Danske Bank samarbeider med Storebrand på pensjon, og vi kan rådgi deg i prosessen.

Før i tiden var pensjon enkelt. Enten hadde arbeidsgiver en pensjonsordning, eller så hadde den det ikke. I dag er tjenestepensjon obligatorisk – men med et stort spenn i sparenivået mellom de ulike ordningene.

Vi har sett nærmere på hvor mye bedriftskundene våre sparer i pensjon til sine ansatte. Undersøkelsen antas å være representativ for hele privat sektor i Norge.

Analysen viser at gjennomsnittlig sparesats ligger på 4,2 prosent (2022), men det er store forskjeller fra bransje til bransje.

Bransje på topp og på bunn

Offshore-, finans- og industribransjen ligger på topp, mens frisør-, overnatting- og serveringsbransjen ligger på bunn. Konsekvensen er at to personer med samme startlønn og lønnsutvikling kan ende opp med helt forskjellige pensjoner – kun fordi de jobber i ulike bransjer og dermed har ulike ordninger.

– Offshore, finans og industri er bransjer som historisk har hatt gode pensjonsordninger for sine ansatte. En viktig årsak til dette er at det generelt er høyere lønnsnivå i de nevnte bransjene, og at man ikke får sparing i folketrygden for lønn over 7,1 G (grunnbeløp i folketrygden) – som tilsvarer en årslønn på ca. 790 000 kroner, forteller Lars-Erik Eriksen, leder for pensjon i Storebrand.

Han tror de nye reglene med pensjon fra første krone bidrar til å jevne ut forskjellene noe, og det er først og fremst ansatte i sektorer med relativt lave sparesatser som vil nyte godt av denne endringen.

– Samtidig vil det nok variere over tid hvilke sektorer som har god lønnsomhet, og som dermed har anledning til å prioritere gode spareordninger for sine ansatte, sier Eriksen.

Hvilken pensjonsordning er vanlig i din bransje?  Se oversikt her

Så mye kan du forvente å få i årlig pensjon

I underkant av halvparten av alle ansatte som har innskuddspensjon i dag, har en såkalt minimumsordning, hvor innskuddet utgjør to prosent av lønnen. De beste ordningene har innskudd på syv prosent av lønn inntil 7,1 G (ca. 790 000 kr) og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G (ca. 1,3 millioner kr).

– Du kan se på sparesatsen som en del av lønnen din. Skattemessig fremstår det som attraktivt å ha høy sparing til pensjon, men samtidig er det andre behov som trekker i retning av at mange ønsker høyere lønn fremfor sparing til pensjon.

– Det viktigste er å ha en brukbar sparesats og sikre at du forstår hvordan du ligger an og eventuelt kan ta grep for å lukke gapet mellom hva du får i pensjon og hva du ønsker å ha når du blir pensjonist, sier Eriksen.

Figuren under viser hvilken pensjon en 27-åring med en årslønn på 530 000 kroner og henholdsvis en minimums- og en maksimumsordning kan forvente å få i pensjon.

Forventet pensjon for en 27-åring

Lovens minimum = 2%

Folketrygd:  134 594
Pensjon fra arbeidsgiver: 49 072
Sum årlig pensjon: 183 666


Lovens maksimum = 7%

Folketrygd: 134 594
Pensjon fra arbeidsgiver: 171 753
Sum årlig pensjon: 306 347

Disse forutsetningene ligger til grunn for regneeksemplet:

  • Innskuddspensjon fra 27 til 67 år (person født i 1994)
  • Lønn er 530 000 kroner, med en årlig lønnsvekst på 2 prosent
  • Pengene spares i Storebrands «Anbefalt Pensjon», der aksjeandelen tilpasses din alder
  • Forventet avkastning er i tråd med Finans Norges bransjeavtale for avkastningsprognoser
  • Årlig inflasjon på 2 prosent og årlig pensjon vises i dagens kroneverdi (inflasjonsjustert)
  • Minimum sparing er 2 prosent og maksimum sparing er 7 prosent
  • Utbetalingsperioden er 19 år (fra 67 til 86 år)

Ifølge Eriksen fra Storebrand har interessen for sparing og pensjon økt under koronapandemien. Det er enkelt å få oversikt og forståelse for pensjonen sin, for eksempel gjennom mobilbanken og Mitt forbruk.

Bestill pensjon til dine ansatte

Gunstige skatteregler for bedrifter

Det er svært gunstige skatteregler for innskuddspensjon:

  • Arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordningen er fradragsberettiget for bedriften.
  • Pensjonsbeholdningen blir ikke innberettet som skattepliktig formue for arbeidstakeren.
  • Arbeidstakeren betaler først skatt av pensjonen når det en gang utbetales – ved pensjonsalder. Dette medfører at bedriftsbetalt pensjon er langt mer skattegunstig enn om den ansatte skal spare til pensjon på egen hånd av beskattede midler.

Les mer om pensjon til dine ansatte

Innholdet er levert av Storebrand.