Regjeringen Solberg har lagt frem sitt forslag til revidert budsjett for 2020. Budsjettet fokuserer naturligvis på covid-19-situasjonen og det foreslås en rekke tiltak for å avhjelpe virksomheter og selvstendig næringsdrivende. Dette kommer i tillegg til tiltakspakkene som ble lansert i mars, se her for oppsummering.

Foreslåtte endringer i revidert budsjett:

Av de foreslåtte endringene er det enkelte forslag vi mener det er verdt å merke seg:

Opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper utvides

I 2018 ble det vedtatt en incentivordning som gir utsatt beskatning på fordel ved innløsning av ansattopsjoner til aksjer. Fordel skattlegges som utgangspunkt på tidspunktet for innløsning av opsjonen, men under ordningen skattlegges fordelen først når de innløste opsjonsaksjene selges. Etter en utvidelse av ordningen i 2019, gis det utsatt skatt på opsjonsfordeler inntil 1 million kroner per ansatt.

Ordningen foreslås nå ytterligere utvidet ved at flere bedrifter kan benytte seg av ordningen:

  • Maks antall ansatte i oppstartsselskapet økes fra 12 til 25 ansatte
  • Maksgrensen for inntekter og balansesum økes fra 16 til 25 millioner kroner
  • Ansatte som ble ansatt før 2018 kan også ta del i ordningen

Omgåelsesregelen strammes inn

I ConocoPhillips-dommen fra 2014 gjorde Høyesterett det klart at utfisjonering av fast eiendom til datterselskap for å oppnå skattefritt aksjesalg ikke rammes av den ulovfestede omgåelsesregelen. Regelen ble lovfestet høsten 2019.

Finansdepartementet mener nå at det er uklart om rettstilstanden knytter seg til alle typer eiendeler eller utelukkende til fast eiendom. Skatteetaten har lagt til grunn førstnevnte forståelse, og det er heller ingen signaler i finanskomiteens behandling av spørsmålet som indikerer en slik begrensning. Likevel gir Finansdepartementet nå uttrykk for at omgåelsesregelen kan benyttes ved utfisjonering av andre eiendeler enn fast eiendom.

Vi stiller oss uforstående til hvorfor det skal være en forskjell på hvilke type objekt som eventuelt fisjoneres ut i et singel purpose selskap i forkant av et salg, og mener uttalelsen skaper uønsket uforutsigbarhet.

I tillegg foreslår Regjeringen følgende endringer:

  • Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosentpoeng for tredje termin (mai og juni) i 2020. Som eksempel vil arbeidsgiveravgiftssone 1 reduseres fra 14,1 % til 10,1 %
  • En midlertidig ordning med 10 % startavskrivning for driftsmiddel i saldogruppe d, dvs. økning i avskrivningssats fra 20 % til 30 % i første året for personbiler, maskiner og inventar mv.
  • Regjeringen varsler også at deres siktemål om å redusere maksimal eiendomsskattesats på bolig og fritidsbolig fra 5 % til 4 % vil bli utsatt til 2022. Opprinnelig tok Regjeringen sikte på å redusere makssats fra 2021
  • Finansdepartementet presiserer at 3 %-regelen skal gjelde ved utdeling fra et selskap med deltakerfastsetting til et annet selskap med deltakerfastsetting
  • Havbruksskatteutvalgets forslag om grunnrenteskatt på oppdrett vrakes til fordel for en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret

Med vennlig hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen
Skatteadvokatene i Danske Bank