1. Det årlige sparebeløpet økes til kr 27.500, og dermed økes også skattefradraget til kr 5 500.
  2. Det er en forutsetning for skattefradrag at du ikke eier bolig pr 31.12 i inntektsåret.

Fakta om BSU

  • Sparing med skattefradrag for ungdom
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år
  • Årlig sparebeløp er inntil kr 27 500 per år
  • Fradraget gis med 20% av det årlige sparebeløpet, og innebærer et skattefradrag på inntil kr 5 500.
  • Fra 2021 forutsetter skattefradraget at du ikke eier andel i bolig
  • Rammen for samlet sparing er kr 300 000 (eks renter)
  • Du kan kun ha en BSU-konto, men denne kan flyttes til annen bank om ønskelig. Har du avsluttet kontoen, kan du ikke senere opprette en ny
  • Pengene på BSU-kontoen kunne tidligere kun benyttes til kjøp av bolig eller nedbetaling av lån på bolig du har kjøpt. Nytt fra 1.juli 2021 er at BSU også kan benyttes til påkostning og vedlikehold av egen bolig.

Les mer om BSU her

Skattefradraget økes

Det årlige sparebeløpet økes fra kr 25 000 til kr 27 500, og innebærer at maksimalt skattefradrag økes fra kr 5 000 per år til kr 5 500. Ved å øke det årlige sparebeløpet skal ungdom raskere kunne spare opp et større beløp til boligkjøp og gjøre det lettere å utnytte den samlede rammen for spart beløp som fortsatt er kr 300 000.

Skattefradrag gis ikke med høyere beløp en summen av fastsatte inntektsskatter og trygdeavgift. Er BSU-fradraget høyere enn det du skal betale i skatt, mister du resten av fradraget som altså ikke kan fremføres. Du må ha en inntekt på om lag kr 80 000 for å kunne utnytte skattefradraget maksimalt.

Ikke lenger fradrag for de som eier bolig

Det viser seg at omlag 1/3 av alle de som har fått BSU-fradrag allerede eier egen bolig, og for den eldste gruppen utgjør andelen boligeiere hele 2/3. I forbindelse med statsbudsjettet for 2021 ble det derfor vedtatt at de som eier egen bolig ved utgangen av året, ikke lenger skal få skattefradrag for den årlig sparingen.

En fornuftig innskjerpelse etter vår vurdering. Du kan imidlertid etter ervervet om ønskelig opprettholde BSU-kontoen, og nyte godt av den høye renten slike konti har (renten på BSU-konto i Danske Bank er 3,65 % frem til fylte 34 år).

Eierandel

Retten til skattefradrag bortfaller ved både eierskap i egen bolig (primærbolig) og utleiebolig (sekundærbolig), og uavhengig av hvor stor eller liten eierandel du har. Eierskap i fritidsbolig påvirker imidlertid ikke retten til BSU-fradrag.

Det er de reelle eierforholdene i boligen som er avgjørende, og ikke hvordan det formelle eierskapet fremgår av grunnboken. Videre vil også indirekte eierskap i bolig påvirke retten til skattefradrag, som eierskap via et aksjeselskap eller borettslag.

Det er også uten betydning om hvordan du har oppnådd eierskapet, enten det er ved kjøp, arv eller gave.

Måletidspunkt

Det er eierskap per 31.12 i inntektsåret som avskjærer skattefradraget. Det innebærer at dersom du eier bolig på dette tidspunktet, vil du ikke ha rett til skattefradrag for BSU dette året (selv om innbetalingen ble gjort før du overtok boligen).

Vilkårene for fortsatt sparing anses imidlertid ikke brutt ved eierskapet, det er kun skattefradraget som tapes. Selges boligen uten at du har benyttet BSU-midlene til boligen, vil du igjen kunne få fradragsrett på fremtidige innbetalinger – forutsatt at du ikke eier ny bolig ved årets slutt.

Det vil ikke være mulig å opprette en BSU-konto med rett til skattefradrag dersom du allerede eier en bolig.

Hva nå?

Dersom du eier egen bolig og ikke lenger oppnår skattefradrag, er spørsmålet hva man da bør gjøre med innestående midler. Midlene på en BSU-konto må på ett eller annet tidspunkt benyttes til investering i egen bolig, enten som egenkapital ved kjøp eller ved nedbetaling på lån knyttet til boligen. Hvis ikke, vil tidligere års skattefradrag bli reversert.

For noen vil de nye reglene derfor innebære at man ønsker å benytte oppsparte midler til å nedbetale lån knyttet til boligen. Du bør imidlertid vurdere om du likevel skal fortsette å spare på BSU-kontoen selv om du ikke får skattefradrag. Dette for å nyte godt av de gode rentebetingelsene som er knyttet til kontoen. Alternativt kan du vurdere å stoppe sparingen og heller opprette en spareavtale eksempelvis med investering i fond. Hvilken løsning du velger, vil avhenge av både markedssyn og hvilken risiko du er komfortabel med. Diskuterer gjerne spørsmålet nærmere med banken for å finne en løsning som passer deg.

Dersom du fortsatt tilfredsstiller vilkårene for skattefradrag for innbetalinger til BSU-kontoen din, er dette den mest skattefavoriserte sparingen du kan ha!

Hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen, Skatteadvokater i Danske bank