Hvor høy blir utbytteskatten?

Regjeringen Støre har foreslått å øke utbytteskatten med 3,5 prosentpoeng til 35,2% fra 2022 for personlige eiere. SV foreslår i sitt alternative statsbudsjett for 2022 å øke beskatningen til over 37 %, samtidig som de foreslår å fjerne skjermingsfradraget. Hva resultatet av forhandlingene blir, vites i skrivende stund ikke. Det eneste som er sikkert er at satsen vil øke betydelig fra dagens 31,68%.

Bør jeg ta ut et utbytte i år?

Økt utbytteskatt gjør at mange av våre kunder spør om de bør ta ut utbytte før nyttår. Kort oppsummert mener vi at dersom du trenger midler på privat hånd de neste 1- 3 år, vil det gjerne lønne seg å ta disse midlene ut i år, i motsetning til i 2022 eller senere år hvor skattesatsen vil være høyere.

Utbytte vedtas av generalforsamlingen og følger de samme rammene som for ordinært utbytte. Det er tidspunktet for beslutningen på generalforsamlingen som bestemmer om utbyttet skal inntektsføres i 2021, ikke tidspunktet for når utbyttet utbetales.

Step-plan og vurderinger du må ta:

 • Beregne selskapets utbyttekapasitet

  Aksjeloven regulerer hvor mye du kan ta ut fra selskapet. Utbytteregelen er en teknisk regel, men som utgangspunkt kan selskapet dele ut fri egenkapital basert på godkjent årsregnskap per 31.12.2020.

  Ønsker du å ta ut midler som selskapet har tjent i løpet av 2021, må det utarbeides en mellombalanse. For revisjonspliktig selskap, må denne revideres av revisor før utbyttebeslutningen. Denne prosessen er fort kostbar, så ta kostnaden med i nyttevurderingen.
 • Vurder å beholde midlene i selskapet til du faktisk trenger dem

  Som et alternativ til faktisk å dele ut besluttet utbytte umiddelbart, bør du vurdere å heller ha en fordring på selskapet tilsvarende utbyttebeløpet. Selskapet vil da kunne fortsette å investere utbyttebeløpet frem til fordringen innfris.

  Dersom det også fremkommer av generalforsamlingsprotokollen at utbytte først forfaller til utbetaling etter årsskiftet, f.eks. januar 2022 (maks 6 måneder etter beslutningen), skal midlene ikke tas med i formuesskattegrunnlaget ditt i 2021, selv om utbyttet skal inntektsføres i 2021. Du slipper dermed «dobbel» formuesskatt av utbyttemidlene, ettersom måletidspunktet for aksjene på ikke-børsnoterte aksjer normalt er 01.01 i inntektsåret (og ikke 31.12 som for andre eiendeler).

Er det noen negative konsekvenser ved utbytte før nyttår?

Ja, et utbytte før nyttår kan også ha negative skattekonsekvenser. Dette er forhold vi anbefaler at du diskuterer nærmere med din revisor eller regnskapsfører:
 • Fremskynder du utbytte fremskynder du betalingstidspunktet av utbytteskatten. Du sitter dermed igjen med lavere investeringskapital og kan tape avkastning. Hvor stor denne ulempen er, avhenger av en rekke faktorer, bl.a. din forventning til avkastning. Normalt bør den imidlertid ikke være høy på grunn av kort investeringshorisont frem til forfall av utbytteskatt. Fordelen ved lav skattesats antar vi derfor er større enn ulempen for de aller fleste.
 • Ha med i vurderingen at kontanter og fordringer verdsettes krone-for-krone med tanke på formueskatt, men midler som du eier via et selskap verdsettes i 2021 til 55 % av skattemessig formuesverdi på aksjene. Regjeringen har foreslått at verdsettelsen av aksjer øker til 65% fra 2022, og den vil trolig øke opp mot minst 80 % de neste årene. Dette vil redusere noe av forskjellen mellom aksjer og fordring/bankinnskudd.

Merk også at en eventuell høy utbytteinntekt kan påvirke andre rettigheter eller forpliktelser, f.eks. rett til AFP, egenandel for opphold på sykehjem, stipend fra Lånekassen, mv.

Oppsummering

For mange av våre kunder vil det lønne seg å ta ut utbytte i år som skal dekke formuesskatt og annet privat forbruk for de nærmeste 1-3 årene. Vi anbefaler derfor at du diskuterer spørsmålet nærmere med din regnskapsfører eller revisor for en konkret vurdering.

Med vennlig hilsen

Skatteadvokatene i Danske Bank
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen