Krigen i Ukraina - Hva gjør Danske Bank

Danske Bank følger med på den tragiske krigen i Ukraina nøye og våre tanker er med alle de som er påvirket av krigen.

Vi overvåker dette særlig med tanke på implementering og innføring av relevante internasjonale sanksjoner og deres potensielle innvirkning på de nordiske landene og markeder. Danske Bank følger naturlig nok de sanksjoner som er implementert av EU, USA og UK og har også tatt andre egne initiativ.

Likvidering av Danske Invest Russia Class A
og Danske Invest Eastern Europe A

Som følge av sanksjonene, standarden for ansvarlig investering, suspendering av handel på Moskva-børsen og de tilhørende likviditetsutfordringene har styret i Danske Invest SICAV besluttet å likvidere de to fondene Danske Invest SICAV Russia A og Danske Invest SICAV Eastern Europe A.

Les mer på Danske Invest sine sider her

Nye betalinger til og fra Russland, Hviterussland
og Donbas stanses

Krigen i Ukraina og de tilhørende sanksjonene har i økende grad gjort det vanskeligere for oss å hjelpe våre kunder med deres betalinger som involverer Russland, Hviterussland, Donbas-regionen og områder av Ukraina som ikke er under den Ukrainske regjerings kontroll.

For å bistå med de transaksjonene som allerede er til behandling, og for å sikre at vi til enhver tid følger gjeldende sanksjoner, har Danske Bank besluttet at vi ikke vil behandle nye transaksjoner mot disse landene og regionen, nå og i nær fremtid.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Denne orienteringen vedrører situasjonen slik den så ut kl. 10:00 20.10.2022

Oversikt over gjeldende sanksjoner

 • Sanksjoner innført av EU

  24. februar
  EU implementerte en sanksjonspakke som svar på Russlands handlinger.
  EU har innført restriksjoner på aktiviteter som involverer DNR og LNR, og har begrenset Russlands muligheter til å skaffe kapital i EUs finansmarkeder ved å forby handel med verdipapirer utstedt av Russland og dets regjering. EU har også innført sanksjoner rettet direkte mot russiske myndighetspersoner og folkevalgte. I tillegg har EU innført sanksjoner mot Bank Rossiya, Vneshoconombank og Promsvyazbank.

  25. februar
  Eiendeler i EU frosset for Vladimir Putin og Sergey Lavrov.

  28. februar
  EU utvidet de eksisterende økonomiske restriksjonene.
  Dette inkluderte restriksjoner på notering og levering av tjenester knyttet til aksjer i russiske statseide selskap, mottak av betalinger fra russiske statsborgere, innbyggere eller selskaper etablert i Russland, med mer enn EUR 100 000, samt levering av tjenester fra sentrale verdipapirdepoter i EU og salg av eurobaserte verdipapirer til russiske personer eller selskap. EU vedtok også et forbud mot transaksjoner med den russiske sentralbanken. EUs medlemsland må forby fly fra å lande, ta av eller fly over deres territorier hvis et fly opereres av et russisk flyselskap og nye eksportkontrollrestriksjoner ble pålagt varer og teknologi brukt i strategiske sektorer, inkludert energi-, transport- og teknologisektorene.

  3. mars
  Forbud av salg, levering, overføring og eksport av euro til Russland.
  Forbudet omfatter enkeltpersoner og enheter lokalisert i Russland, inkludert den russiske sentralbanken. Videre forbød EU de russiske TV-nyhetsnettverkene Sputnik og Russland Today (RT) fra å operere i EU.

  3. mars
  EU gir ut en sterkt utvidet sanksjonspakke for Hviterussland. EU retter seg mot de fleste større sektorer av den hviterussiske økonomien, inkludert tobakk, mineralbrensel, bituminøse stoffer og gassformige hydrokarbonprodukter, kaliumklorid (“potash”) produkter, treprodukter, sementprodukter, jern- og stålprodukter og gummiprodukter. EU sanksjonerte også 22 høytstående medlemmer av det hviterussiske militæret. EU venter angivelig på å se virkningen av de nye sanksjonene mot Russland før de innfører flere, men jobber med ytterligere skritt som kan omfatte målrettede sanksjoner på kryptoaktiva, samt energi- og fraktrestriksjoner.

  10. mars
  EU vil forby transaksjoner med Hviterusslands sentralbank som er knyttet til forvaltning av reserver eller eiendeler, tilrettelegging av offentlig finansiering for handel, og for investeringer i Hviterussland. Videre kunngjør EU at de vil i betydelig grad begrense den økonomiske tilstrømningen fra Hviterussland til EU ved å forby:

  • Oppføring og levering av tjenester i forhold til aksjer i hviterussiske statseide enheter på EUs handelsplasser fra og med 12. april 2022.
  • Aksept av innskudd på over €100 000 fra hviterussiske statsborgere eller innbyggere.
  • Kontoer tilknyttet hviterussiske kunder i EUs verdipapirsentraler, samt salg av euro-denominerte verdipapirer til hviterussiske kunder.
  • Levering av eurosedler til Hviterussland.

  11. mars
  USA, EU og G7-ledere fra Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Storbritannia kunngjør at de vil påtvinge Russland ytterligere økonomiske sanksjoner i et forsøk på å holde Russlands president Vladimir Putin ansvarlig for hans fortsatte angrep på Ukraina. De økonomiske sanksjonene vil omfatte følgende:

  • Oppheve Russlands status som foretrukken nasjon (MNF) i WTO .
  • Å nekte Russland å låne fra multilaterale finansinstitusjoner, som Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken.
  • Flere blokkerende sanksjoner mot ytterligere russiske eliter og deres familiemedlemmer.
  • Forbud mot eksport av luksusvarer til Russland.
  • Forby amerikansk import av varer fra ytterligere sektorer av Russlands økonomi.
  • Opprette myndighet til å forby nye investeringer i enhver sektor av den russiske føderasjonens økonomi.


  16. mars
  24 enkeltpersoner er plassert i EU sitt sanksjonsprogram rettet mot Russland. De utpekte partene er plassert på EUs liste over frysing av aktiva, og sanksjonstiltakene forbyr også å gjøre noen midler eller økonomiske ressurser tilgjengelig for disse partene.

  Videre har EU iverksatt ytterligere sanksjoner mot Russland. Primært er all eksport av visse teknologier og varer, som oppført i regelverket, forbudt. Videre er import av visse jern- eller stålprodukter, hvis disse produktene har opprinnelse i, eller er importert fra, Russland forbudt, slik tilfellet er med listede luksusvarer. I tillegg er alle transaksjoner med bedrifter eller privatpersoner som er etablert i Russland og 50 % offentlig eid, eller hvor Russland, dens regjering eller sentralbank har rett til fortjenesten, eller med en person som har et betydelig økonomisk forhold til Russland, dets regjering eller sentralbank, forbudt.

  Til slutt er det forbudt å tilby kredittvurderingstjenester til enhver person, enten juridisk eller naturlig, som bor i eller etablert i Russland.

  5. april
  EU kunngjør en femte sanksjonspakke mot Russland, som ikke ennå er trådt i kraft, men forventes å inkludere:

  • Importforbud mot kull fra Russland
  • Et transaksjonsforbud mot fire sentrale russiske banker, blant dem VTB
  • Nektet tilgang til havner i EU for russiske- og russisk opererte fartøyer
  • Ytterligere målrettede eksportforbud innen strategiske områder (kvantedatamaskiner, avanserte halvledere, sensitivt maskineri og transportutstyr)
  • Nye importforbud av produkter som tre, sement, sjømat og brennevin
  • Forbud for russiske selskapers deltakelse i offentlige innkjøp innen EU eller ekskludering av økonomisk støtte til russiske offentlige organer

  8. april
  EU vedtar sin femte runde med sanksjoner mot Russland. Pakken består av:

  • et forbud mot å kjøpe, importere eller overføre kull og andre fossile brensler til EU hvis de har opprinnelse i Russland eller eksporteres fra Russland, fra august 2022.
  • et forbud mot å gi tilgang til EU-havner til fartøyer registrert under Russlands flagg. Det gis unntak for landbruks- og matprodukter, humanitær bistand og energi.
  • et forbud mot russiske og hviterussiske veitransportforetak som hindrer dem i å transportere varer på vei innenfor EU, inkludert i transitt. Det gis likevel unntak for en rekke produkter, som farmasøytiske, medisinske, landbruks- og matprodukter, inkludert hvete, og for veitransport for humanitære formål.
  • Ytterligere eksportforbud, rettet mot jetdrivstoff og andre varer som kvantedatamaskiner og avanserte halv-ledere, avansert elektronikk, programvare, sensitivt maskineri og transportutstyr, og nye importforbud mot produkter som: tre, sement, gjødsel, sjømat og brennevin.
  • Målrettede økonomiske tiltak som har til hensikt å styrke eksisterende tiltak og tette smutthull
  • Det pålegges et fullstendig transaksjonsforbud for fire sentrale russiske banker som representerer 23 % av markedsandelen i den russiske banksektoren. Etter å ha blitt fjernet fra SWIFT vil disse bankene nå bli gjenstand for en aktiva frysing, og dermed være fullstendig avskåret fra EU-markedene.
  • I tillegg har Rådet for Den europeiske union utpekt 217 personer og 18 enheter under sitt sanksjonsprogram rettet mot Russland. De utpekte partene er plassert på EUs liste over frysing av aktiva, og sanksjonstiltakene forbyr også å gjøre noen midler eller økonomiske ressurser tilgjengelig for disse partene.

  22. april
  Rådet for Den europeiske union endrer vedtak (FUSP) 2022/266 for å inkludere unntak som tillater klart definerte kategorier for å levere varer og teknologi for bruk i visse sektorer, samt visse begrensede tjenester og bistand knyttet til slike varer og teknologi, til personer, enheter og organer i Donetsk- og Luhansk-oblastene i Ukraina eller for bruk i disse områdene, der det er nødvendig for humanitære formål. På samme måte åpner unntakene for levering av spesifikke begrensede tjenester og bistand direkte knyttet til viss infrastruktur i de ikke-statlig kontrollerte områdene i Donetsk- og Luhansk-oblastene i Ukraina, der det er nødvendig for humanitære formål. Videre, under begge regimene, kan organisasjoner som ikke dekkes av unntakene ovenfor be medlemsstatene om å gi unntak fra de samme forbudene når det er nødvendig for humanitære aktiviteter i Ukraina. 

  4. mai
  En sjette pakke med sanksjoner mot Russland. Tiltakene, som ennå ikke er vedtatt ved lov, inkluderer følgende:

  • Utnevnelse av senior militært personell som sies å være ansvarlig for krigsforbrytelser i Butja og de som er ansvarlige for beleiringen av Mariupol
  • Utelukkelse av Sberbank og to andre banker fra SWIFT-systemet
  • Forbud mot tre russiske statseide kringkastere
  • Forbud mot eksport av revisjons-, konsulent- og tilsvarende tjenester
  • Forbud mot import av all olje fra Russland. Importen av russisk råolje vil fases ut i løpet av seks måneder, og importen av raffinerte produkter vil opphøre senest innen utgangen av 2022.

  6. Juni
  EU implementerer sin sjette sanksjonspakke mot Russland. Pakken inkluderer blant annet:

  Restriksjoner på import og transport av olje:
  Medlemsland har vedtatt en embargo på import av råolje og raffinert oljeprodukter. Etter en nedtrapping på 6 måneder, vil selskaper i EU ikke kunne forsikre eller finansiere transport av russisk olje til tredjeparter.

  Kringkasting: Tre ytterligere statseide russiske selskaper, Rossiya RTR/RTR PlNETA, Rossiya 24/Russia 24, TV Centre international, har blitt sperret. De har ikke lenger muligheten til å distribuere innhold i EU, hverken via kabel-tv, satellitt, på internett eller via app. Reklamering for produkter eller tjenester på disse kanalene sine plattformer er også forbudt.

  Eksportrestriksjoner (Hviterussland): Listen over hviterussiske enheter underlagt restriksjoner har blitt betydelig utvidet (fra 1 enhet til 25). Dette er knyttet til autorisasjoner for salg, levering, overføring eller eksport av varer og teknologi med to bruksområder, samt varer og teknologi som kan bidra til Hviterusslands militære og teknologiske forbedring, eller til utviklingen av forsvars- og sikkerhetssektoren.

  EU har også utpekt ytterligere 65 personer og 18 enheter som svar på Russlands pågående krig i Ukrainia.

  30. oktober
  EU implementerer sin 8. sanksjonspakke

  Pakken utpeker ytterligere 30 individer og 7 enheter involvert i Russlands okkupasjon, ulovlige annektering og falske "folkeavstemning" i de okkuperte områdene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhzhia-regionene. Personer og enheter som jobber i forsvarssektoren, og aktører som sprer desinformasjon om krigen er også satt på sanksjonslister. Øvrige restriksjoner er også utvidet til oblastene Kherson og Zaporizhzhia.

  Andre tiltak inkluderer:

  • Eksportrestriksjoner på kull inkludert kokskull (som brukes i russiske industrianlegg), spesifikke elektroniske komponenter (finnes i russiske våpen), tekniske gjenstander brukt i luftfartssektoren, samt visse kjemikalier. Et forbud mot eksport av håndvåpen og andre varer etter antitorturforordningen er lagt til.
  • Importrestriksjoner, forbud mot alle russiske ferdig- og halvfabrikat av stål, maskineri og apparater, plast, kjøretøy, tekstiler, fottøy, lær, keramikk, visse kjemiske produkter og ikke-gullsmykker.
  • Et oljepristak forventes innført fra 5. desember 2022 for råolje og 5. februar 2023 for raffinerte petroleumsprodukter, etter ytterligere vedtak i Rådet.
  • EU-borgere har forbud mot å inneha stillinger i de styrende organene til visse statseide foretak.
  • Det vil være et forbud mot alle lommebøker, kontoer eller depottjenester for kryptoaktiva, uavhengig av lommebokbeløpet (tidligere var opptil €10 000 tillatt).
  • Tjenester som ikke lenger kan leveres til regjeringen i Russland eller juridiske personer etablert i Russland inkluderer nå IT-rådgivning, juridisk rådgivning, arkitektur og ingeniørtjenester.

  16. desember
  EU vedtar sin 9. sanksjonspakke mot Russland. Pakken påla ytterligere restriksjoner på eksportkontroller og varer med dobbelt bruk som bidrar til den teknologiske forbedringen av Russlands forsvars- og sikkerhetssektor. I tillegg er ytterligere to russiske finansinstitusjoner, nemlig Bank of Moscow og Dalnevostochniy Bank, utpekt, og Russian Regional Development Bank ble underlagt fullt transaksjonsforbud.

  Videre henvendte EU seg til Russlands føderasjons evne til å spre desinformasjon ved å suspendere kringkastingslisenser til flere medier, som NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV og Pervyi Kanal.

  Ytterligere restriksjoner er pålagt konsulenttjenester, som annonsering, markedsundersøkelser og offentlige meningsmålingstjenester, i tillegg til at det er innført forbud mot å forby nye investeringer i gruvesektoren.

   

 • Sanksjoner innført av USA

  21 februar:
  USA innfører en omfattende embargo mot DNR –og LNR regionene. Den påfølgende dagen innførte USA sanksjoner mot to russisk statseide finansielle institusjoner og ytterlige restriksjoner på transaksjoner vedrørende Russlands statsgjeld.

  24. februar:
  Ytterlige sanksjoner ble offentligjort. som ekskluderte Sberbank fra det amerikanske finansielle systemet. Videre er sanksjoner pålagt en rekke andre russiske finansielle institusjoner, spesielt VTB Bank, som er den nest største banken i Russland. Det er verdt å bemerke seg at det er også gitt en rekke generelle tillatelser som muliggjør enkelte aktiviteter og avvikling av virksomhet. I tillegg er amerikanske eksportreguleringer utvidet til å omfatte restriksjoner på eksport til Russland og kapitalmarkedsbegrensninger er innført.

  25. februar:
  USA innførte sanksjoner mot Russlands president Vladimir Putin og Russlands utenriksminister Sergey Lavrov.

  28. februar:
  Forbud mot transaksjoner som involverer Den russiske føderasjonens sentralbank, det russiske nasjonale formuesfondet og den russiske føderasjonens finansdepartement.

  Selv om sanksjonene fra USA gjelder for amerikanske statsborgere, inneholder de også generelt lovbestemte tillatelser for sekundære sanksjoner mot ikke-amerikanske aktører som ikke følger disse forbudene eller bistår amerikanske statsborgere med å krenke dem.

  3. mars: 
  USA utpeker 92 personer, enheter, fartøyer og fly knyttet til russiske eliter og etterretningsrettede informasjonssteder som er tilstand for sanksjoner.

  4. mars:  
  Det amerikanske justisdepartementet lanserer Task Force KleptoCapture, opprettet for å håndheve amerikanske sanksjoner pålagt som svar på Russlands invasjon av Ukraina.

  8. mars: 

  USA kunngjør et forbud mot import til USA av råolje, petroleum, petroleumsdrivstoff, oljer og destillasjonsprodukter, flytende naturgass, kull og kullprodukter av russisk opprinnelse, samt nye investering i energisektoren i Russland. Transaksjoner knyttet til avvikling av de forbudte aktivitetene er tillatt frem til 22. april 2022.

  Selv om amerikanske sanksjoner gjelder for amerikanske personer, inneholder de vanligvis også lovfestede myndighet for sekundære sanksjoner mot ikke-amerikanske aktører som bryter disse forbudene, eller hjelper amerikanske personer med å bryte dem.

  15. mars:
  USAs president Joseph Biden signerte en Executive Order (EO) 11. mars 2022 med tittelen "Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression Executive Order on Prohibiting Certain Imports, Exports, and New Investment with Respect to Continued Russian Federation Aggression.”

  E.O. forbyr følgende aktiviteter:

  • Import til USA av følgende produkter med opprinnelse fra Russland: fisk, sjømat og preparater derav; alkoholholdige drikkevarer; ikke-industrielle diamanter.
  • Eksport, re-eksport, salg eller levering, direkte eller indirekte, fra USA, eller av en amerikansk person, uansett hvor de befinner seg, av luksusvarer til enhver person som befinner seg i den russiske føderasjonen.
  • Eksport, re-eksport, salg eller levering, direkte eller indirekte, fra USA, eller av en person i USA, uansett hvor de befinner seg, av amerikanske dollar-denominerte sedler til regjeringen i den russiske føderasjonen eller enhver person som befinner seg i Russland Føderasjon.
  • Enhver godkjenning, finansiering, tilrettelegging eller garanti fra en person i USA, uansett hvor de befinner seg, for en transaksjon oppført ovenfor, selv om transaksjonen utføres av en utenlandsk person.
  • Kunngjør sanksjoner mot 11 nøkkelmedlemmer av russisk forsvarssektor, samt Hviterusslands president.

  Til slutt har OFAC lagt til omtrent 40 nye individer, enheter, fartøyer og fly til listen over Specially Designated Nationals (SDNs) som blir underlagt sanksjoner.

  24. mars:

  USA legger til 328 medlemmer av den Russiske statsdumaen, 48 russiske forsvarsselskaper, samt Herman Gref, Adm. dir. i SBERBANK

  31. mars:
  USA sanksjonerer ytterligere 34 personer og enheter, inkludert Joint Stock Company Mikron, den største russiske produsenten og eksportøren av mikroelektronikk. 31. mars publiserte USA også en beslutning, i henhold til Executive Order 14024, som la tre nye sektorer (luftfart, elektronikk og marine) av den russiske økonomien inn i omfanget av sanksjonene. Dette tillater USA å innføre sanksjoner mot enhver person eller enhet som er bestemt på å operere eller ha operert i noen av disse sektorene.

  6. april:
  USA innfører fullstendige blokkeringssanksjoner mot Sberbank og 42 av dets datterselskaper, samt Alfa Bank og fem av dets datterselskaper i og utenfor Russland. Spesifikke avviklingsfullmakter vil gjelde transaksjoner som involverer Sberbank frem til 13. april og 6. mai for Alfa Bank. Enkelte energibetalinger vil være tillatt frem til 24. juni.

  USA sanksjonerer også det russiske sikkerhetsrådets medlemmer og Vladimir Putins familiemedlemmer. I tillegg er det vedtatt en ny Executive Order som forbyr nye investeringer i og visse tjenester til den russiske føderasjonen. Formålet er å forby alle nye investeringer i Russland, samt pålegge restriksjoner på levering av visse tjenester til Russland. Hvilke tjenestekategorier som skal omfattes er ennå ikke bestemt.

  7. april:

  Alrosa, et russisk statseid selskap og verdens største diamantgruveselskap blir plassert på sanksjonsliste. United Shipbuilding Corporation, så vel som dets datterselskaper og styremedlemmer, ble også utpekt.

  20.april:
  USA utpeker den russiske forretningsbanken Transkapitalbankha, samt et globalt nettverk av mer enn 40 individer og enheter ledet av den russiske oligarken Konstantin Malofeyev. Inkludert er også organisasjoner hvis primære oppgave er å legge til rette for unndragelse av sanksjoner for russiske enheter.

  USA utpekte også selskaper som opererer i Russlands virtuelle valutagruveindustri, angivelig den tredje største i verden. Dette er første gang USA har utpekt et virtuelt valutagruveselskap. 

  22. april

  Ny generell lisensen som godkjenner transaksjoner som involverer aktiviteter for å støtte humanitære, demokratibygging, utdanning og ikke-kommersielle utviklingsprosjekter, samt miljø- og naturressursverninitiativer i Ukraina eller Den russiske føderasjonen. Den generelle lisensen tillater ikke transaksjoner knyttet til korrespondent- eller betalbare konti eller behandling av transaksjoner som involverer visse utenlandske finansinstitusjoner, samt enhver debet til en konto til en amerikansk finansinstitusjon, National Wealth Fund, eller finansdepartementet i den russiske føderasjonen.

  29. april
  USA implementerer sanksjoner og visumrestriksjoner mot en rekke mennesker som svar på menneskerettighetsbrudd begått i Russland og Hviterussland. Tiltakene inkluderer visumrestriksjoner på 587 russere, inkludert medlemmer av statsdumaen, og ytterligere 65 personer som antas å ha undergravd Ukrainas politiske uavhengighet, eller sies å være ansvarlige for å undergrave demokratiet i Hviterussland. 16 Bank Otkritie styremedlemmer ble også utpekt.

  8. mai
  USA presiserer regnskap- selskapsdannelse- og ledelsesrådgivning som kategorier av tjenester som er underlagt et forbud mot eksport, reeksport, salg eller levering, direkte eller indirekte til enhver person i den russiske føderasjonen. USA innførte også sanksjoner mot 34 enkeltpersoner, 23 enheter, inkludert styremedlemmene i to av Russlands viktigste banker, en russisk statseid bank og 10 av dens datterselskaper, en statsstøttet våpenprodusent og tre av Russlands statskontrollerte TV-stasjoner.

  2. juni

  USA legger til 71 parter lokalisert i Russland og Hviterussland til BIS Entity List og utpekter en rekke fremtredende russiske embetsmenn og bedriftsledere, luksuseiendommer til eliter og luksusforvaltnings- og serviceselskaper.

  28. juni

  Forbud på import av gull fra Russland. 115 enheter, hvorav mange er kritiske for den russiske føderasjonens forsvarsindustrielle base, inkludert State Corporation Rostec involvert i Russlands forsvars-, industri-, teknologi- og produksjonssektorer, samt 58 individer blir sanksjonert.

  30. september
  14 personer i Russlands militærindustrielle kompleks, inkludert to internasjonale leverandører, tre sentrale ledere av Russlands finansielle infrastruktur, nærmeste familiemedlemmer til noen av høytstående russiske tjenestemenn og 278 medlemmer av Russlands lovgivende forsamling blir satt på sanksjonslister for å muliggjøre Russlands falske folkeavstemninger og forsøk på å annektere suverent ukrainsk territorium.

  3. februar 2023
  OFAC gir ut veiledningen om implementering av pristakspolitikken for råolje og petroleumsprodukter av opprinnelse fra Russland. Pristakspolitikken er ment å opprettholde en pålitelig forsyning av råolje og petroleumsprodukter til det globale markedet, samtidig som den reduserer inntektene den russiske føderasjonen tjener fra olje.

   

 • Sanksjoner innført av Storbritannia

  22. februar:
  Storbritannia sanksjoner mot tre personer og fem banker. I tillegg kunngjorde den britiske regjeringen at det ville bli ilagt sanksjoner mot DNR og LNR.

  24. februar:
  Ytterligere sanksjoner kunngjort. Disse inkluderte frysing av eiendeler til mer enn 100 individer og selskaper, inkludert VTB Bank. Flere russiske statseide og sentrale strategiske private selskaper har nå fått forbud mot å skaffe kapital i de britiske finansmarkedene. Aeroflots og andre russiske kommersielle og private fly har fått forbud mot å fly i britisk luftrom og nye eksportkontroller er implementert.

  25. februar:
  Storbritannia utstedte en generell tillatelse angående VTB, som ga muligheten til å avvikle virksomheten frem til 27. mars 2022, noe som er i tråd med USAs tilnærming. Storbritannia innførte også frysing av eiendeler for president Putin og utenriksminister Sergei Lavrov.

  28. februar:
  Storbritannia navnga ytterligere tre russiske finansinstitusjoner som ble satt på sanksjonsliste.

  1. mars:
  Storbritannia utvider sine eksportkontroller og overordnede finansielle restriksjoner og investeringsrestriksjoner. Sberbank blir inkludert i listen over spesifiserte institusjoner og utsteder en rekke avviklingautorisasjoner (visse restriksjoner gjaldt allerede for flere russiske finansinstitusjoner) og spesifiserte en rekke personer og enheter, inkludert det russiske direkteinvesteringsfondet og dets administrerende direktør, som blir gjenstand for sanksjoner. 

  10. mars:
  7 russiske oligarker plasseres inn under Storbritannia sitt sanksjonsprogram mot Russland. De utpekte partene får sine eiendeler fryst.

  11. mars:
  386 medlemmer av det russiske parlamentet utpekes på grunn av deres støtte til militæraksjon i Ukraina og vil få forbud fra å gjøre forretninger med britiske selskaper og få tilgang til britiske eiendeler, samt et reiseforbud til Storbritannia.

  16. mars:
  Office of Financial Sanction Implementation (OFSI) har utpekt 14 personer og enheter under sitt sanksjonsprogram mot Russland. De utpekte partene er plassert på Storbritannias liste over frysing av eiendeler.

  24. mars:
  Office of Financial Sanction Implementation (OFSI) har utpekt nye 65 personer og enheter under sitt sanksjonsprogram mot Russland. De utpekte partene er plassert på Storbritannias liste over frysing av eiendeler.

  31.mars:
  17 nye personer og enheter utpekt. Totalt rammer nå britiske sanksjoner over 1000 individer og enheter.

  1. april:
  Storbritannia justerer en generell lisens for å muliggjøre betalinger i forbindelse med insolvensprosedyrer for det britiske datterselskapet til VTB frem til mars 2023

  6. april:
  Storbritannia sanksjonerer flere, inkludert Sberbank og Credit Bank of Moscow. Visse avviklingsfullmakter vil gjelde, inkludert energibetalinger.

  8. april:
  Storbritannia innfører sanksjoner mot Vladimir Putin og utenriksminister Sergey Larov.

  13. april:
  Storbritannia utpeker yterligere 178 individer, på bakgrunn av deres engasjement med å støtte opp separatistregioner i Ukraina, samt 28 andre individer, inkludert oligarker og deres familier.

  14. april:
  Storbritannia utvider eksportrestriksjoner på luksusvarer, avanserte materialer og teknologi, oljeraffineringsvarer og jern- og stålprodukter. Slike varer er nå forbudt for eksport, levering eller overføring til, eller for bruk i, Russland eller til en person knyttet til Russland. Storbritannia utpekte også 2 personer for forbindelser til Roman Abramovich. 

  21. april:
  Storbritannia kunngjør ytterligere handelssanksjoner mot Russland for å inkludere importforbud mot sølv, treprodukter og avanserte produkter fra Russland, inkludert kaviar. Tollsatsene er økt med 35 prosentpoeng på produkter fra Russland og Hviterussland, inkludert diamanter og gummi. Storbritannia sanksjonerte også ytterligere 26 personer og utstedte to generelle lisenser med det formål å gjøre gass tilgjengelig for bruk i EU. 

  29. april:
  Nye sanksjoner iverksatt for å hindre utpekte personer/enheter å opprette brukere basert i Storbriannia fra å få tilgang til sosiale medier, Internett-tjenester og appbutikker.

  4. mai 
  Forbud mot eksport av tjenester, inkludert ledelsesrådgivning, revisjon og PR-tjenester, til Russland og frysing av eiendeler og reiseforbud for 31 personer og 32 enheter.

  5. mai
  EVRAZ PLC, et stålproduksjons- og gruveselskap som har virksomhet i Russland, USA, Canada og Kasakhstan sanksjoneres

  9. mai

  Planer for tiltak som vil pålegge en ytterligere importtoll på 35 % på varer fra Russland og Hviterussland til en verdi av 1,4 milliarder pund presenteres.

  13. mai:
  12 personer, antatt å være en del av Russlands president Putins personlige og økonomiske «indre sirkel», utpekes for sanksjoner.

  19. mai

  Aeroflot, Ural Airlines og Rossiya Airlines settes på sanksjonslister. De vil nå ikke kunne selge sine ubrukte landingsautomater på britiske flyplasser.

  16. juni
  12 personer utpektes. Tiltakene inkluderer sanksjoner av den russiske barnerettighetskommissæren for påstått involvering i tvangsoverføring og adopsjon av ukrainske barn.

  23. juni
  Forbud av eksport til, og import fra Russland og de ikke-statlig kontrollerte Ukrainas territorier av:

  • Varer og teknologi med potensiell bruk for intern undertrykkelse eller produksjon og utvikling av kjemiske og biologiske våpen, og for levering av relaterte tjenester.
  • Eksport av maritime varer og teknologi
  • Eksport til (eller for bruk i) Russland av sedler pålydende pund eller Euro
  • Tilgjengelighet, levering eller levering av sedler pålydende pund eller Euro til en person knyttet til Russland
  • Eksport til (eller for bruk i) Russland av flydrivstoff og drivstofftilsetningsstoffer, og om levering av relaterte tjenester
  • Import, anskaffelse eller levering av inntektsgenererende varer som stammer fra eller sendes fra Russland, og om levering av relaterte tjenester
  • Ytelse av tjenester knyttet til import av jern og stål
  • Storbritannia la også produkter til eksisterende forbud knyttet til oljeraffineringsvarer og -teknologi og utvidet eksisterende Russlands eksport-/overføringsforbud for militære varer og teknologi til ikke-statlig kontrollert ukrainsk territorium.

  29. juni

  Forbud mot Russlands tilgang til britiske trusttjenester og utpekte 8 personer, inkludert Vladimir Potanin, Russlands nest rikeste mann, og 5 enheter.

  30. september 

  Storbritannia presenterer ytterligere sanksjoner i forhold til den ulovlige annekteringen av de ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizhzhia etter falske folkeavstemninger. Under nye sanksjoner vil Russland miste tilgangen til store vestlige tjenester, inkludert: IT-rådgivning, arkitekttjenester, ingeniørtjenester og transaksjonelle juridiske rådgivingstjenester for visse kommersielle aktiviteter. Storbritannia har også forbudt eksport av nesten 700 varer som er avgjørende for Russlands industrielle og teknologiske evner.

  Det er forbudt for britiske personer å stille midlene eller de økonomiske ressursene til en utpekt person tilgjengelig for dem. Sanksjonene krever også at britiske personer fryser midlene og de økonomiske ressursene til de utpekte personene.

  Vær oppmerksom på at britiske økonomiske sanksjoner gjelder for alle personer innenfor territoriet og territorialhavet til Storbritannia og for alle "UK-personer". Begrepet britisk person betyr alle britiske statsborgere og juridiske enheter etablert under britisk lov, inkludert deres filialer. Britiske personer må overholde de britiske sanksjonene uavhengig av hvor deres aktiviteter finner sted

 • SWIFT

  I en felles uttalelse 26. februar 2022 kunngjorde USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia og EU-kommisjonen at det var oppnådd en avtale om å koble fra visse russiske finansinstitusjoners tilgang til det internasjonale betalingssystemet SWIFT.

  Den 2. mars kunngjorde EU navnene på de syv russiske finansinstitusjonene som skal kobles fra SWIFT.
  Fra og med 12. mars 2022 vil følgende russiske finansinstitusjoner og deres majoritetseide datterselskaper i Russland ikke lenger ha tilgang til SWIFT:

  Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) og VTB Bank.

  Fra 20. mars 2022 har ikke lenger følgende hviterussiske finansinstitusjoners tilgang til det internasjonale betalingssystemet SWIFT:

  Belagroprombank, Bank Dabrabyt og Utviklingsbanken i Republikken Hviterussland, samt deres hviterussiske datterselskaper.

   

Slik påvirker krigen i Ukraina deg

Vil du vite mer om hvordan krigen i Ukraina påvirker deg og din økonomi? Få med deg våre webinarer omkring temaet:

 • Webinarserie: De økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina

  Ukentlig oppdatering på hvordan krigen i Ukraina påvirker markedene.

  Les mer og meld deg på her

 • 23. mars: Fra pandemi til krig - slik påvirker det lommeboken din

  Hvorfor stiger prisene? Hvordan påvirkes lommeboka? Hvilke grep kan du ta?

  Se opptak av webinaret her

Vi er alle forferdet over det som skjer i Ukraina. Det er krig i Europa. Dette er noe som berører oss alle dypt, og jeg vil gjerne uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt av den russiske invasjonen av Ukraina.

Den russiske invasjonen strider mot alt Danske Bank står for, og som en bank og en del av det globale finanssystemet har vi en nøkkelrolle å spille for å sikre at sanksjonene som er pålagt Russland blir implementert på en effektiv og hensiktsmessig måte.

Carsten Egeriis
CEO, Danske Bank

Tiltak fra Danske Bank

Danske Banks overholder sanksjonsordninger fra FN, EU, USA og Storbritannia der Danske Bank driver virksomhet, så fremt de har relevante konsekvenser for bankens virksomhet. Danske Bank har ingen fysisk tilstedeværelse i Russland.

Vi har ikke russiske eiendeler og vil ikke kjøpe eller investere i slike eiendeler. Videre har Danske Bank besluttet å ekskludere russiske statsobligasjoner og russiske statseide foretak fra våre investeringsporteføljer og produkter. Eksklusjonen vil bli utført i samsvar med vår tillitsplikt og vil blant annet være underlagt våre klientkontrakter og mandater, aktuelle styrer og andre formelle godkjenninger samt vår evne til å handle i markedet.

Siste saker om Ukraina


Content is loading