Gå til hovedinnhold
Del

Lån fra eget selskap gir utbytteskatt

Dersom du eller noen i din nærmeste familie tar opp lån fra et selskap du er aksjonær i, vil dette som hovedregel utløse utbytteskatt for deg personlig. Bestemmelsen ble innført med virkning fra 7. oktober 2015, og rammer alle lån og sikkerhetsstillelser inngått eller reforhandlet etter dette. 

Bestemmelsen ble innført etter at myndighetene erfarte at svært mange personlige aksjonærer tok opp lån fra sine selskap, for å utsette eller kanskje unngå utbytteskatten som ble innført i 2006. Formålet med bestemmelsen er derfor å sette en stopper for tilpasningsmuligheter med slike aksjonærlån.

Regelen kort oppsummert:

 • Skatteplikten omfatter lån og sikkerhetsstillelse fra selskap du er direkte eller indirekte eier i
 • Gjelder kun lån og sikkerhetsstillelse til privatpersoner, ikke annet selskap
 • Rammer også lån eller sikkerhetsstillelse til din nærmeste familie
 • Det er unntak blant annet for lån under kr 100 000 som tilbakebetales i løpet av 60 dager
 • Utbytteskatten er 31,68%, etter fradrag for eventuell skjerming

Skattemessig et utbytte, selskaps- og regnskapsmessig et lån

Selv om lånet skattemessig skal behandles som et utbytte, er det regnskaps- og selskapsrettslig å anse som et lån. Lånet må således ikke bare regnskapsmessig, men også skattemessig føres som en fordring for selskapet og en gjeld for aksjonæren.

For å sikre riktig skattemessig behandling, skal lånet og en fremtidig tilbakebetaling eller ettergivelse av det rapporteres særskilt i aksjonærregisteroppgaven fra selskapet.

Også lån fra et konsernselskap rammes, og det er konserndefinisjonen i aksjeloven som skal legges til grunn. Dersom det eksempelvis ytes lån fra et datterselskap, skal det anses som et utbytte fra morselskapet, dvs det selskapet aksjonæren er direkte eier i. Det er derfor morselskapet som skal rapportere om lånet i sin aksjonærregisteroppgave.

Det er hverken selskapsrettslig eller skattemessig et krav om at lånet skal renteberegnes.

 • Lån eller sikkerhetstillelse fra 07.10.2015 eller senere

  Skatteplikten gjelder lån inngått eller reforhandlet fra og med 7. oktober 2015. Det betyr at også lån tatt opp før dette tidspunktet rammes, dersom det etter dette tidspunktet avtales økning av saldo eller forlengelse av lånet. Lån fra før dette tidspunktet bør således løpe uforandret.

  Dersom det er avtalt at det skal løpe renter på lånet, er disse på ordinær måte fradragsberettiget for låntakeren og skattepliktig for selskapet. Merk at dersom beregnet rente tillegges hovedstolen uten løpende betaling, er dette å anse som et nytt lån.

  Bestemmelsen rammer ikke bare ordinære lån, men også mellomregningskonti mellom selskap og personlig aksjonær. Det er videre i utgangspunktet uten betydning for skatteplikten hvor lang løpetid det er på lånet. Også lån som tilbakebetales samme år, utløser således utbytteskatt i motsetning til hva mange synes å tro. For særskilte unntak, se under.

  Ikke bare lån omfattes, også sikkerhetsstillelse gitt fra selskapet etter denne datoen – typisk i forbindelse med at en personlig aksjonæren tar opp lån i bank eller en annen uavhengig part med sikkerhet i selskapets eiendeler som fast eiendom eller depot. Pant i aksjer aksjonæren eier i selskapet omfattes ikke, kun sikkerhetsstillelse i eiendeler eid av selskapet eller dets konsernselskap.

 • Personkretsen som omfattes

  Likestilt med lån eller sikkerhetsstillelse til en personlig aksjonær, er lån eller sikkerhetsstillelse til aksjonærens ektefelle og personer aksjonæren er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som onkel eller tante.

  Personkretsen omfatter blant annet foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, nevøer og nieser, og utløser utbytteskatt for aksjonæren.

  Lån til eksempelvis samboere eller deres barn, er ikke omfattet av lovens ordlyd og rammes i utgangspunktet ikke av dette regelverket. Utbytteskatt kan likevel tenkes å finne sted, dersom aksjonæren reelt sett må anses å være låntakeren.

 • Beregning av utbytteskatten

  Som for ordinære utbytter, skal lånebeløpet oppreguleres med en oppjusteringsfaktor (1,44 for 2020 og 2021), men det innrømmes fradrag for eventuell ubenyttet skjerming. Dette gir en utbytteskatt på inntil 31,68 %.

 • Unntak fra utbytteskatten

  Skatteplikten fremgår av skatteloven § 10-11 (4), og det er i egen forskrift gjort enkelte unntak for utbytteskatten i følgende tilfeller:

  • Lån eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak du er aksjonær i
  • Lån som samlet sett er under kr 100 000 som løper i mindre enn 60 dager
  • Kundefordringer som ledd i selskapets ordinære virksomhet som innfris innen 30 dager
  • Lån eller sikkerhetsstillelse fra din arbeidsgiver dersom du eller din nærmeste familie direkte eller indirekte eier mindre enn 5 % av selskapet og har en tilsvarende liten stemmeandel
 • Hvordan unngå dobbeltbeskatning?

  Det innrømmes ikke fradragsrett for aksjonæren ved tilbakebetaling av lånet. For å hindre fremtidig dobbeltbeskatning skal nedbetaling på lån eller bortfall av sikkerhetsstillelse som tidligere er utbyttebeskattet, skattemessig behandles om innskudd av ny kapital i selskapet og rapporteres i selskapets aksjonærregisteroppgave.

  Det innebærer at den innskutte kapitalen fordeles på aksjonærenes aksjer og øker inngangsverdien på aksjene samt posisjonen skattemessig innbetalt kapital tilsvarende. Dermed kan aksjonæren på et senere tidspunkt ta midlene ut av selskapet som et skattefritt utbytte eller kunne redusere skattepliktig gevinst ved salg. Dersom lånet er ytt fra et annet selskap i konsernet, skal økningen av skattemessig inngangsverdi og innbetalt kapital skje i det selskapet som aksjonæren har aksjer i, dvs morselskapet.

  Dersom lånet på et senere tidspunkt ettergis eller motregnes mot fremtidige utbytteutdelinger, vil dette ikke utløse ny utbytteskatt.

Oppsummering

Lån eller sikkerhetsstillelse til personlige aksjonærer eller dennes nære familier bør unngås. Har du en låneavtale fra før 7. oktober 2015 bør den ikke reforhandles. Andre alternativer bør vurderes, som et ordinært utbytte eller lånefinansiering fra en ekstern kreditor, som bank eller annen finansinstitusjon, uten sikkerhetsstillelse fra selskapet.

Dersom du likevel tar opp lån eller selskapet stiller sikkerhet for deg, må dette opplyses om i din skattemelding. Selskapet må huske å rapportere eventuelle nedbetalinger på lånet i den årlige aksjonærregisteroppgaven slik at du unngår fremtidig dobbeltbeskatning på utbytte eller salgsgevinst.

Hilsen

Skatteadvokatene i Danske Bank 
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.

Mer om skatt


Bli Private Banking kunde i Danske Bank