Hvilke frister gjelder for 2022?

Foretaksregisteret publiserer hvert år hvilke frister som gjelder for å kunne sikre gjennomføring av fusjoner og fisjoner innen årsskiftet. Fristene for 2022 er nettopp publisert av Foretaksregisteret, og basert på dagens saksbehandlingstid i registeret, er det ikke overraskende at årets frist er satt noe før enn tidligere år.

For å være garantert mulig gjennomføring av transaksjoner med kreditorfrist i 2022, må samordnet registermelding med beslutning være sendt Foretaksregisteret via Altinn senest den 10. oktober 2022. Man vil da ha tilstrekkelig med tid til å sende inn ny samordnet registermelding for gjennomføring innen den andre fristen, som er den 5. desember 2022.

Vi antar at den andre fristen, den 5. desember 2022, i praksis også gjelder for andre meldinger som ønskes behandlet og registrert før den 31. desember som for eksempel ordinære kapitalforhøyelser, vedtektsendringer m.m. som ikke innebærer kreditorfrist.

Fusjoner og fisjoner som er registrert gjennomført i Foretaksregisteret i 2022 anses for å ha skattemessig virkning i 2022. Dette er ofte ønskelig av ulike hensyn. Planlegger man derimot en fisjon til nystiftet selskap og det ikke haster med gjennomføring, bør en vurdere å utsette gjennomføring av fisjonen til januar 2023. Det nye selskapet vil da ikke være stiftet for skatteformål før gjennomføringsåret og det kreves ikke årsoppgjør for regnskapsåret 2022.

Les mer om å stifte nytt aksjeselskap

Er det «overflødige» selskap i konsernet?

Aksjelovens §§ 13-23 og 13-24 inneholder regler om forenklet fusjon for visse selskaper i konsern. Disse reglene er praktiske når det gjelder å rydde opp i konserninterne selskapsstrukturer, enten ved å fusjonere selskap horisontalt eller vertikalt og på den måten slå sammen virksomheter som ikke (lengre) behøver separate juridiske enheter. Reglene gjelder for fusjon av morselskap og heleide datterselskap, samt fusjon av søsterselskaper med samme eneaksjonær. Fusjoner etter disse reglene krever normalt mindre administrasjon og tar dermed betraktelig mindre tid og ressurser å gjennomføre. Forenklet fusjon etter § 13-24 kan benyttes både der eier er selskapsaksjonær og hvor en privatperson eier samtlige aksjer.

Les mer om skatteoptimal eierstruktur

For andre fusjoner og fisjoner i og utenfor konsern gjelder de alminnelige reglene. Med en rask oppstart og analyse nå i september, er det gode muligheter for å komme i mål med ønsket omorganisering før nyttår.

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.