Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål, og gir deg en rett til selv å velge hvem som skal bistå deg i fremtiden. Den kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, men kan også begrenses til å bare gjelde bestemte temaer. Det er derfor viktig at fullmakten er svært tydelig på hva du vil den skal dekke.

Fullmakten trer i kraft når du ikke lenger selv er i stand til å ivareta de interessene som fullmakten omfatter. Som utgangspunkt er det fullmektigen(e) som tar stilling til når dette skjer, men det kan være hensiktsmessig at fullmektigen(e) må innhente legeerklæring om din helsetilstand for krafttredelse.

Fullmektigen vil som oftest måtte be Statsforvalteren om stadfestelse av fullmakten, og kan gjøre dette dersom det foreligger legeerklæring om fullmaktsgivers helsetilstand. Som eksempel vil slik attest kreves av Statens Kartverk ved overdragelse av fast eiendom, eller av banken for tilgang til kontoer og tjenester.

Vær oppmerksom på følgende

  • Dersom fremtidsfullmakten tar høyde for overføring av eiendeler i live, bør dette være i samsvar med overføringer angitt i ditt testament. Det kan derfor være hensiktsmessig å gi fullmektigen innsyn i ditt testament
  • Dersom du har svekket helse, eller høy alder, bør du vurdere å innhente en legeerklæring om din helsetilstand på tidspunktet for opprettelsen av framtidsfullmakt
  • Det er bare fysiske personer som kan være fullmektig, dvs. du kan ikke utpeke et selskap eller advokatfirma som fullmektig
  • Endrede livsforhold (barn, samboerskap og samlivsbrudd) vil ofte innebære at ny fremtidsfullmakt bør utarbeides
  • En fremtidsfullmakt kan endres og tilbakekalles når som helst, så lenge du fortsatt har evnen til å forstå betydningen av slik endring eller tilbakekalling
  • En fremtidsfullmakt kan ikke oppbevares i tingretten eller registreres i andre offentlige instanser. Vi anbefaler likevel at du oppbevarer en kopi hos banken, advokat, e.l. I tillegg har vi lagt til grunn at fullmektigene mottar en original hver.

Formkrav fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt skal opprettes skriftlig, med to vitner som fullmaktsgiver har godtatt og som er til stede samtidig. Vitnene behøver ikke å kjenne til innholdet i fremtidsfullmakten, men må vite at dokumentet er en fremtidsfullmakt. Fullmaktsgiver skal underskrive/vedkjenne seg underskriften mens vitnene er tilstede samtidig.

Både fullmaktsgiver, fullmektig og vitnene skal være over 18 år. Verken fullmektigen eller dennes nærstående kan være vitner.

Mal for fremtidsfullmakt

Sammen med skatteadvokater har Danske Bank utarbeidet et utkast til fremtidsfullmakt basert på vergemålslovens regler. En fremtidsfullmakt må alltid skreddersys slik at den er i tråd med situasjonen og dine konkrete behov. Fremtidsfullmakten må derfor tilpasses ved at punkter i fremtidsfullmakten utelates, skrives om eller suppleres med annen tekst.

Vi gjør oppmerksom på at bankens rolle på dette området er å være sparringspartner, og at malen kun er ment som innspill til din fremtidsfullmakt. Endelig utkast bør vurderes gjennomgått av egen rådgiver. Ta kontakt med din rådgiver i Private Banking for mer informasjon.

Her kan du lese mer om viktigheten av fremtidsfullmakt