I dagligtalen brukes ofte enkeltpersonforetak og selvstendig næringsdrivende om hverandre. Det formelt sett riktige navnet er enkeltpersonforetak (ENK) som både indikerer at dette er en virksomhetsform som skal være enkel å etablere, at virksomhetsformen er knyttet til en person, og at dette samtidig er et foretak. Innehaveren (eier) av et ENK er personlig ansvarlig for virksomhetens forpliktelser. Rettes det et krav mot ENKet vil med andre ord virksomhetsutøver kunne risikere at både hus og hytte går tapt, hvis det ikke kan søkes dekning i andre verdier i virksomheten.

Hvordan skatter man som enkeltpersonforetak?

ENKet er verken et selvstendig retts- eller skattesubjekt, og innehaveren er derfor også personlig ansvarlig for innbetaling av virksomhetens skatt. Skatt på overskudd i et enkeltpersonforetak beregnes av foretakets totale netto inntekt og varierer mellom 33,1 og 50,6 prosent.

Innehaveren betaler skatt forskuddsvis. Videre må eier selv melde endring av inntekt for å få beregnet forskuddsskatten. Innehaver mottar faktura for hver termin etter at Skatteetaten har beregnet skatt; den 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember.

Skattemelding enkeltpersonforetak

Ved underskudd i foretakets første år kan dette oppgis i skattemeldingen under forutsetning av at virksomheten utvilsomt går med overskudd frem i tid. Kostnader til drift av ENKet er som hovedregel fradragsberettiget. Men der ENKet går med underskudd i oppstartsåret, og det er tvilsomt om aktiviteten vil generere overskudd frem i tid, bør kvitteringer og fakturaer for utgifter tas vare på for å kunne føre dem til fradrag mot fremtidige inntekter. Det er også slik at et ENK først får skattemessige virkninger når aktivitet, omfang, varighet og overskudd er tilstrekkelig til at dette kan anses som en «næringsvirksomhet» i henhold til skattereglene.

På skatteetatens sider står opplyst at et ENK driver næringsaktivitet når aktiviteten:

  • har omsetning som over tid kan gi overskudd
  • har en viss varighet, vanligvis lengre enn ett år
  • ikke er hobbyaktivitet eller enkeltstående oppdrag

En aktivitet som ikke genererer overskudd, vil som hovedregel ikke aksepteres som skattemessig næringsvirksomhet. Som hovedregel kan utgifter på inntil 15.000 kroner fradragsføres fortløpende mot virksomhetsinntekt, mens utgifter til driftsmidler som overstiger 15.000 kroner og som antas å ha en levetid på mer enn 3 år, må aktiveres og utgiftsføres over saldo (saldoavskrivning innebærer at utgiftsføringen skjer i takt med verdifallet på driftsmiddelet).

Hvordan starte ENK?

Det første en gründer eller virksomhetsetablerer må gjøre når han vil starte et enkeltpersonforetak er å registrere ENKet i Brønnøysundregistrene.

Det skjer gjennom samordnet registreringsmelding i Altinn.no og ved å velge virksomhetsformen ENK (enkeltpersonforetak). I samordnet registreringsmelding må virksomhetsutøver også registrere seg i Foretaksregisteret hvis han skal drive med kjøp og salg av varer, skal drive som statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor, har flere enn fem ansatte eller skal foreta pant i varelager. Selv om ENKet ikke er pliktig, har foretaket likevel rett til å registrere seg i Foretaksregisteret mot å betale gebyret som gjelder for denne type registreringer.

Hvis ENKet skal drive med omsetning av varer og tjenester plikter ENKet også å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret hvis omsetning (eks. mva.) overstiger 50.000 kroner. Dersom virksomheten antas å få omsetning som overstiger 50.000 kroner innen 3 uker kan virksomhetsutøver søke om forhåndsregistrering og på den måten få fradrag for inngående mva., og motsatt, kunne oppkreve utgående mva. fra oppstartsdatoen.

Les mer om dette hos Skatteetaten