Del

Har aksjeoppturen mer drivstoff på tanken?

INVESTOR UPDATE FOR DANSKE FORMUESFORVALTNING: Danske Banks sjefstrateg Christian Lie gjør opp status for den globale økonomien og finansmarkedene, samt betydningen av det kommende presidentvalget i USA.

LES OGSÅ:

Vi forbedrer investeringsløsningen din
Nytt fond gir oss bedre muligheter til å utnytte mer kortsiktige investeringsmuligheter – les her.

Derfor er bærekraft viktig for avkastningen din
De viktigste spørsmålene og svarene om arbeidet vårt med bærekraft i investeringene dine – les her.


Aksjene har gjort et forrykende comeback siden de store kursfallene på våren, og globale aksjer ligger faktisk i pluss for året. Er det ytterligere oppgang i vente i aksjemarkedene?

«Det kommer an på tidshorisonten. De kommende månedene kan fort gi en del usikkerhet og kurssvingninger i aksjemarkedene, ettersom en rekke risikofaktorer trenger seg fram. Blant annet blusser koronaviruset for øyeblikket opp igjen i mange land, og i USA klarer politikerne fortsatt ikke å bli enige om en ny finanspolitisk hjelpepakke som kan gi økonomien et dytt i riktig retning. I tillegg kommer usikkerhetsfaktorer som f.eks. det amerikanske presidentvalget 3. november og den uavklarte Brexit-situasjonen.

Samlet sett forventer vi imidlertid at den gradvise normaliseringen av verdensøkonomien vil fortsette og at dette kan løfte aksjekursene ytterligere. Samtidig har mange obligasjoner svært lav eller negativ forventet avkastning, og dette kan også føre til at investorene plasserer flere penger i aksjemarkedene og dermed støtter aksjekursene. På 12 måneders sikt forventer vi god avkastning fra aksjer, og vi opprettholder derfor en moderat overvekt av aksjer i porteføljene våre, og tilsvarende undervekt i obligasjoner», sier Danske Banks sjefstrateg, Christian Lie.

Nåværende investeringer i Danske Formuesforvaltning
Vi har en litt høyere andel av aksjer i porteføljen og en litt lavere andel av obligasjoner enn vi forventer å ha på lang sikt.

Omlegginger i Danske Formuesforvaltning i 3. kvartal 2020
Vi har beholdt vår nåværende allokering mellom aktivaklassene.

Hvilken betydning får det amerikanske presidentvalget?

«Selv om valget kan føre til kortsiktig uro, forventer vi ikke at utfallet vil få stor betydning for den økonomiske veksten og finansmarkedene over tid. Men det er selvfølgelig politiske forskjeller mellom de to kandidatene. Joe Biden vil blant annet heve bedriftsskatten på sikt, noe aksjemarkedet ikke vil oppfatte positivt. Til gjengjeld blir Biden sett på som mer forutsigbar og samarbeidsvillig, noe som er positivt, og derfor kan utfallet av valget også få betydning for handelskonflikten mellom USA og Kina, som fortsatt ulmer under overflaten. Biden har også store planer om å øke investeringene i amerikansk infrastruktur, grønn teknologi og heve minstelønnen, som alle kan bidra positivt.

Selv om Biden skulle vinne valget, betyr det ikke at handelskonflikten er et overstått kapittel. Det vil fortsatt være uoverensstemmelser som må avklares, og amerikanerne vil fortsatt ha fokus på å beskytte den globale lederposisjonen de har innenfor teknologi, og som kineserne utfordrer. Men etter alle solemerker vil Joe Biden sannsynligvis velge en mer dempet politikk og retorikk enn Donald Trump.»

Hvor stor trussel utgjør den andre bølgen av koronaviruset for finansmarkedene?

«Det er klart at jo mer viruset blusser opp i løpet av høsten og vinteren, desto mer kan innhentingen i økonomien trekke i langdrag. Vi forventer imidlertid ikke nye omfattende nedstengninger, men mer lokale og målrettede tiltak med mindre negativ effekt på den økonomiske veksten. Samtidig har vi blitt flinkere til å behandle symptomer relatert til COVID-19 og kommer nærmere en vaksine for hver dag. Vi frykter derfor ikke en gjentagelse av vårens kraftige oppbremsing i verdensøkonomien, men smitteutviklingen utvikling vil fortsatt kunne sette sitt preg på finansmarkedene på godt og vondt.»


Hvilke andre faktorer holder dere øye med i årets siste kvartal?

Først og fremst holder vi øye med de økonomiske dataene for å se om framgangen i den globale økonomien fortsatt er på rett spor. Her ser vi ikke lenger den samme akselerasjonen som vi opplevde i den første tiden etter at verdensøkonomien traff bunnen på våren – men det er som forventet. Den gangen kom vi fra et veldig lavt nivå.

Generelt sett mener vi at framgangen er tilstrekkelig til å støtte aksjemarkedene, selv om det utvilsomt vil komme tilbakeslag. Det er imidlertid en lang og tøff vei tilbake til nivået før koronakrisen. Ta f.eks. arbeidsledigheten i USA, som på våren på kort tid steg fra under 4 % til nesten 15. Selv om halvparten av de tapte arbeidsplassene allerede er tilbake, er det fortsatt en lang vei å gå til en normalisering – og det vil fortsatt være behov for at politikerne støtter økonomien med finanspolitiske hjelpepakker.

Det blir også interessant å følge den inneværende regnskapssesongen. Aksjene er for øyeblikket dyre målt i nøkkeltallet P/E, altså prisen man som investor betaler per krones inntjening i selskapene. Dette skyldes at aksjekursene har steget kraftig siden bunnen i mars, uten at selskapenes inntjening har steget tilsvarende, og derfor blir det viktig med gode inntjeningstall og kunngjøringer fra selskapene som kan rettferdiggjøre den høye verdsettelsen. Imidlertid har mange selskaper vært flinke til å redusere kostnadene sine under krisen, og dette vil gi et ekstra løft for inntjeningen når omsetningen stiger igjen.»

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.