Puljeutsendelsene til Altinn vil vare frem til 31. mars, og du vil motta en sms/e-post når din skattemelding ligger klar. Fra og med 31. mars vil skattekontoret sende ut skattemeldinger til de som fortsatt skal motta gammel format, enten digitalt eller på papir. Hovedgruppen av de som vil motta gammelt format på skattemeldingen er næringsdrivende samt deres ektefeller.

 

Forhåpentligvis vil du oppleve skattemeldingens nye format som mer intuitivt og lettere å forstå, sammenlignet med tidligere. Alle gamle poster er fjernet, og skattemeldingen er i stedet bygget opp etter følgende temaer:

  • Arbeid, trygd, og pensjon
  • Bank, lån og forsikring
  • Bolig og eiendeler
  • Familie og helse
  • Finans
  • Gave og arv
  • Personlige forhold

Mange inntekts- og formuesforhold er forhåndsutylt i skattemeldingen din. Hver og en er imidlertid ansvarlig for at skattemeldingen er korrekt utfylt. Påse derfor at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte, og husk å legge inn inntektes- og fradragsposter som ikke er innrapportert.

Korrigeringer gjøres under relevante temaer. Når en korrigering gjøres, vil det umiddelbart vises ny skatteberegning som hensyntar det korrigerte forholdet. Dersom opplysningen som skal legges inn krever et eget type skatteskjema, skal dette også komme opp som et forslag når man er i den aktuelle rubrikken.

De som har skatt til gode vil motta sitt skatteoppgjør raskere enn tidligere år, men tidligst to uker etter innsendelse av skattemeldingen. Dette er en hyggelig konsekvens av moderniseringen som skatteetaten nå gjør. De som få beregnet en restskatt skal som tidligere innbetale dette til høsten, over to terminer dersom restskatten er på kr 1000 eller høyere.

Som sagt skal du få beskjed når din skattemelding ligger i Altinn. Vi minner i denne forbindelse om myndighetens oppfordring om når du kan logge deg inn på Altinn for å sjekke skattemeldingen din: For å unngå at BankID bryter sammen, må du vente til du har fått beskjed om at skattemeldingen din er klar og hold plassen din i køen. I denne perioden er det ekstremt viktig at digitale tjenester er tilgjengelig for de som har mest behov for det.

Leveringsfristen for skattemeldingen er 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai. Husk å be om utsettelse av innleveringsfrist ved å logge deg inn på skatteetaten.no dersom du ser at du trenger utsettelse med innleveringen. Utsettelse utover 30 dager innvilges ikke. Dersom det innvilges utsettelse kan du ikke forvente å få skatteoppgjøret i juni.

Hvis du er i den situasjonen at du ikke trenger å gjøre endringer i skattemeldingen, behøver du ikke gjøre noe. Din skatteberegning blir da slik den er foreslått i den forhåndsutfylte meldingen, men den anses levert 30. april med skatteoppgjør i juni. Dette innebære at dersom du ser at du har skatt til gode, bør du uansett sende inn skattemeldingen uten endringer. Dette for å oppnå muligheten til å motta et tidligere skatteoppgjør. 

Denne veiledningen gjelder kun privatpersoner. Den er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no

Hilsen Skatteadvokatene i Danske Bank
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen


Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management i Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Dokumentet er et markedsførings-dokument. Det betyr at det ikke er utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Produktinformasjonen i dokumentet er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsførings-materiale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av det finansielle produktet. For en fullverdig beskrivelse av produktet, henvises det til prospekt på de underliggende verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.