Skatt i korona-tider


Næringslivet opplever i disse dager tøffe økonomiske tider med likviditetsutfordringer, risiko for konkurser og permitteringer mv. Myndighetene har kommet med flere strakstiltak på skatterettens område. Vi gir her en kort oppsummering av de mest sentrale tiltakene. Vår oppfatning er at tiltakene er bra, men ikke tilstrekkelige.

Hvilke skattetiltak har kommet?

Stortinget har denne uken besluttet følgende midlertidige tiltak:

  • Første termin forskuddsskatt for personlige skattytere utsettes automatisk fra 15. mars til 1. mai
  • Virksomhetsformue eller: Utsatt betaling av formuesskatt i 2021 samt mulighet for redusert forskuddsskatt i 2020
  • Utsettelse av forskuddsskatt for andre termin for aksjeselskaper. Dato for betaling er ikke bestemt enda
  • Underskudd i aksjeselskaper oppstått i 2020 vil bli tilbakeført mot overskudd i 2018 og/eller 2019
  • Arbeidsgiveravgiften blir redusert med 4 prosentpoeng i to måneder

Er dette nok?

Det er viktig at skattetiltakene som vedtas sikrer bedrifter og personer likviditet i den kritiske fasen samfunnet nå er inne i. Vi oppfordrer myndighetene til å vurdere flere/sterkere tiltak på skatteområdet som kan gi større og mer umiddelbare effekter. For privatpersoner kan dette f.eks. være:

Forskuddsskatt for personlig skattytere

Forskuddsskatten for 2020 er en løpende likviditetsutfordring gjennom året, og det er bra myndighetene har kommet med konkrete tiltak på dette området.

  • Første termin av forskuddsskatt for næringsdrivende og personlige skattytere med høy formue/kapitalinntekt var 15. mars. Denne utsettes nå automatisk for alle til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt betalingsfrist. Selv om betalingsfristen utsettes automatisk, må man huske på å søke om nedjustering av beløpet dersom dette er aktuelt. Vår oppfatning er at myndighetene bør vurdere å gi lengre fristutsettelse enn 1. mai med tanke på den dramatiske situasjonen mange har havnet i.
  • En lengre utsettelse med forskuddsskatt et gitt spesifikt for virksomhetsformue hvor den formuesskattepliktige kan godtgjøres at virksomheten vil gå med underskudd i 2020. Med virksomhetsformue menes eierandeler i ikke-børsnoterte aksjer (herunder holdingselskap), børsnoterte aksjer, ANS og enkeltpersonforetak. Hvis underskudd sannsynliggjøres gjennom kvartals-/månedsrapporter kan den formuesskattepliktige søke fritak for forskuddsskatt knyttet til denne eiendelen for de gjenstående betalingsterminene i 2020. Dette er et godt tiltak som gir likviditetsforbedring i hele 2020. Vår anmodning er at dette tiltaket utvides til å omfatte all forskuddsskatt, ref. ovennevnte punkt.

Formuesskatt for 2019

For inntektsåret 2019 gjelder det en rabatt på «arbeidende kapital» på 25 %. Vi foreslår at det vurderes at formuesskatt for arbeidende kapital dette året reduseres eller fjernes. Dette begrunner vi med at selv om det store verdifallet har skjedd etter 31.12.2019, vil det være et rimelig tiltak fra myndighetenes side å ikke kreve inn formuesskatt på verdier som har forsvunnet kort tid etter årsskiftet. Det nye skattemeldingsformatet innebærer at mange vil motta raskere skatteoppgjør. Dette vil således kunne ha en god likviditetseffekt for mange denne våren.

Annet

For oppdatere opplysninger om betalingsfrister mv, anbefaler vi at du følger med på hjemmesiden til skatteetaten.

Vi minner også om at dersom du er blant de som opplever inntekts-/formuestap, bør du gå inn og korrigere skattekortet ditt. I en slik situasjon er det ekstra viktig at du ikke trekkes for mye skatt.

Denne veiledningen er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no

Hilsen Skatteadvokatene i Danske Bank Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen