Budsjettet fokuserer derimot på covid-19-situasjonen og det er kun mindre forslag til endringer på skatteområdet. Et unntak er forslaget om en utvidet opsjonsskatteordning for oppstartsselskaper.

Opsjonsskatteordningen for oppstartsselskaper forenkles og utvides

Den eksisterende incentivordningen med utsatt beskatning ved innløsning av ansattopsjoner til aksjer har vist seg å være svært lite benyttet. Regjeringen forslår derfor å forenkle og utvide ordningen ved at gevinst ved innløsning av opsjoner eller salg av aksjer ikke skattlegges som lønnsinntekt (opptil 53 % inkl AGA), men heller som aksjeinntekt (31,68 %). Skattlegging skjer først ved realisasjon av aksjene.

I tillegg foreslås det at:

  • Maks antall ansatte i oppstartsselskapet økes fra 25 til 50 ansatte
  • Maksgrensen for inntekter og balansesum økes fra 25 til 80 millioner kroner
  • Maksgrensen for selskapets alder i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år

Forslagene vil bli sendt på høring denne våren. Her vil det settes maksgrenser både for selskap og den enkelte ansatte.

Flere detaljer om forslaget finner du her: Høring av ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen - regjeringen.no

BSU-midler kan benyttes til oppussing og vedlikehold

Regjeringen foreslår at midler på BSU-konto ikke bare skal kunne brukes til kjøp av bolig, men også til oppgradering og vedlikehold av boligen. Dette er en utvidelse av dagens regler, hvor man utenom boligkjøp kun kan benytte midler til å føre opp garasje og tilbygg innen fem år etter boligkjøpet.

Ettersom det i dag er mulig å ta opp lån til oppgradering og vedlikehold av boligen, for så å bruke BSU-midler til å betale ned på lånet, vil endringen kunne være en praktisk forenkling for enkelte unge boligeiere. Endringen vil gjelde fra 1. januar 2021.

I tillegg foreslår Regjeringen følgende endringer:

  • Finansdepartementet vil vurdere om det er behov for endringer i ordningen med skatteamnesti (frivillig retting). Eventuelle forslag vil bli sendt på høring
  • Minstefradraget i pensjonsinntekt økes fra 32 % til 37 %
  • Reglene om kildeskatt på renter og royalty mm. foreslås endret for å hindre at rente- og royalty-inntekter i NOKUS-selskap dobbeltbeskattes
  • Den midlertidige covid-19 reduksjonen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 6 % forlenges til 30. september
  • Regjeringen foreslår en strategi for å avvikle covid-19 ordningen med utsatt betaling av skatte- og avgiftskrav. Ordningen vil fases ut for nye krav fra 30. juni, men oppstart av innbetaling av utsatte krav forskyves til 31. oktober. Samtidig økes avdragsperioden fra 6 til 12 måneder

Forventer vedtakelse

Vi forventer at de overnevnte forslagene i all hovedsak vil bli vedtatt.

Med vennlig hilsen

Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen
Skatteadvokatene i Danske Bank

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.