Hva som blir de endelige endringene for neste år, gjenstår imidlertid å se. Den nye Støre-regjeringen har nå kort tid på seg til å komme med en tilleggsproposisjon. Det blir spennende å se hvem den kommende mindretallsregjeringen får støtte fra i den endelige behandlingen på Stortinget.

De fleste av dagens forslag på skatterettens område er både forventet og lite kontroversielle. Flere av forslagene vil nok derfor videreføres med ny regjering. Av dagens forslag er det nok forslagene som gjelder formuesskatt vi med mest sannsynlighet vil se endringer på i tilleggsproposisjonen.

Foreslåtte endringer for privatpersoner

Før man ser på endringsforslagene er det greit å fastslå at alminnelig skattesats på 22 % foreslås videreført i 2022.

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å videreføre formuesskattesatsen på 0,85 %, men har følgende forslag til endringer:

  • Å øke det generelle bunnfradraget fra 1,5 millioner til 1,6 millioner
  • Øke rabatten på «arbeidende kapital» fra 45 % til 50 %
  • Øke verdsettelsen av sekundærboliger fra 90 % til 95 %
  • Oppjustere verdsettelsesgrunnlaget for fritidsboliger med 10 %

I tillegg foreslås å innføre en ny regel om å øke formuesskatten på de dyreste boligene. Forslaget innebærer å øke verdsettelsen av de dyreste primærboligene. For den delen av verdien som overstiger 15 millioner, vil verdsettelsen økes fra 25 % til 50 %. Boliger som har lavere verdi enn 15 millioner vil ikke merke denne regelendringen.

Redusert inntektsskatt og nytt jobbfradrag for unge

Tiltak rettet direkte mot de med lave inntekter samt unge mennesker, er at det foreslås både å redusere satsen på trinnskatt samt å innføre et nytt jobbfradrag for unge.

Trinnskatt: Satsene foreslås å reduseres med hhv 0,3 og 0,2 prosentpoeng i trinn 1 og trinn 2. Dette omfatter da inntekter opp til ca. 670 000.

Jobbfradrag: Dette forslaget retter seg spesifikt mot unge i alderen 17 – 29 år. Det foreslås at de som er i denne aldersgruppen skal få et eget inntektsfradrag i alminnelig inntekt med inntil kr 23 500. Det vil gi en skattelettelse på inntil kr 5 170. Beregningen er en «trinnmodell» hvor fradraget er maksimalt på inntekt opp til kr 300 000. For inntekt over dette og opp til kr 535 000 vil det skje en reduksjon av det maksimale fradraget. Det foreslås at fradraget skal kunne gis i arbeidsinntekt, sykepenger og foreldrepenger

Foreldrefradraget

Foreldrefradraget foreslås å utvides slik at for barn opp til 12 år vil man få fradrag med kr 25 000 pr barn. Etter dagens regler er det fradrag med kr 25 000 for det første barnet, men kun fradrag med kr 15 000 for øvrige barn.

Reisefradrag

Regjeringen foreslår å erstatte de to gjeldende satsene i reiseavstandsmodellen med én sats på kr 1,65. I tillegg foreslås det å reduserer bunnfradraget for de som bor sentralt, beregnet etter sentralitetsklasser. Reduksjonen foreslås å gjøres fra kr 23 900 til kr 14 000.

Foreslåtte endringer for selskaper

Skatt på opsjoner

Som varslet i revidert statsbudsjett for 2021, fremlegges det nå et konkret forslag om nye regler for skatt på ansatteopsjoner i oppstart- og vekstselskaper.

Forslaget innebærer at skattelegging først skal skje når aksjene selges. Gevinsten skattes da som kapitalinntekt, ikke som lønn, som er dagens ordning.

Opsjonsskatteordningen utvides også slik at flere selskaper kan benytte regelen:

  • Maksimalt antall ansatte øker fra 25 til 50
  • Grensen for årlig omsetning økes fra 25 millioner til 80 millioner
  • Grensen for hvor gammelt selskapet kan være økes fra 6 år til 10 år

Gjeldende opsjonskatteordning som ble innført i 2018 foreslås opphevet. Av den grunn foreslås det en særskilt overgangsregel for å kunne overføre opsjoner etter dagens regelverk til den nye ordningen.

Avslutning

Som sagt innledningsvis anser vi flere av dagens forslag som lite kontroversielle, og vi antar dermed at mange av skatteforslagene kommer til å bli vedtatt. Unntaket fra dette er formuesskatt, hvor det er en kjent sak at den nye regjeringen har et helt annet syn enn avtroppende Solberg-regjering. Vi må nok dermed forvente andre forslag på dette området i tilleggsproposisjonen.

 

Hilsen Skatteadvokatene i Danske Bank
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen

Webinar om statsbudsjettet 2022

12. oktober ble det avholdt webinar med skatteadvokatene som omtalte forslagene nærmere. Gikk du glipp av det eller ønsker å se det på nytt?

Se opptak av webinaret her