I følge SSB betaler ca 500.000 skattebetalere formuesskatt i Norge. Verdsettelsesrabatten er viktig for alle som er i formuesskatteposisjon, samt for alle skattebetalere som har hus og/eller fritidsbolig som er hjemmehørende i en kommune som benytter skatteetatens formuesverdier for fastsettelse av eiendomsskatt.

Fribeløp økt i 2022

For inntektsåret 2021 er fribeløpet (bunnfradraget) 1,5 MNOK for enslige, og 3 MNOK for ektefeller. Det innebærer at hvis din nettoformue er lik fribeløpet eller lavere, skal du ikke betale formuesskatt. For formue som overstiger fribeløpet må du betale 0,85% skatt. Det innebærer for eksempel at ektefeller som har en netto formue på 20 MNOK må betale 144.500 (20 MNOK – 3 MNOK = 17 x 0,85% = kr 144.500) i formuesskatt.

For inntektsåret 2022 er fribeløpet økt til 1,7 MNOK (3,4 MNOK for ektefeller), mens satsen er økt til 0,95%. I tillegg er det for inntektsåret 2022 bestemt at for all formue som er høyere enn 20 MNOK skal det betales ytterligere 0,15% formuesskatt. Det innebærer at for formue som overstiger 20 MNOK blir formuesskattesatsen 1,1%.

De viktigste verdsettelsesrabattene

Hovedregel for verdsetting av formuesobjekter er at disse skal verdsettes til markedsverdi for skattemessig formål. Unntakene fra hovedregelen er flere, og disse er det viktig å ha kjennskap til og kontrollere i forbindelse med innsendelse av skattemeldingen.

For inntektsåret 2021

De viktigste verdsettelsesrabattene for inntektsåret 2021 som skal skatterapporteres nå i april/mai i 2022, er som følger:

 • Boligen du bor i (primærboligen) 75% rabatt
 • Fritidseiendom 75% rabatt
 • Sekundærbolig (utleiebolig) 10% rabatt
 • Aksjer 45% rabatt
 • Aksjefond 45% rabatt
 • Kombinasjonsfond, kun rabatt på aksjeandelen med 45% og ingen rabatt på rentefond
 • Andel i selskap med deltakerfastsetting 45% rabatt
 • Rentefond ingen rabatt
 • Næringseiendom 45% rabatt
 • Jord- og skogbrukseiendom 45% rabatt

For inntektsåret 2022: Reduserte rabatter

Det er verdt å merke seg at i Statsbudsjettet for inneværende år (2022) ble mange av verdsettelsesrabattene redusert.

For inntektsåret 2022, som skal skatterapporteres i april/mai neste år (2023), er verdsettelsesrabattene som følger:

 • Boligen du bor i (primærboligen) 75% rabatt for boligverdi inntil 10 MNOK. For overskytende boligverdi innrømmes kun 50% rabatt
 • Fritidseiendom 75% rabatt, men alle nåværende skattemessige verdier skal oppreguleres med 25% fra 2021 til 2022
 • Sekundærbolig 5% rabatt
 • Aksjer 25% rabatt
 • Aksjefond 25%
 • Kombinasjonsfond, kun rabatt på aksjeandelen med 25% og ingen rabatt på rentefond
 • Andel i selskap med deltakerfastsetting 25% rabatt
 • Rentefond ingen rabatt - Næringseiendom 25% rabatt
 • Jord- og skogbrukseiendom 25% rabatt

Som vi ser av ovennevnte vil din reelle formue kunne være den samme i 2021 og i 2022, men på grunn av reduserte verdsettelsesrabatter vil formuesskatten likevel kunne øke betydelig for inntektsåret 2022. Verdsettelsesrabattene gir med andre ord reduserte skattemessige formuesverdier både for 2021 og 2022, men på grunn av reduserte rabatter vil dette kunne gi økt formuesskatt for inneværende år.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.