Gå til hovedinnhold
Del

Slik tar vi klimahensyn i investeringene dine

Det grønne skiftet og klimaagendaen er sentrale elementer når vi i Danske Bank velger ut investeringer på vegne av kunder. Men hva vil dette si i praksis? Mads Steinmüller er spesialist på bærekraftige investeringer og forklarer noen av de viktigste aspektene.

Hvorfor har klimaendringer og det grønne skiftet betydning for investeringene mine?

Samfunnet er veldig opptatt av det grønne skiftet og kampen mot klimaendringene, og dette påvirker i stor grad selskapene og avkastningen de kan skape for investorene. Skjerpede klimakrav, etterspørsel etter grønne løsninger og endrede klimaforhold skaper en rekke nye utfordringer og muligheter som selskapene må forholde seg til, og det vil skape både vinnere og tapere i framtiden.

Hvordan arbeider dere med klimaforhold i investeringene mine?

Vi har alltid fokus på å skape best mulig avkastning for kundene, og dette krever at vi også analyserer risikoer og muligheter innenfor klimaagendaen. Investeringsteamene våre vurderer blant annet hvordan selskapene forsøker å redusere CO2-utslippene fra produkter, fornybar energi, samt hvorvidt selskapene klarer å overholde nye klimalover. På denne måten kan de identifisere hvilke selskaper som står sterkest når det gjelder klimautfordringene og har grønne vekstmuligheter.

Hvordan skaper klimaendringene risikoer for investeringene mine?

Vi ser på to aspekter, der det første er de fysiske risikoene – dvs. endrede vær- og klimaforhold. Vi har for eksempel sett mer ekstremvær som skaper lengre tørkeperioder, flere skogbranner og mer heftige orkaner. Dette kan blant annet skade næringsmiddelbransjen, som ikke lenger klarer å produsere samme mengde matvarer. Produksjonsanlegg kan også bli ødelagt, noe som medfører omsetningstap.

Det andre aspektet er såkalte omstillingsrisikoer, som handler om hvordan stigende etterspørsel etter klimaløsninger og strengere klimalover kan påvirke selskaper. Basalt sett kan man si at hvis selskapene ikke er i stand til å utvikle løsninger innenfor f.eks. fornybar energi eller skape klimavennlige produkter, kan det svekke konkurranseevnen deres og avkastningen til investorer.

Slik arbeider vi med klima i investeringene dine


Hvordan kan klimaagendaen være positiv for investeringene mine?

Det grønne skifter skaper muligheter for selskaper som f.eks. er dyktige nok til å utvikle klimateknologier eller redusere CO2-avtrykket i produksjonsfasen, noe som gjør dem mer attraktive for klimabevisste kunder. Microsoft, Unilever og Volvo er eksempler på klimabevisste selskaper som arbeider med hhv. å redusere CO2-belastningen fra IT-produkter, bruke mer gjenvinnbar emballasje og utvikle elbiler. Slike selskaper kan være attraktive investeringer, fordi de potensielt kan utnytte den grønne agendaen til å skape vekst.

Kan dere påvirke selskaper til å heve klimaambisjonene sine?

Investeringsteamene våre går i dialog med selskaper for å påvirke dem til å redusere bidragene sine til klimaendringene og være en del av løsningen på klimautfordringene. Vi er f.eks. i dialog med selskaper innenfor olje, skipsfart og transport, der vi er i stand til å påvirke dem i en klimavennlig retning. Vi stemmer også ved selskapenes generalforsamlinger, der vi f.eks. har stemt for at selskapene skal redusere klimabelastningen fra forsyningskjeden og bruke en større andel av gjenvinnbar emballasje.

Velger dere bort selskaper basert på klimahensyn?

Vi investerer ikke i selskaper der minst 30 % av omsetningen stammer fra aktiviteter innenfor termisk kull og oljesand. Vi investerer heller ikke i en rekke selskaper med skadelig klimaatferd. Dette er f.eks. selskaper som bygger oljeledninger eller prøver å påvirke politikere til ikke å vedta strengere klimalover. Du finner listen over ekskluderte selskaper her. I noen av investeringsløsningene våre kan det imidlertid inngå enkeltfond fra eksterne leverandører som ikke nødvendigvis følger nøyaktig de samme retningslinjene som Danske Bank. I tillegg kan det i utvalgte investeringsprodukter være ytterligere restriksjoner mot f.eks. fossile brensler.