Hva betyr de nye klimakravene?

«Det betyr at vi ved å stille strengere klimakrav til selskapene, tar enda et skritt for å støtte den grønne omstillingen. Heretter vil vi ikke investere kundenes penger i selskaper hvor mer enn 5 % av omsetningen kommer fra aktiviteter innenfor kull og tjæresand. Tidligere lå grensen på 30 %. Samtidig vil vi heller ikke investere i selskaper der mer enn 5 % av omsetningen stammer fra energiproduksjon fra torv. Dette er et ledd i planen om å fase ut investeringer innenfor de tre brenseltypene innen 2040, for å støtte Parisavtalen. Vi kan imidlertid investere i selskaper hvor mer enn 5 % av omsetningen kommer fra kull, dersom de har en klar plan for å fase ut kullaktiviteter i overensstemmelse med Parisavtalen», forteller Mads Steinmüller.

Hvilke investeringer omfattes av de nye klimakravene?

«De nye restriksjonene gjelder for alle Danske Banks og Danske Invests investeringer på vegne av kunder. I noen av investeringsløsningene våre kan det imidlertid inngå enkeltfond fra eksterne leverandører som ikke nødvendigvis følger nøyaktig de samme retningslinjene som Danske Bank.»

Hvorfor strammer dere inn kravene rundt fossil energi?

«Dette gjør vi av to grunner. For det første for å tilpasse kundenes investeringer til den grønne omstillingen, der fossilt brensel i stadig større grad skiftes ut med grønnere alternativer. Dette er med på å framtidssikre kundenes potensial for å få attraktiv avkastning. For det andre er det nye initiativet en del av ambisjonen vår om å bekjempe klimaendringer, og bidra til å støtte utviklingen mot et mer klimavennlig samfunn. Med andre ord forventer vi at den skjerpede klimakursen både er bra for klimaet og for kundenes investeringer.»

Hvorfor kan dere fortsatt investere i kull til tross for de nye restriksjonene?

Arbeidet vårt med å støtte den grønne omstillingen handler ikke bare om å velge bort selskaper. Det er minst like viktig å dytte klimabelastende selskaper over fra svart til grønt. Vi kan velge å investere i selskaper med en omsetning fra kull på over 5 % dersom de har en troverdig klimaplan. De må vise at de tar konkrete skritt mot å fase ut kull, i overensstemmelse med Parisavtalens utfasingskrav for fossil energi. Dersom vi velger å investere i disse selskapene, må de for eksempel ha kvantitative mål for reduksjon av CO2 - utslipp, rapportere om CO2-utslipp, og være transparente rundt hvordan de påvirker politikere når det gjelder klimaagendaen.

Du kan lese mer om arbeidet vårt med ansvarlige investeringer og klimaagendaen her.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.