Skatteadvokatene i Danske Bank har utarbeidet et utkast til fremtidsfullmakt basert på vergemålslovens regler. En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å peke ut en eller flere personer som kan ivareta dine interesser den dagen du selv ikke er i stand til det. Den er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål, og gir deg en rett til selv å velge hvem som skal bistå deg i fremtiden. Den kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, men kan også begrenses til å bare gjelde bestemte temaer. Det er derfor viktig at fullmakten er svært tydelig på hva du vil den skal dekke.

Det presiseres at hvert enkelt tilfelle er unikt og at fremtidsfullmakten må skreddersys slik at den er i tråd med dine ønsker. Du må derfor vurdere om det er punkter i fremtidsfullmakten som skal utelates, skrives om eller suppleres.

Vi anbefaler at endelig utkast gjennomgås av egen advokat/juridisk rådgiver. Vi minner i denne forbindelse om at bankens rolle er å være sparringspartner, og at dette utkastet kun er ment som forslag til din fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt trer i kraft når du ikke lenger selv er i stand til å ivareta de interessene som fullmakten omfatter. Som utgangspunkt er det fullmektigen(e) som tar stilling til når dette skjer, men i utkastet har vi lagt til grunn at vedkommende må innhente legeerklæring om din helsetilstand for iverksettelse.

Fullmektigen kan om ønskelig be fylkesmannen om stadfestelse av fullmakten, dersom det foreligger legeerklæring om fullmaktsgivers helsetilstand. Som eksempel vil slik attest kreves av Statens Kartverk ved overdragelse av fast eiendom.

Vær oppmerksom på følgende

  • Dersom fremtidsfullmakten tar høyde for overføring av eiendeler i live, bør dette være i samsvar med overføringer angitt i ditt testament. Det kan derfor være hensiktsmessig å gi fullmektigen innsyn i ditt testament
  • Dersom du har svekket helse, bør du vurdere å innhente en legeerklæring om din helsetilstand på tidspunktet for opprettelsen av denne framtidsfullmakt
  • Det er bare fysiske personer som kan være fullmektig, dvs. du kan ikke utpeke et selskap eller advokatfirma som fullmektig
  • Endrede livsforhold (barn, samboerskap og samlivsbrudd) vil ofte innebære at ny fremtidsfullmakt bør utarbeides
  • En fremtidsfullmakt kan endres og tilbakekalles når som helst, så lenge du fortsatt har evnen til å forstå betydningen av slik endring eller tilbakekalling
  • En fremtidsfullmakt kan ikke oppbevares i tingretten eller registreres i andre offentlige instanser. Vi anbefaler likevel at du oppbevarer en kopi hos banken, din advokat, el. I tillegg har vi lagt til grunn at fullmektigene mottar en original hver.

Formkrav

Fremtidsfullmakt skal opprettes skriftlig, med to vitner som fullmaktsgiver har godtatt og som er til stede samtidig. Vitnene behøver ikke å kjenne til innholdet i fremtidsfullmakten, men må vite at dokumentet er en fremtidsfullmakt. Fullmaktsgiver skal underskrive/vedkjenne seg underskriften mens vitnene er tilstede samtidig.

Både fullmaktsgiver, fullmektig og vitnene skal være over 18 år. Verken fullmektigen eller dennes nærstående kan være vitner.