Á jour mai 2023

Dersom du flytter fra Norge vil dette ha skattemessige konsekvenser som du bør være kjent med. Her gjennomgår vi noe av det du bør tenke på i denne sammenheng. Vi anbefaler uansett at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med egen advokat eller skatterådgiver.

Ved flytting fra Norge vil du normalt bli skattepliktig til landet du flytter til, men dette medfører likevel ikke at skatteplikten til Norge opphører umiddelbart. I en periode vil du derfor som utgangspunkt fortsatt være skattepliktig til Norge for formue og enkelte andre inntekter, og må fortsatt levere skattemelding her.

Som skattepliktig til to land må du også forholde deg til skattereglene der du flytter og skatteavtalen for de to landene, og påse at det gjøres riktig fordeling av skatt mellom landene slik at du ikke betaler mer skatt enn du skal. Utflytting kan også gi noen uønskede skattekonsekvenser og vi anbefaler derfor at du starter planleggingen i god tid før du flytter.

Illustrasjon som viser skatteplikt avhengig av geografisk bosituasjon

Du flytter til utlandet

Har du bodd i Norge de siste ti år, opphører ikke skatteplikten til Norge ved selve utflyttingen. Den opphører først ved skattemessig emigrasjon, normalt etter rundt fire år, se lenger ned. Når du flytter til et annet land vil du normalt bli skattepliktig der også. Dermed blir du i en overgangsperiode skattepliktig både til Norge og landet du flytter til.

For å unngå dobbeltbeskatning regulerer en rekke skatteavtaler fordelingen av skatt mellom landene i slike tilfeller. Det er landet hvor du er «bosatt» etter skatteavtalen som har generell beskatningsrett, mens utflytningslandet har en begrenset beskatningsrett.

Hvor er du «bosatt»?

Som utgangspunkt er du «bosatt» i landet hvor du har din faste bolig. Disponerer du fast bolig i begge land, er du «bosatt» i landet hvor du har ditt sentrum for livsinteresser, både økonomisk og personlig. Hvor du har din nærmeste familie er ofte utslagsgivende. Kan man ikke avgjøre hvor du har ditt sentrum for livsinteresser, er det avgjørende hvor du har ditt vanlige opphold.

Skatteetaten krever normalt at du legger frem en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra lokale skattemyndigheter som bekrefter at du er «bosatt» der etter skatteavtalen.

Exit-skatt

Ved utflytning vil urealiserte gevinster på aksjer og verdipapirfond m.m. anses som realisert (når samlet netto gevinst overstiger kr 500 000) og det beregnes en «exit-skatt». 

Exit-skatten betales først når du eventuelt selger aksjer/fondsandeler (også ved salg innenfor ASK). Du kan måtte stille sikkerhet for beregnet skatt overfor skattemyndighetene. Tidligere bortfalt skatten i sin helhet om du beholdt aksjene/fondsandelene i 5 år fra du ble «bosatt» i utlandet. For utflytting fra den 29. november 2022 gjelder ikke dette lengre og skatten er "latent" i evig tid så lenge verdiene ikke realiseres. 

Må jeg betale skatt i Norge etter jeg er «bosatt» i utlandet?


FormueJa. Skattelegges i Norge frem til skattemessig emigrasjon, også for eiendeler i utlandet. 
Pensjon fra NorgeJa. Vanligvis 15 % norsk kildeskatt.
Utbytte fra norske aksjerJa. Vanligvis 15 % norsk kildeskatt.
Gevinst på
norske aksjer og fond
Nei. Skattelegges normalt kun i utlandet,
men salg kan utløse norsk exit-skatt.
Fast eiendom i NorgeJa. Skattelegges for formue, inntekt og gevinst.
Arbeid utført i utlandetNei. Skattelegges normalt kun i utlandet.
Arbeid utført i Norge Ja. Men normalt kun i utlandet hvis utenlandsk arbeidsgiver og du oppholder deg mindre enn 183 dager i året i Norge.

Folketrygd

Ved utflytting vil ditt medlemskap i folketrygden som oftest opphøre. Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden, men dette kan koste over 40 % av brutto lønn. Undersøk derfor om du er omfattet av bostedslandets trygdeordninger, og vurder privat pensjonssparing og forsikring.

Du emigrerer fra Norge etter skatteloven

For å ha emigrert skattemessig fra Norge, dvs. at du ikke lenger anses som skattepliktig til Norge etter internrett, må du oppfylle tre vilkår når du har bodd her de siste ti år:

  • du har tatt fast opphold i utlandet og det har gått tre inntektsår siden utflytningsåret,
  • du har oppholdt deg i Norge i maks 61 dager i hvert av de tre inntektsårene, og
  • du eller dine nærstående (ektefelle, mindreårige barn) har ikke disponert bolig i Norge siden utflytning

Merk at sistnevnte vilkår praktiseres strengt av skattemyndighetene, bl.a. ved at du anses å disponere bolig i Norge, selv om den leies ut. Fritidseiendom som har innlagt vann og avløp og er egnet til helårsbruk, regnes også som bolig. Visse fritidseiendommer eller annen fast eiendom enn egen bolig kan beholdes på nærmere vilkår. 

Hva må jeg likevel betale skatt av i Norge etter jeg har emigrert skattemessig?

Pensjon fra NorgeJa. Vanligvis 15 % norsk kildeskatt.
Utbytte fra norske aksjerJa. Vanligvis 15 % norsk kildeskatt.
Fast eiendom i NorgeJa. Skattelegges for formue, inntekt og gevinst.

Du flytter tilbake til Norge

Dersom du etter skattemessig emigrasjon oppholder deg i Norge i mer enn 183 dager over en 12-måneders-periode, blir du igjen skattemessig bosatt og skattepliktig til Norge. Det samme gjelder om du oppholder deg i Norge i mer enn 270 dager over en 36-måneders-periode.

Oppsummering

For unngå unødvendige og uønskede skattekonsekvenser, vurder å få juridisk bistand i forbindelse med utflytting og start forberedelsene i god tid før utflytting. Skal du flytte permanent og samtidig beholde fast eiendom i Norge, pass på at ikke eiendommen «fanger» deg som skattepliktig til Norge. Legg også en plan for eierskap i aksjer og fond for å unngå exitskatt på gevinster.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.