Personvernserklæring for Lommepenger appen (Privacy policy)

Oppdatert 18. August 2022

Behandling av personopplysninger

Hvorfor registrerer og bruker vi personopplysninger i Lommepenger app’en?

Vi registrerer og bruker opplysninger om brukeren av app’en, for at brukeren kan logge på app’en, se sine transaksjoner og lage overførsler mellom de to kontoer i app’en. I tillegg registrerer vi opplysningerom bruk av app’en til statistikkformål og for å kunne videreutvikle og forbedre app’en.

Hvilke personopplysninger registrerer og bruker vi?

I Lommepenger app’en registrer og bruker vi opplysning om brukerens navn, personnummer, beløp, dato og betalingsmottager, når det tilknyttede kort er benyttet, og opplysninger om beløp og dato, når brukeren flytter penger mellom de to kontoer i Lommepenger,

 • I tillegg registerer vi:
 • Tidspunkt for første bruk av app’en
 • Antall ganger app’en er startet
 • Antall oppgraderinger
 • Nedbrudd i app’en
 • Lengde på den forutgående sessjon
 • Dato for installasjon
 • App ID
 • Antall dager siden første bruk
 • Antall dager siden siste bruk
 • Tid på dagen app’en startes
 • Hvilke ukedager app’en startes
 • Operativ System Version
 • Enhetsnavn
 • Skjermoppløsning

Hvordan registrerer og bruker vi dine personopplysninger

Vi innsamler opplysningerne fra brukeren av app’en, ved bruk av app’en, og fra våre betalingssystemer, når brukeren anvender sitt betalingskort tilknyttet lommepenger og lager overførsler mellom de to konter.

Tredjeparter

Vi innhenter ikke opplysninger fra tredjeparter til bruk i app’en og deler heller ikke opplysningene med tredjeparter.

Profilering og automatiserte beslutninger

Vi bruker ikke opplysningerne til profilering og foretar ikke automatiske beslutninger i app’en.

Dine rettigheter

Innsikt i dine personopplysninger

Du kan få innsikt i de personopplysninger, vi har registrert og bruker, herunder hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan få vite, hvor lenge vi lagrer dine opplysninger, og hvem som mottar opplysninger om deg, i det omfang vi videreformidler personopplysninger i Norge og i utlandet. Din innsynsrett kan dog være begrenset av lov eller av andre grunner være avgrenset for innsyn.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger

Under visse omstendigheter har du rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger. Dette er blant annet tilfelle når grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er vår berettigede interesse.

Rettelse eller sletting av Danske Banks data

Hvis våre data er feil, ufullstendige eller irrelevante, er du berettiget til å få opplysningene rettet eller slettet disse, med de begrensninger, som følger av gjeldende lov eller rettigheter til å behandle data. Disse rettigheter betegnes som "retten tilretting", "retten til sletting" og "retten til at bli glemt".

Begrenset bruk

Hvis du mener at opplysningene som vi har registrert om deg, er feil, eller hvis du har gjort innsigelse mot vår bruk av opplysningene, kan du kreve at vi begrenser bruken av opplysningene til oppbevaring. Bruken begrenses kun til de er bekreftet som korrekte, eller inntil det kan kontrolleres, om vår legitime interesse veier tyngre enn dine interesser.

Hvis du er berettiget til å anmode oss om å slette opplysningene, vi har registrert om deg, kan du også i stedet anmode oss om å begrense bruken av opplysningene til lagring . Hvis vi utelukkende har bruk for å benytte opplysningene vi har registrert om deg, til å vurdere et juridisk krav, kan du også kreve at annen bruk av opplysningene begrenses til lagring. Vi kan dog være berettiget til å benytte opplysningene til annen bruk, herunder til å vurdere et juridisk krav, eller hvis du har gitt ditt samtykke til det.

Dataportabilitet

Hvis vi anvender opplysninger basert på ditt samtykke eller en avtale, og behandlingen av opplysningene automatiseres, har du rett til å motta en kopi av de opplysninger du har videregitt, i et elektronisk maskinlesbart format.

Oppdateringer

Vi oppdaterer denne informasjon om vår behandling av personopplysninger regelmessig. I tilfelle av en endring, endres "gjeldende fra" datoen øverst i dette dokumentet. Eventuelle endringer av denne informasjon om vår behandling av personopplysninger som vi foretar, vil gjelde straks for deg og dine data. Hvis endringene påvirker hvordan dine personopplysninger behandles, vil vi informere deg om endringene.

Kontaktopplysninger og klageadgang

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål om dine rettigheter og hvordan vi registrerer og bruker dine personopplysninger. Du kan kontakte vår avdeling, som er ansvarlig for databeskyttelse, på dpofunction@danskebank.no
Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruker dine personoplysninger, og din kontakt med vår databeskyttelsesavdeling ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du kontakte vår klageservice:
Danske Bank, Juridisk Avdeling, Postboks 1170 Sentrum, 0107 Oslo: klage@danskebank.no.
Du kan også sende en klage via Datatilsynet:
Datatilsynet, Postboks 458, Sentrum ,0105 Oslo

Mer informasjon om Danske Banks behandling av personopplysninger

Du kan lese mer om dine rettigheter og klageadgang i Informasjon om Danske Banks behandling av personopplysninger på danskebank.no/gdpr.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.