Nå har du flere muligheter til å investere bærekraftig

Er det viktig for deg å bidra til bærekraftig utvikling gjennom å investere pengene dine? Da er dette gode nyheter for deg.

Danske Bank tilpasser seks Danske Invest-fond slik at de nå oppfyller artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger. Investeringsproduktene har fått merkingen «bærekraftig investering».

Når du investerer i disse fondene, investerer du i aktiviteter som bidrar til å løse noen av klimautfordringene og skape et mer bærekraftig samfunn.

Felles for de seks fondene er at de følger EUs krav for klimaomstilling. Det vil si at fondene investerer i selskaper som er i gang med et grønt skifte og dermed løpende reduserer sitt karbonavtrykk. På den måten medvirker fondenes samlede investeringer til å redusere klimabelastningen og bidra til det grønne skiftet.

Les mer om de bærekraftige investeringsproduktene du kan investere i her.

ESG-investeringsprodukter

I tillegg til de nye bærekraftige investeringsproduktene har du også muligheten til å investere i fond som fremmer miljømessige eller sosiale forhold, samt sikrer god ledelsespraksis. Disse kaller vi for ESG-investeringsprodukter (ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance).

ESG-investeringsproduktene fremmer ESG-forhold ved for eksempel å investere i selskaper som fokuserer på klima- og medarbeiderforhold, mangfold eller antikorrupsjon. De kan også arbeide aktivt for å påvirke selskaper til å bli mer bærekraftige eller avstå fra å investere i selskaper med stor skadelig klimapåvirkning. Fondene er med andre ord kategorisert under artikkel 8 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Les mer om bærekraftige- og ESG-investeringsprodukter her

Kom i gang med investering

Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.