1. Formuesskatt

For formuesskatt foreslås det å øke verdsettelsesrabatten i 2020 for såkalt arbeidende kapital. Samtidig varsles det redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger med høy verdi fra og med 2021.

Økt verdsettelsesrabatt på arbeidende kapital

Med «arbeidende kapital» menes aksjer, egenkapitalbevis, aksjeandel i verdipapirfond, andeler i selskaper med deltakerfastsetting, driftsmidler og næringseiendom. Forutsatt at nevnte eiendeler eies direkte av den personlige skattyteren, gjelder en verdsettelsesrabatt på 25 % ved formuesfastsettelsen for 2020. Kravet om direkte eierskap av den formuesskattepliktige innebærer at det ikke er mulig å oppnå «kjederabatt» ved at slike eiendeler eies via selskap.

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten med 10 prosentenheter, slik at rabatten økes fra 25 % til 35 %.

Dette er en god nyhet, men for de som kan dra nytte av denne regelen og som samtidig har gjeld, er «baksiden av medaljen» at gjeldsfradraget samtidig blir redusert. Nettoeffekten av regelendringen for de som har gjeld blir dermed lavere enn 10 prosentenheter.

Du bør vurdere å justere forskuddstrekk/forskuddsskatt dersom denne er satt for høyt – enten på grunn av høyere rabatt og/eller fall i markedsverdi. Dette gjør du på skatteetaten.no, og du kan med dette oppnå en likviditetsfordel sammenlignet med å vente på å få skatt til gode etter skatteoppgjøret i 2021.

Redusert verdsettelsesrabatt på primærbolig med høy verdi

Primærboliger har høy verdsettelsesrabatt ved beregning av formuesskatt. Formuesverdsettelsen er 25 % av en beregnet omsetningsverdi, dvs. at rabatten er på 75 %.

Regjeringen varsler at de i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, vil foreslå å redusere rabatten til 50 % for den del av omsetningsverdien som overstiger kr 15 mill. Regjeringen begrunner forslaget med at de ønsker å redusere favoriseringen av primærboliger noe, og i stedet kanalisere skattemessige virkemidler mot områder som i større grad bidrar til høyere samfunnsøkonomisk avkastning.

Boliger som har en beregnet omsetningsverdi på lavere enn kr 15 mill påvirkes ikke av dette lovforslaget. Det er heller ikke foreslått tilsvarende skjerpelser for verdifulle fritidseiendommer.

Eksempel
For en bolig med en beregnet omsetningsverdi på kr 20 mill, vil formuesskatten etter dagens regler utgjøre kr 42 500
(kr 20 mill x 25% x 0,85 %).
Med de nye reglene økes formuesskatten på denne boligen med over kr 10 000:
kr 0-15 mill: 15 mill x 25 % x 0,85% = kr 31 875
kr 15-20 mill: 5 mill x 50 % x 0,85 % = kr 21 250
Total formuesskatt: kr 53 125

2. Fradrag for investeringer i små oppstartselskaper

I 2017 ble det innført en regel om at personlige investorer får skattemessig fradrag for aksjeinnskudd i små oppstartselskaper. Regelen er ikke blitt benyttet i så stort omfang som man hadde trodd. Etter vår oppfatning skyldes dette trolig en kombinasjon av at momentlisten for om man omfattes er ganske lang, samt at beløpsgrensene ikke har vært attraktive nok.

Regjeringen foreslår nå hhv én permanent- og én midlertidig regelendring:

- Beløpsgrensene på aksjeinnskudd foreslås økt permanent: For investorene økes beløpet man kan få fradrag for fra kr 500 000 til kr 1 mill pr aksjeselskap det investeres i. For selskapene økes det årlige beløpet som kan mottas som aksjeinnskudd fra kr 1,5 mill til kr 5 mill. For et oppstartselskap innebærer dette at inntil fem investorer kan investere med maksimalt beløp i selskapet i løpet av et år, mot maksimalt tre investorer etter gjeldende regler. Endringen foreslås å ha virkning for inntektsåret 2020.

- Personkretsen i selskapene utvides midlertidig for inntektsårene 2020 og 2021: Dagens regel er at ansatte og eksisterende aksjonærer ikke er omfattet av ordningen. Regjeringen foreslår nå å midlertidig utvide personkretsen slik at også selskapets ansatte og deres nærstående også skal omfattes av regelen. Eksisterende aksjonærer holdes fortsatt utenfor regelen.

3. Ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet

Ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet til lav pris (underkurs) er skattepliktig lønn. Dagens regler er at en fordel inntil kr 3 000 pr inntekstår likevel er skattefri. Fordelen beregnes til differansen mellom markedsverdi redusert med 20 %, og det den ansatte faktisk betaler for aksjen.

Regjeringen foreslår å øke det årlige skattefrie beløpet til kr 5 000. Endringen foreslås å ha virkning for inntektsåret 2020.

4. Oppsummering

Forslagene som nå er fremlagt kommer i tillegg til forslagene i revidert budsjett og andre tiltak i tilknytning til koronakrisen. Regjeringen sin hensikt med forslagene er å øke investeringsviljen for å sikre norske arbeidsplasser.

Etter vår oppfatning er det kun forslaget om å redusere formuesskatt på arbeidende kapital som i noe grad kan være med å bidra til en slik effekt. Reglene om fradrag for investeringer i små oppstartselskaper er for tekniske til at vi tror at vi vil se noen særlig økning av bruk av denne regelen. Når det gjelder skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer, er en økning med kr 2 000 på fribeløpet altfor lavt til at dette er en regel man blir fristet til å benytte.

Regjeringens forslag antas samlet sett å utgjøre tapte skatteinntekter med ca. 1,4 MRD. Dette er et lavt beløp med tanke på at det i revidert nasjonalbudsjett fremkom at regningen for alle økonomiske ekstratiltak i koronakrisen da hadde passert 157 MRD. 

 

Vennlig hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen

Skatteadvokatene i Danske bank