Del

Derfor er bærekraft viktig for avkastningen din

I Danske Bank spiller bærekraft en viktig rolle når vi investerer penger på vegne av kunder – men hva betyr det? Thomas Fladby er spesialist på bærekraftige investeringer og svarer på en rekke av de viktigste spørsmålene.

Hva er bærekraftige investeringer?

Det er ingen universell definisjon av bærekraftige investeringer, men essensen er at man som investor ikke bare skal fokusere på økonomiske faktorer i vurderingen av investeringer, men også på bærekraftsfaktorer. Dette kan f.eks. være temaer som klimaendringer, forurensning, ansattes forhold, skattespørsmål og menneskerettigheter.

Hvorfor har bærekraft betydning for avkastningen min?

Forbrukerne blir stadig mer opptatt av hvordan selskaper opptrer når det gjelder bærekraft, og samtidig opplever selskapene økt press og regulering fra politisk hold. Dette betyr at det kan få en stadig mer negativ effekt på selskapenes inntjening – og dermed investorenes avkastning – hvis de ikke har kontroll over den bærekraftige delen av virksomheten sin. Omvendt kan det løfte selskaper som bidrar til å løse de globale utfordringene på bærekraftområdet.

Derfor er vi i Danske Bank svært opptatt av å inkludere bærekraft i totalvurderingen av potensielle investeringer. Dette er nødvendig for å fatte gode investeringsbeslutninger, der vi har kontroll på risikoen og kan levere attraktiv avkastning på lang sikt. I tillegg kan vi også være med på å prege samfunnet i positiv forstand.

På denne måten kan vi løpende bidra til å påvirke selskapene i en positiv og mer bærekraftig retning.

Hvordan jobber Danske Bank med bærekraft i investeringene?

Det er de enkelte investeringsteamene – altså spesialistene som velger aksjer og obligasjoner – som er ansvarlige for å integrere bærekraft i investeringsbeslutningene sine, side om side med analyser av tradisjonelle finansielle forhold som f.eks. inntjening, kontantstrøm, gjeld og forretningsmodell.

Samtidig går investeringsteamene våre i dialog med selskapene om dilemmaer og utfordringer rundt bærekraft, og vi stemmer på generalforsamlingene deres. På denne måten kan vi løpende bidra til å påvirke selskapene i en positiv og mer bærekraftig retning.

Man hører ofte begrepet «ESG» når det gjelder bærekraftige investeringer. Hva betyr det?

ESG står for «environment, social og governance» – altså miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring og selskapsledelse – og dette er et nøkkelbegrep innenfor bærekraftige investeringer, og som vi også tar utgangspunkt i.

  • Miljøperspektivet handler f.eks. om hvor gode selskapene er til å omstille seg til grønn energi og hvordan de håndterer farlig avfall.
  • Sosiale forhold handler f.eks. om arbeidsforhold, og om selskapene har god kontroll på databeskyttelse.
  • God eierstyring og selskapsledelse fokuserer f.eks. på lønn i styrer og ledelse.

I Danske Bank har vi utviklet vårt eget ESG-analyseverktøy, og det gir investeringsteamene våre en god og rask oversikt over de ulike selskapenes relevante ESG-forhold – og da spesielt det som kan påvirke selskapenes økonomiske resultater.

Kan Danske Banks investeringsteam investere i alle typer selskaper?

Nei, generelt investerer vi ikke i selskaper med aktiviteter innenfor kontroversielle våpen som f.eks. atomvåpen, landminer og klasebomber, samt i selskaper som henter en større andel av omsetningen sin fra tobakk, termisk kull og oljeutvinning fra oljesand. I noen av investeringsløsningene våre kan det imidlertid inngå enkeltfond fra eksterne leverandører som ikke nødvendigvis følger nøyaktig de samme retningslinjene som Danske Bank. I tillegg kan det i utvalgte investeringsprodukter være selskaper innenfor andre bransjer som systematisk tas ut – f.eks. alkohol, pengespill, pornografi og militært utstyr.

I alle bransjer kan det finnes enkeltselskaper vi velger å ikke investere i fordi vi ser noen utfordringer – og dermed risikomomenter – rundt bærekraft som vi ikke liker.

Hvor kan jeg lese mer om Danske Banks arbeid med bærekraftige investeringer?

Du kan lese mer på danskebank.com på lenken her, hvor du også finner relevante publikasjoner om det løpende arbeidet vårt med å integrere bærekraft i investeringene våre. Les blant annet om hvordan vi har stemt på generalforsamlinger og hvilke dialoger vi har hatt med selskaper som et ledd i det aktive eierskapet.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.