Bærekraft i kredittprosesser

Danske Banks målsetting er å drive ansvarlig, hvor økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft er en integrert del av alt vi gjør. Derfor har vi i samarbeid med et bransjeinitiativ fra Finans Norge utarbeidet et dokument som beskriver Danske Banks kredittpolitikk med spesielt fokus på bærekraftige utlån. 

 

Du kan også laste ned dette dokumentet som pdf her. 

Bærekraft i kredittprosesser - Danske Bank

 • 1. Vår definisjon/forståelse av bærekraft 

  For å skape langsiktig verdi i det samfunnet og markedet Danske Bank er en del av etterstreber vi å etablere og utvikle langsiktige bærekraftige relasjoner med alle våre interessenter, det være seg kunder, investorer, ansatte og myndigheter. Danske Banks målsetting er å drive ansvarlig, hvor økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft er en integrert del av alt vi gjør. En ansvarlig utlånsvirksomhet er derfor grunnleggende for oss.

 • 2. Tilslutning til internasjonale initiativer

  Ved kredittgivning har Danske Bank forpliktet seg til å handle i overenstemmelse med FNs prinsipper for miljø- og klimahensyn, menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt antikorrupsjon. I henhold til bankens kredittpolitikk ønsker vi ikke å gjøre forretninger med kunder som vi mener krenker disse prinsippene, eller på annen måte handler uetisk. De internasjonale avtalene vi har forpliktet oss til å følge gir grunnlaget for en ansvarlig og gjennomsiktig virksomhet, og er utgangspunktet for dialogen og forholdet til våre interessenter. Banken har inngått følgende internasjonale forpliktelser med betydning for vår kredittpolitikk:

  •       FNs Global Compact

   

  •       OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter

   

  •       FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter

   

  •       FNs miljøprograms finansieringsinitiativ

   

  •       Verdenserklæringen om menneskerettigheter – ILOs internasjonale normer for arbeidstakerrettigheter

   

  •       Etiske retningslinjer

   

  •       Bærekraftpolicy

   

  •       Retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

   

  •       Retningslinjer for interessekonflikter

   

  •       Direktiver for særskilte sektorer

   

  Klimaet er en global utfordring som skaper risiko for både miljø, økonomi og sosioøkonomiske forhold. Paris-avtalen begrenser global oppvarming til mindre enn 2 °C.  Danske Bank har tiltrådt dette og har forpliktet seg til å arbeide for å begrense global oppvarming gjennom sin aktivitet. 

 • 3. Fokusområder og interne retningslinjer for kredittgivning

  Danske Bank er en nordisk universalbank med virksomhet i 16 land og med Danmark, Norge, Sverige og Finland som kjerneområder. Kredittsøknader fra kunder og årlige fornyelser av eksisterende engasjementer skal inneholde informasjon om eventuelle lovmessige, etiske og/eller miljømessige risikoelementer. Dette betyr at banken gjør en strukturert kredittvurdering av hver kundes økonomiske situasjon, formålet med kredittforespørselen, og risiko i relasjon til bærekraft.  

  Prinsippene for de internasjonale forpliktelsene banken inngår gjenspeiles i bankens kredittpolitikk, såkalte posisjonserklæringer. Disse erklæringene angir områder med forhøyet risiko der banken utviser særlig aktsomhet med hensyn til risikovurderinger.  Disse erklæringene utformes for alle markeder hvor banken opererer, og på alle områder av virksomheten. Posisjonserklæringer og retningslinjene blir evaluert og revidert kontinuerlig.

  Danske Bank ser kontinuerlig på nye måter å tilby kundene finansielle løsninger som bidrar til bærekraftig utvikling. For bedriftskunder tilbyr vi for eksempel bærekraftige finansieringsmuligheter, som grønne obligasjoner og lån. 

  Danske Bank finansierer ikke kontroversielle våpen som personminer, klasebomber, eller biologiske/kjemiske våpen. Heller ikke finansiering av atomvåpen, eller annen relatert virksomhet til dette finansieres.  Banken har i tillegg forhøyet oppmerksomhet på følgende sektorer:

  1. Våpen og forsvarsmateriell 

  Bruk av våpen kan være nødvendig for å oppnå internasjonalt aksepterte mål, som f. eks. fredsbevarende oppdrag. Danske Bank vil ikke gjøre forretninger med selskaper hvor det er tvil om selskapet bidrar til å gjøre våpen tilgjengelig for grupperinger som er kjent, eller mistenkes, for å bryte menneskerettskonvensjoner, eller til land som er under våpenhandelsrestriksjoner fra EU eller FN. Selv om et konsern er involvert i forretninger som Danske Bank mener bryter med bankens prinsipper, kan banken fortsatt yte kreditt til tilknyttede selskaper dersom følgende kriterier oppfylles:

  a) Selskapets verdikjede er adskilt fra den kontroversielle virksomheten i gruppen;

  b) Selskapet må være finansielt uavhengig fra den kontroversielle forretningsaktiviteten

  2. Skogs- og skogsrelaterte sektorer

  En bærekraftig skogforvaltning er en nødvendighet for positiv miljøutvikling både lokalt og globalt. Danske Bank vil kun støtte bærekraftige verdikjeder innenfor denne sektoren. Følgelig vil Banken ikke yte kreditt til selskaper som, blant annet, er involvert i:

  ulovlig hogst eller hogst i beskyttede områder eller i områder med høy bevaringsverdi eller hogst som er  i brudd på menneskerettigheter/ eiendomsretten. I tillegg er avfallshåndtering og mulig bruk av kjemikalier viktige miljømessige risikoer som vurderes i forbindelse med kredittgivning. 

  Forekomst av ulovlig hogst og handel med ulovlige tre-typer gjør at kunder av Danske Bank alltid skal ha tilstrekkelig dokumentasjon for sine tillatelser og lisenser, og skal alltid oppfylle internasjonale lover og krav.

  3. Fossil brensel

  Det globale energibehovet forventes å øke og fossile brensler (kull, olje og naturgass) vil fortsatt være viktig for verdens energibehov. Sektoren har miljømessige utfordringer og klimasaken har økt den offentlige, politiske og rettslige oppmerksomhet på denne sektoren. Det er følgelig økt risiko for nye reguleringer og/eller skatter som kan påvirke selskapers aktiviteter og kontantstrøm. 

  Ukonvensjonell oljevirksomhet, som for eksempel oljesand og skiferolje, har større påvirkning på miljøet både i forhold til utslipp og bruken av vann enn konvensjonell oljevirksomhet. Kunder innenfor disse område skal særlig utredes mht. hvordan selskapet ivaretar og beskytter miljøet, både lokalt og globalt. Danske Bank vil ikke finansiere prosjekter eller selskaper som er involvert i overtredelse av eierskap til land eller ressurser.

  4. Gruvedrift og mineralutvinning

  Gruvedrift vil kunne gi mulighet til å stimulere økonomisk utvikling og redusere fattigdom. Imidlertid vil selskaper innenfor gruve- og metallindustrien ha en stor innvirkning på områdene der de opererer mht. biologisk mangfold, sosial utvikling, vannforbruk og klima. Derfor er det viktig at kunder av Danske Bank sikrer bærekraftighet og beskyttelse av det lokale miljøet man opererer i. 

  Generelt er det større og flere risiki forbundet med oppstrømselskaper (gruvedrift) sammenlignet med nedstrømselskaper (for eksempel støpning og produksjon av stål).  Industrien preges også av utstrakt bruk av tunge maskiner, noe som også krever høye standarder hva gjelder helse, miljø og sikkerhet.   

  Utvinning av naturressurser kan føre til økonomisk vekst og sosial utvikling. Danske Bank vil ikke finansiere selskaper eller prosjekter som er involvert i utvinning av råmaterialer fra omstridte eller sanksjonerte regioner definert av FN. Danske Bank vil heller ikke finansiere prosjekter eller selskaper som er involvert i overtredelse av eierskap til land eller ressurser.