Lån fra eget selskap gir utbytteskatt

Dersom du eller noen i din nærmeste familie tar opp lån fra et selskap du er aksjonær i, vil dette som hovedregel utløse utbytteskatt for deg personlig. Bestemmelsen ble innført med virkning fra 7. oktober 2015, og rammer alle lån og sikkerhetsstillelser inngått eller reforhandlet etter dette.

Bestemmelsen ble innført etter at myndighetene erfarte at svært mange personlige aksjonærer tok opp lån fra sine selskap, for å utsette eller kanskje unngå utbytteskatten som ble innført i 2006. Formålet med bestemmelsen er derfor å sette en stopper for tilpasningsmuligheter med slike aksjonærlån.

Regelen kort oppsummert:

  • Skatteplikten omfatter lån og sikkerhetsstillelse fra selskap du er direkte eller indirekte eier i
  • Gjelder kun lån og sikkerhetsstillelse til privatpersoner, ikke annet selskap
  • Rammer også lån eller sikkerhetsstillelse til din nærmeste familie
  • Det er unntak blant annet for lån under kr 100 000 som tilbakebetales i løpet av 60 dager
  • Utbytteskatten er 31,68%, etter fradrag for eventuell skjerming

Skattemessig et utbytte, selskaps- og regnskapsmessig et lån

Selv om lånet skattemessig skal behandles som et utbytte, er det regnskaps- og selskapsrettslig å anse som et lån. Lånet må således ikke bare regnskapsmessig, men også skattemessig føres som en fordring for selskapet og en gjeld for aksjonæren.

For å sikre riktig skattemessig behandling, skal lånet og en fremtidig tilbakebetaling eller ettergivelse av det rapporteres særskilt i aksjonærregisteroppgaven fra selskapet.

Også lån fra et konsernselskap rammes, og det er konserndefinisjonen i aksjeloven som skal legges til grunn. Dersom det eksempelvis ytes lån fra et datterselskap, skal det anses som et utbytte fra morselskapet, dvs det selskapet aksjonæren er direkte eier i. Det er derfor morselskapet som skal rapportere om lånet i sin aksjonærregisteroppgave.

Det er hverken selskapsrettslig eller skattemessig et krav om at lånet skal renteberegnes.

Oppsummering

Lån eller sikkerhetsstillelse til personlige aksjonærer eller dennes nære familier bør unngås. Har du en låneavtale fra før 7. oktober 2015 bør den ikke reforhandles. Andre alternativer bør vurderes, som et ordinært utbytte eller lånefinansiering fra en ekstern kreditor, som bank eller annen finansinstitusjon, uten sikkerhetsstillelse fra selskapet.

Dersom du likevel tar opp lån eller selskapet stiller sikkerhet for deg, må dette opplyses om i din skattemelding. Selskapet må huske å rapportere eventuelle nedbetalinger på lånet i den årlige aksjonærregisteroppgaven slik at du unngår fremtidig dobbeltbeskatning på utbytte eller salgsgevinst.

Hilsen

Skatteadvokatene i Danske Bank 
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.

Mer om skatt


Bli Private Banking kunde i Danske Bank