I Danske Bank jobber vi kontinuerlig med å forbedre investeringsløsningene våre, som f.eks. Danske Formuesforvaltning, slik at vi kan levere attraktiv avkastning for deg og andre investeringskunder.

Derfor lanserer vi nå et nytt element i investeringsløsningene som gjør at vi kan agere raskere i finansmarkedene. Det nye elementet er Tactical Asset Allocation Fund, som du heretter kan se i oversikten over investeringene dine.

«Det nye fondet gir oss enda bedre muligheter til å utnytte de mer kortsiktige investeringsmulighetene som løpende oppstår i de globale aksje- og obligasjonsmarkedene», sier Bo Bejstrup Christensen, som er sjefporteføljeforvalter i Danske Bank.

Nedenfor forklarer vi hvordan:

Med raskere gjennomføring av handler, forventer vi å kunne skape ytterligere verdi for kundene våre.

Slik investerer vi pengene dine

I investeringsløsningene våre plasserer vi løpende pengene dine i en kombinasjon av forskjellige fond, der hvert av dem investerer i utvalgte aksjer eller obligasjoner. Den nøyaktige sammensetningen av fondene avhenger av både risikoviljen og tidshorisonten din, samt av forventningene våre til økonomien og finansmarkedene.

«Hvis vi f.eks. har positive forventninger til aksjemarkedet, kan vi øke andelen av aksjer i investeringene dine og redusere andelen obligasjoner, men selvfølgelig alltid innenfor noen fastsatte rammer», forklarer Bo Bejstrup Christensen.

På denne måten foretar vi kontinuerlig større og mindre tilpasninger av investeringene dine, avhengig av hvor de erfarne investeringsspesialistene våre ser de mest attraktive avkastningsmulighetene.

Det nye elementet i investeringene dine

Så langt har en del av disse justeringene skjedd via handel med fond – f.eks. ved å kjøpe oss inn i et fond med aksjer og omvendt selge oss ut av et fond med obligasjoner.

Framover vil imidlertid noen av de løpende justeringene skje innenfor det nye fondet – Tactical Asset Allocation Fund – som både kan investere i aksjer og obligasjoner.

«Konkret betyr dette at vi vil foreta færre handler mellom forskjellige fond og i stedet foreta flere handler inne i det nye fondet. Dette er en fordel, fordi det tar lengre tid å kjøpe og selge fond enn å kjøpe og selge aksjer og obligasjoner i det nye fondet – og dermed kan vi bedre reagere på de mer kortsiktige investeringsmulighetene som til stadighet dukker opp i finansmarkedene», forteller Bo Bejstrup Christensen.

Begrenset betydning for omkostningene dine

Lanseringen av det nye fondet gjenspeiler at Danske Banks nåværende investeringsteam ønsker å foreta flere små justeringer av porteføljene enn tidligere.

«Vi har allerede et godt og effektivt oppsett for investeringsløsningene våre, men prøver hele tiden å gjøre det bedre, og med raskere gjennomføring av handler, forventer vi å kunne skape ytterligere verdi for kundene våre. Dette er imidlertid ingen garanti», sier Bo Bejstrup Christensen.

Det forventes at det nye fondet bare vil få en marginal betydning for omkostningene i investeringsløsningene våre. For noen kunder kan det potensielt medføre litt høyere omkostninger, mens det for andre kunder kan medføre litt lavere omkostninger, alt avhengig av den enkelte kundens investeringsløsning. Du kan for øvrig alltid se en oversikt over omkostningene for investeringsløsningen din i kvartalsrapporten du mottar.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.