Hva bør inn i skifteavtalen?

Skifteavtalen bør generelt sett omhandle samtlige verdier som skal deles, herunder hvordan delingen skal foregå, når delingen skal være gjennomført, hvem som eventuelt skal forestå delingen og om den ene skal yte vederlag eller annet i forbindelse med delingen.

Selv om det ikke formalkrav til innholdet i en skifteavtale, anbefaler vi at avtalen både dateres og signeres av begge parter. Dersom man ønsker ytterligere bevissthet om hva partene har avtalt, kan avtalen også bevitnes av to uavhengige vitner.

Dette må du være oppmerksom på

  • Ved skilsmisse mellom ektefeller har ekteskapsloven noen regler om delingen, men i prinsippet er det full avtalefrihet mellom tidligere ektefeller, jf. ekteskapsloven § 65. Dersom det inngås skifteavtale er den juridisk bindende for partene og erstatter de rettigheter en ektefelle har under skilsmisseoppgjøret. Det er derfor svært viktig å være klar over hvordan verdiene skal fordeles etter ekteskapsloven, slik at det ikke ubevisst oppstår ulikhet mellom det ektefellene avtaler og det som ellers følger av loven. Dersom domstolene i ettertid finner at avtalen virker urimelig overfor en av partene, kan avtalen helt eller delvis settes til side. Praksis viser likevel at det er svært vanskelig å få en slik avtale tilsidesatt.
  • Ved samlivsbrudd for samboere er det i utgangspunktet ingen særregler som regulerer delingen mellom samboerne. Samboere har derfor også full avtalefrihet når det kommer til skiftet. I henhold til avtaleloven § 36 kan avtaler helt eller delvis settes til side i tilfeller der det vil være åpenbart urimelig å gjøre avtalen gjeldende. Det skal imidlertid også mye til. Tenk derfor nøye gjennom fordeling av eiendeler, verdier og gjeld forut for avtaleinngåelsen.
  • Husstandsfellesskapsloven kan under visse omstendigheter gi den ene ugifte samboer rettigheter til felles bolig og innbo når «husstandsfellesskapet opphører» ved død eller på annen måte. Mulige rettigheter etter denne loven bør vurderes konkret.

Mal for skifteavtale

I samarbeid med skatteadvokater har vi utarbeidet et utkast til skifteavtale som både kan benyttes ved skilsmisse og samlivsbrudd. En skifteavtale må uansett alltid skreddersys slik at den er i tråd med situasjonen og de konkrete behov. Skifteavtalen må derfor tilpasses ved at punkter utelates, skrives om eller suppleres med annen tekst.

Vi gjør oppmerksom på at bankens rolle på dette området er å være sparringspartner, og at malen kun er ment som innspill til skifteavtale. Endelig utkast bør vurderes gjennomgått av egen rådgiver.

Ta kontakt med din rådgiver i Private Banking for mer informasjon og tilgang til malen.