Les også:

Vi strammer inn vår policy på investeringer i fossil energi

Heretter vil Danske Bank som hovedregel ikke investere i selskaper som henter mer enn 5 % av omsetningen sin fra kull, tjæresand eller torv – les her.

To overordnede trender har preget finansmarkedene så langt i år: Stigende aksjekurser og stigende renter. Stigende aksjekurser har vært positivt for investorene, men samtidig er stigende renter ensbetydende med fallende obligasjonskurser og har dermed bidratt negativt.

For de aller fleste kundene i Danske Banks investeringsløsninger har imidlertid gevinsten på aksjer mer enn gjort opp for tapet på obligasjoner, slik at de har oppnådd positiv avkastning i årets første kvartal.

Skimter enden på koronakrisen

Både de stigende aksjekursene og de stigende rentene skyldes at den globale økonomien generelt sett utvikler seg i riktig retning, og vi begynner å kunne skimte enden på koronakrisen.

Riktignok er deler av Europa, og land som India og Brasil, for øyeblikket rammet av en tredje bølge av koronaviruset. Andre steder i verden ser vi i midlertid hvordan gjenåpningen av samfunnet har hatt kraftig effekt på den økonomiske aktiviteten og sysselsettingen. Dette ser vi blant annet i USA hvor de har kommet mye lenger med å vaksinere befolkningen enn her hjemme.

De siste økonomiske dataene og nøkkeltallene fra USA viser at det er rask og markant framgang å spore. Det gjelder ikke minst innenfor servicesektoren, som detaljhandelen, restauranter, og reisebransjen, som har vært ekstra hardt rammet av nedstengninger og restriksjoner.

Investeringer i Danske Formuesforvaltning – og omlegginger i 1. kvartal 2021

  • Vi startet 2021 med en moderat overvekt i aksjer. Det vil si en litt høyere andel av aksjer enn vi forventer å ha på lang sikt. Overvekten i aksjer er grunnet forventing om en rask utrulling av koronavaksiner på globalt plan, og dermed en påfølgende sterk akselerasjon i den globale veksten.
  • I slutten av januar oppsto det imidlertid usikkerhet rundt konsekvensene av nye virusvarianter, samt utrullingen av vaksiner spesielt i Europa, noe som gjorde at vi reduserte overvekten vår i aksjer.
  • Etter hvert som vi fikk oversikt over de nye virusvariantene og bedre klarhet rundt vaksineutrullingen, økte vi gradvis aksjevekten vår igjen i løpet av februar.
  • På bakgrunn av diskusjonen om stigende inflasjon oppsto det et oppadgående press på spesielt amerikanske renter. Dette medførte kortvarige tumulter i aksjemarkedene. Etter hvert som denne renteusikkerheten begynte å avta, økte vi aksjeovervekten moderat i løpet av mars.
  • Ved utgangen av mars har vi derfor en moderat overvekt i aksjer i en forventning om ytterligere akselerasjon av den globale veksten som følge av gjenåpningene.

Erfaringer fra USA gir optimisme

Erfaringene fra for eksempel USA gir dermed også velbegrunnet tro på at vi i løpet av de kommende månedene vil få se en markant økonomisk framgang i Europa i takt med utrullingen av vaksiner. Siden kineserne for lengst har fått koronaviruset under kontroll og fått fart på økonomien igjen, gir det alt i alt grunn til optimisme for den globale økonomien. Denne optimismen har også satt sitt preg på finansmarkedene.

Vi forventer en solid økonomisk oppsving som vil gi et solid løft i virksomhetenes omsetning og inntjening i år, og det er i lys av dette de stigende aksjekursene må ses.

Til gjengjeld har optimismen også gitt seg utslag i stigende renter. Dette er blant annet grunnet økte inflasjonsforventninger, som kommer av den amerikanske presidentens enorme økonomiske hjelpepakke på 1900 mrd. dollar. Jo høyere langsiktige inflasjonsforventninger, desto høyere rente vil kjøperne av obligasjoner kreve, slik at inflasjonen ikke spiser opp verdien av deres avkastning.

Når såpass mye positivt allerede er priset inn i aksjekursene, kan de være mer sårbare overfor dårlige nyheter, men totalt sett forventer vi at det fortsatt er mer å hente i aksjemarkedene det kommende året.

Forventer høyest avkastning fra aksjer

Stigende rentene har i løpet av første kvartal gitt perioder med uro i finansmarkedene. Investorene frykter at stigende renter kan få en negativ effekt på den økonomiske veksten og selskapenes inntjening, samt at det og blir dyrere for selskapene å låne penger.

Foreløpig ser vi imidlertid ikke renteøkningene som et større problem for aksjemarkedene, så lenge rentene primært stiger av de rette årsakene, det vil si økt økonomisk vekst. Vi forventer fortsatt god avkastning fra aksjer det kommende året. Derfor har vi moderat overvekt av aksjer i porteføljene våre – dvs. at vi har litt flere aksjer i investeringsløsningene våre enn vi forventer å ha på lang sikt.

Motsatt har vi moderat undervekt i obligasjoner, der avkastningspotensialet etter vårt syn er begrenset. Til gjengjeld kan obligasjoner bidra til å spre risikoen i en investeringsportefølje og sikre en mer stabil avkastning i urolige tider.

De største stigningene kan ligge bak oss

Det er riktignok viktig å huske at finansmarkedene er framtidsrettet av natur og forholder seg til hvordan verden forventes å se ut om 6-9 måneder. Vi må derfor også anta at en betydelig del av den forventede økonomiske oppsvingen i 2021 allerede er priset inn i finansmarkedene. Med andre ord kan de største kursoppgangene ligge bak oss.

Samtidig må investorene være innstilt på nye perioder med uro og markedssvingninger underveis dersom den globale økonomien ikke reiser seg like raskt som forventet. Som f.eks. kan skje dersom utrullingen av vaksiner tar lengre tid enn forventet, eller nye mutasjoner av koronaviruset reduserer effekten av de eksisterende vaksinene. Når såpass mye positivt allerede er priset inn i aksjekursene, kan de være mer sårbare overfor dårlige nyheter, men totalt sett forventer vi at det fortsatt er mer å hente i aksjemarkedene det kommende året.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.