Behandling av personopplysninger fra cookies (cookies)

Behandling av personopplysninger og bruk av cookies på Danske Bank-konsernets nettsider og i Danske Bank-konsernets digitale løsninger

Slik behandler vi opplysningene dine når du bruker Danske Bank-konsernets nettsider og digitale løsninger.

NB!

Hvis du bare ber om å bli kontaktet, sender oss en epost, eller ber om å få tilsendt en brosjyre eller lignende via våre nettsider, og oppgir du navn og adresse, e-postadresse, telefonnummer og andre opplysninger, inklusiv fødselsnummer bruker vi disse opplysningene til å behandle og svare på forespørselen din. Vi bruker ikke cookies til lagring av disse personopplysningene.

Hva er cookies?

Cookies er passive programvarefiler som lagres på datamaskinen eller annet IT-utstyr og samler inn data. Cookies kan ikke spre virus eller andre skadelige programmer. Cookies inneholder ikke informasjon om f.eks. hvem du er eller hvor du bor, men kan inneholde informasjon om nettstedene som din enhet har besøkt, sammen med de andre dataene som oppbevares om deg. Vi bruker naturligvis bare opplysningene i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vårt formål med å lagre cookies

Vi bruker cookies i forbindelse med:

  1. våre vanlige aktiviteter og funksjoner, samt de ulike løsningene vi tilbyr, og
  2. til å samle inn statistikk som blant annet kan brukes til å forbedre våre nettsider og skreddersy opplevelsen etter dine behov, og
  3. vi bruker visse cookies i markedsføringsarbeidet vårt, inkludert til profilering og direkte markedsføring, for å gjøre rådgivningstjenester og markedsføring så relevant som mulig for deg.

 

Når du logger deg på våre digitale løsninger, eksempelvis nettbanken, lagrer vi informasjon om hvor og når din enhet besøkte nettstedene våre. Hvis du ikke tillater oss å bruke cookies, lagrer vi ikke informasjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at økt- og funksjonalitets- cookies alltid lagres, siden du ellers ikke ville kunne bruke våre digitale løsninger.

Du kan lese mer om de forskjellige cookies vi bruker, og hvorfor, i delen «Cookies vi bruker».

Fremgangsmåte for å slette cookies

Fremgangsmåten for å slette cookies avhenger av nettleseren du bruker, men du finner beskrivelse for hvordan du sletter cookies i nettleseren din. Husk å slette cookies i alle nettlesere hvis du bruker mer enn én nettleser. Når du har slettet cookies dine, kan du få tilgang til nettstedet vårt på nytt og avvise cookies og fortsette uten å tillate cookies annet enn til det du trenger for å kunne bruke tjenestene våre.

Generell informasjon om cookies

Session cookies: Disse cookies eksisterer fra det øyeblikket du åpner nettleseren din og til du lukker den igjen. Når du lukker nettleseren, slettes disse cookies automatisk.

Persistent cookies: Disse cookies har en forhåndsdefinert levetid og blir værende i nettleseren til de utløper eller til du sletter dem. Disse cookies tilkjennegir om enheten har besøkt nettstedet før.

Global cookies: En global informasjonskapsel er en informasjonskapsel som kan plasseres på en hvilken som helst side på våre nettsteder.

Local cookies: En lokal informasjonskapsel er en informasjonskapsel som bare kan plasseres på visse sider.

Førsteparts-cookies: Dette er våre egne cookies.

Tredjeparts-cookies: Dette er cookies som er plassert av tredjeparter etter avtale med oss.

Kat. 1 cookies – funksjonelle: Disse cookies er såkalte funksjonelle cookies som sikrer at en gitt funksjon eller et gitt nettsted kan fungere helt eller delvis. De brukes for eksempel i forbindelse med nettprat og hjelp, samt til våre spørreskjemaer.

Kat. 2 cookies – driftsmessige: Disse cookies er såkalte driftsmessige cookies, og er angitt for å optimalisere brukeropplevelsen av våre nettsteder og apper. De brukes for eksempel til å gjøre et nettsted mer relevant for brukeren, basert på statistikk og innholdsforbedring.

Cookies vi bruker

Beskrivelse av ulike typer verktøy og cookies vi bruker:

Førsteparts-cookies

Adobe Analytics, Adobe Target og Celebrus
Danske Bank Group bruker disse verktøyene til å spore brukernes adferd på tvers av alle våre digitale berøringspunkter - med andre ord hjemmesider, nettbank og mobilapper. Vi bruker disse verktøyene til å opprette profiler for besøk/besøkende og segmenter. Danske Bank-konsernet fokuserer på å skape relevante og tiltalende opplevelser i alle våre kanaler og på de besøkendes enheter - disse verktøyene hjelper oss med å gjøre det.

Cookies som brukes, er enten faste eller øktbaserte cookies og er en blanding av både globale og lokale cookies.

Alle cookies i dette området er kategorisert som driftsmessige (kat. 2) cookies.

Du kan lese Adobes personvernregler her.

Du kan lese om D4t4s solutions’ (leverandøren av Celebrus-systemet) personvernerklæring her

AppDynamics
AppDynamics er en betrodd samarbeidspartner for Danske Bank og tilbyr verktøy som sikrer at våre IT-tjenester fungerer som de skal.

Du kan lese AppDynamics personvernregler her.

Tredjeparts-cookies

Egain
Egain er en betrodd partner for Danske Bank som gir oss mulighet til å foreta nettprat med besøkende og tilby relevant hjelp i forbindelse med de besøkte sidene.

Du kan lese om Egains personvernregler her.

Cookies er faste og lokale cookies.

Alle cookies i dette området er kategorisert som enten funksjonelle (kat. 1) eller driftsmessige (kat. 2) cookies.

Qualtrics
Qualtrics er en betrodd for Danske Bank. Danske Bank-konsernet bruker Qualtrics’ verktøy for brukerundersøkelser; «Research Suite and Site Intercept».

Du kan lese om Qualtrics’ personvernregler her.

Cookies i dette området er både faste og øktbaserte cookies og er kun lokale cookies.

Alle cookies i dette området er kategorisert som driftsmessige (kat. 2) cookies.

Adform
Adform er en samarbeidspartner for Danske Bank og er vert for en plattform for databehandling («DMP»). DMP er et system der vi samler inn, kontrollerer og kombinerer data fra data vi allerede har, data som samles inn fra våre cookies og data fra andre nettsider. For å skreddersy de beste digitale erfaringene på våre egne nettsider , samt eksterne medier – setter vi sammen data vi har samlet inn, data som er samlet inn av våre samarbeidspartnere (2. partsdata) og data fra våre samarbeidspartneres kilder (3. partsdata) med sikte på direkte markedsføring.

Du kan se en liste over Adforms partnere her.

Du kan lese Adforms retningslinjer for personvern her.

Cookies i dette området er både faste og øktbaserte cookies og er kun lokale cookies.

Alle cookies i dette området er kategorisert som driftsmessige (kat. 2) cookies.

Re-targeting pixels og Social media plugins
Danske Bank Group bruker målendringscookies (også kalt «piksler») fra Twitter, Facebook og LinkedIn. Disse pikslene brukes til å utføre statistiske analyser samt profilering for direkte markedsføringsformål.

På noen av våre nettsider kan du lenke til/bruke Like-knappen på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vær oppmerksom på at hvis du gjør det, vil Facebook, Twitter og LinkedIn motta data om nettleseren din, IP-adressen og sidene du besøker på Danske Banks nettsted.

Cookies i dette området er både faste og øktbaserte cookies og er kun lokale cookies.

Alle cookies i dette området er kategorisert som driftsmessige (kat. 2) cookies.

Når vi/du bruker disse tjenestene fra Facebook, Twitter og LinkedIn, gjelder deres regler for cookies i tillegg til våre. Du kan lese mer om disse reglene for behandling av cookies her:

Vi har delt ansvar for behandling av personopplysninger med Facebook, Twitter og LinkedIn. Dette innebærer blant annet at hvis du har spørsmål om hvordan dataene dine behandles, kan du kontakte både oss eller Facebook, Twitter, LinkedIn.

 

Konverteringssporing med Google Ads
Med Googles konverteringssporing kan vi vite om trafikken vi kjøper fra Googles søkemotor, har den ønskede effekten.

Du kan lese Googles personvernerklæring her.

Hvordan behandler Danske Bank mine personopplysninger?
Se mer om hvordan Danske Bank behandler personopplysninger herProcessing of personal data from cookies

Processing of personal data and use of cookies on Danske Bank Group’s websites and in Danske Bank Group’s digital solutions

How we process your data when you use Danske Bank Group’s websites and digital solutions.

Please note

If you only ask to be contacted, send us an email or ask to be sent a brochure or the like via our websites, you provide your name and address, email address, telephone number and other details, including your civil registration number. We use this data to process and respond to your enquiry. We do not use cookies to store the data.

What are cookies?

Cookies are passive software files which are stored on your computer or other IT equipment and collect data. Cookies cannot spread viruses or other harmful programs. Cookies do not contain details about, for example, who you are or where you live, but we can use the information about the websites visited with your device together with the other data held about you. We obviously only use the data in accordance with the applicable legislation.

Our purposes for setting cookies

We use cookie data in connection with:

  1. our ordinary activities and functionalities and the different solutions we offer, and
  2. for the compilation of statistics which, for example, can be used to improve our websites and tailor the experience to your needs and
  3. we use some cookies in our marketing, including for profiling and direct marketing purposes, in order to make our advisory services and marketing to you as relevant as possible.

 

When you log on to any of our digital solutions, such as Danske eBanking, we save information about where and when you (your device) visited our websites. If you do not allow us to use cookies we will not save the information. However, please note that session- and functional cookies are placed in any circumstances, as you would otherwise not be able to use our digital solutions.

You can read more about the various cookies we use and why in the section ‘The cookies we use’.

Procedure for erasing cookies

The procedure for erasing cookies depends on the browser you use, but you can always find help on how to erase cookies in your browser. Remember to erase cookies in all browsers if you use more than one browser. When you have deleted your cookies you may access our site again and reject cookies and continue without us setting cookies other than needed for use of our services.

General cookie overview

Session cookies: These cookies have a life from the moment you open your browser and until you close it again. When you close your browser, these cookies are automatically erased.

Persistent cookies: These cookies have a predefined lifetime and remain in your browser until they expire or you delete them. These cookies show if the device has visited the site before.

Global cookies: A global cookie is a cookie which can be placed on any page on our websites.

Local cookies: A local cookie is a cookie which can only be placed on selected pages.

First-party cookies: These are our own cookies.

Third-party cookies: These are cookies placed by third parties by agreement with us.

Cat. 1 cookies – functional: These cookies are so-called functional cookies which ensure that a given function or a given website can function wholly or partly. They are, for example, used in connection with chat and help as well as our questionnaires.

Cat. 2 cookies – operational: These cookies are so-called operational cookies, which are placed to optimize user experience of our websites and apps. They are, for example, used to make a website more relevant to the user based on statistics and content improvement.

The cookies we use

Description of the various types of tools and cookies we use

First-party cookies

Adobe Analytics, Adobe Target and Celebrus
Danske Bank Group uses these tools to track user-behaviour across all our digital touch-points - meaning homepages, eBanking and mobile apps. We use these tools to create visit/visitor profiles and segments. Danske Bank Group focus on building relevant and appealing experiences across all of our channels and the visitors’ devices - these tools are helping us doing so.

The cookies used are either persistent or session cookies and are a mix of both global and local cookies.

All cookies in this area are categorized as operational (cat. 2) cookies.

You can read Adobe’s privacy policies here.

You can read D4t4 solutions’ (supplier of Celebrus system) privacy statement here

AppDynamics
AppDynamics is a trusted partner of Danske Bank whose tool ensure that our IT services are performing well.

You can read AppDynamics privacy policies here.

Third-party cookies

Egain
Egain is a trusted partner of Danske Bank whose tool gives us the possibility to start chats with visitors and to offer relevant help in relation to the pages visited.

You can read about Egain’s privacy policies here.

The cookies are persistent and local cookies.

All cookies in this area are categorized as either functional (Cat. 1) or operational (Cat. 2) cookies.

Qualtrics
Qualtrics is a trusted partner of Danske Bank. Danske Bank Group uses the Qualtrics user survey tools “Research Suite and Site Intercept”.

You can read about Qualtrics’ privacy policies here.

The cookies in this area are mixed persistent and session cookies and are local cookies only.

All cookies in this area are categorized as operational (Cat. 2) cookies.

Adform
Adform is a trusted partner of Danske Bank who hosts the Data Management Platform (referred to as DMP). The DMP is a system where we collect, control, combine data from data we already have, data collected from our cookies and data from other webpages. In order to tailor the best digital experiences on our own touch-points as well as external media – we mix data we have collected ourselves, data collected by our trusted partners (2nd party data) and data from our partners’ sources (3rd party data) for direct marketing purposes.

You may see a list of Adform’s partners here.

You can read Adform’s privacy policies here.

The cookies in this area are mixed persistent and session cookies and are local cookies only.

All cookies in this area are categorized as operational (Cat. 2) cookies.

Re-targeting pixels and Social media plugins
Danske Bank Group uses re-targeting cookies (also called “pixels”) from Twitter, Facebook and LinkedIn. These pixels are used to perform statistical analyses as well as profiling for direct marketing purposes.

On some of our websites you can link to/use the ‘Like’ button of Facebook, Twitter and LinkedIn. You should be aware that if you do so, Facebook, Twitter and LinkedIn will receive data about your browser, IP address and the page you are visiting on the Danske Bank site.

The cookies in this area are mixed persistent and session cookies and are local cookies only.

All cookies in this area are categorized as operational (cat. 2) cookies.

When we/you use these services from Facebook, Twitter and LinkedIn, their cookie rules apply in addition to ours. You can read more about these cookie rules here:

We have shared data responsibility with Facebook, Twitter and LinkedIn. This means among other things, that if you have any queries as to how your data is processed you may contact either us or Facebook, Twitter, LinkedIn and as may be relevant.

 

Google Ads conversion tracking
The Google conversion tracking allows us to know if the traffic we buy from Googles Search Engine has the desired effect.

You can read Google’s privacy statement here.

How does Danske Bank process my personal data
See more on how Danske Bank process personal data here

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.