsvarende 7,1 G. Tar du ut lønn over 7,1 G vil det ofte være gunstig at du i tillegg sparer i en innskuddspensjon via bedriften.

Vektlegges en lavere beskatning på bekostning av full pensjonsopptjening i folketrygden, vil det være optimalt å ta ut noe mindre enn 7,1 G i lønn. Her må du hensynta eventuell styregodtgjørelse, lønn, mv. fra andre selskap. Dersom du tar ut lønn under 7,1 G, bør du vurdere å øke lønnen opp mot 7,1 G. Årsaken til dette er at for hver hundrelapp du øker lønnen opptil 7,1 G, så vil ditt innskudd i folketrygden øke med NOK 18,1 (18,1 %).

 Er du usikker på hva som er den mest hensiktsmessige løsningen for deg i valget mellom lønn, utbytte eller en kombinasjon? Ta kontakt med revisor eller en skatterådgiver for en nærmere vurdering og råd.

Se mer fra Danske Bank

Andre har også lest