Det er ingen formalkrav til aksjonæravtale, men den bør være skriftlig. Avtalen er i utgangspunktet ikke offentlig tilgjengelig, men bør vurderes gjøres kjent for selskapets rådgivere for å sikre ivaretagelse av avtalen. Det kan også gjelde andre som har rettigheter eller plikter etter avtalen, f.eks. styrets leder. I enkelte tilfeller kan det forekomme at skattemyndighetene eller andre etterspør eventuell aksjonæravtale, som dermed kan måtte fremlegges.

Krav til innhold i aksjonæravtalen

Det er heller ingen absolutte krav til innhold i en aksjonæravtale og hva som behøves regulert bør derfor vurderes nærmere. Det kan eksempelvis være store forskjeller i hva som bør reguleres i aksjonæravtale for et familieeid selskap, kontra aksjonæravtale for et større selskap med uavhengige aksjonærer.

Mal for aksjonæravtale

I samarbeid med skatteadvokater har vu utarbeidet utkast til aksjonæravtale, både en enkel versjon for familieeide selskaper og en mer omfattende mal for andre selskaper.

En aksjonæravtale må uansett alltid skreddersys slik at den er i tråd med situasjonen og de konkrete behov. Aksjonæravtalen må derfor tilpasses ved at punkter utelates, skrives om eller suppleres med annen tekst. Er det opprettet en aksjonæravtale tidligere, bør det også fremkomme om den nye avtalen trer i stedet for, eller i tillegg til, tidligere aksjonæravtale.

Vi gjør oppmerksom på at bankens rolle på dette området er å være sparringspartner, og at malen kun er ment som innspill til aksjonæravtale. Endelig utkast bør vurderes gjennomgått av egen rådgiver.

Ta kontakt med din rådgiver i Private Banking for mer informasjon og tilgang til malene.