Flere og flere har fått øynene opp for reglene om verdsettelsesrabatter. Enkelte eiendeler som har høy markedsverdi verdsettes likevel kun til en andel av denne verdien for formuesskatteformål. Visste du imidlertid at fradragsretten for egen gjeld av samme grunn også kan bli redusert? I denne artikkelen kan du lese mer om gjeldsreduksjon og hvordan dette kan slå ut i din privatøkonomi.

Kompliserte regler

Reglene for fastsettelse av skattepliktig formue er kompliserte og innebærer både en verdsettelse med tilhørende verdsettelsesrabatt av de ulike eiendelene man eier, men også en fastsettelse av verdien av gjeld. Primærboligen, som de fleste har et forhold til, verdsettes eksempelvis kun til 25 % av antatt markedsverdi opp til kr 10 millioner og til 70 % av overskytende verdi. Aksjer verdsettes imidlertid til 80 % av formuesverdien, som hentes fra beregning i aksjeselskapets skattemelding. Den prosentvise reduksjonen skyldes at det for mange eiendeler gis en verdsettelsesrabatt.

For oversikt over eiendeler med verdsettelsesrabatt, se tabell nederst i denne artikkelen.

Systemet med verdsettelsesrabatter ble innført i 2017 og nivået på de ulike rabattene har siden den gang vært gjenstand for årlige endringer av politikerne. Det ble samtidig innført et system med gjeldsreduksjon som i praksis innebærer at gjeld ikke lengre ga full fradragsrett i egen formue. Formålet er å hindre at aksjerabatt f.eks. utnyttes for å skape et netto gjeldsfradrag.

Regelen for gjeldsreduksjon

Det er skatteloven § 4-19 som begrenser retten til fullt skattefradrag for gjeld på grunn av verdsettelsesrabatter. Gjeldsbegrensningen får betydning for skattytere som eier ett eller flere av følgende objekter:

  • Sekundærbolig
  • Aksjer (børsnoterte/ikke børsnoterte)
  • Egenkapitalbevis
  • Andeler i verdipapirfond
  • Andeler i ansvarlige selskap mv.
  • Næringseiendom og driftsmidler

Dersom skattyter har gjeld, må gjelden fordeles forholdsmessig på de ulike eiendelene basert på andelen av verdi før verdsettelsesrabatt. Gjelden som allokeres på eiendelene over, reduseres med samme sats som eiendelen.