Á jour januar 2022

En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å peke ut en eller flere personer som kan ivareta dine interesser den dagen du selv ikke er i stand til det.

Fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål, og gir deg rett til selv å velge hvem som skal bistå deg i fremtiden.

Bruk av fremtidsfullmakt er svært vanlig internasjonalt, men ble først mulig i Norge ved innføring av ny vergemålslov i 2013. Hva fremtidsfullmakten skal omfatte bestemmer du i utgangspunktet selv. Den kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, men kan også begrenses til å bare gjelde bestemte temaer. Det er derfor viktig at fullmakten er svært tydelig på hva du vil den skal dekke.

Fremtidsfullmaktens innhold

Du bestemmer selv hvor vidtrekkende fullmakten skal være. Det vanlige er at den i det minste gir fullmektigen mulighet til løpende betaling av regninger, men kan om ønskelig også omfatte forvaltning av et holdingselskap, kjøp og salg av aksjer, fondsandeler eller annet. Angi gjerne både navn og organisasjonsnummer på selskaper som skal omfattes, samt aktuelle VPS, Aksjesparekonto og bankkonti. Det kan være fornuftig å presisere om listen er uttømmende, eller kun ment som eksempler på hva fullmektigen kan forvalte.

Et annet praktisk eksempel kan være salg eller gaveoverføring av egen bolig eller fritidseiendom den dagen du eller dere ikke lenger selv kan benytte disse. Videre kan fullmakten omfatte beslutning om hvor du skal bo, når du ikke lenger selv er i stand til å avgjøre dette selv.

Fullmektigen vil kunne gi sedvanlige gaver på dine vegne uten at dette uttrykkelig fremgår av fullmakten. Hva det innebærer avhenger blant annet av din økonomi og hva du tidligere har pleid å gi. Gaver utover dette kan kun gis dersom det klart fremgår av fullmakten.

Vi ser at altfor få har fått opprettet fremtidsfullmakt. Dette er noe vi anbefaler alle våre kunder å opprette, uavhengig av alder.

Formkrav til fremtidsfullmakten

Vergemålsloven angir nærmere formkrav for at fullmakten skal være gyldig. For det første må fullmakten være skriftlig, og både du som fullmaktsgiver og den som er gitt fullmakt må være myndige personer. Du kan ikke bruke et advokatkontor eller en annen juridisk person som fullmektig.

Det er et krav om at du fortsatt har «evnen til å forstå fullmaktens betydning». Hvis det kan stilles spørsmål ved dette i ettertid på grunn av påbegynnende demens eller sykdom, bør du innhente en legeerklæring som bekrefter din helsetilstand.

Videre må fullmakten bevitnes av to myndige personer (ikke fullmektigen selv eller dennes nærstående). Vitnene må vite at det gjelder en fremtidsfullmakt, men må ikke kjenne selve innholdet. De skal signere dokumentet og bekrefte at fullmaktsgiveren er til stede og etter eget ønske. Dessuten bør fødselsdato og adresse for vitnene oppgis. Fullmakten må oppbevares forsvarlig, men det eksisterer foreløpig ingen oppbevaringsløsninger for fremtidsfullmakter slik man har for testamenter (tingretten).

Ikrafttredelse

Fremtidsfullmakten trer i kraft når du ikke lenger selv er i stand til å ivareta de interessene som fullmakten omfatter. Merk at det i utgangspunktet er fullmektigen som tar stilling til når dette er, og det er ikke krav om at fullmektigen skal innhente legeerklæring som bekrefter hans/hennes vurdering. Du kan derimot sette dette som vilkår for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft. Ved ikrafttredelse skal fullmektigen underrette både deg og din ektefelle/samboer. Er du ikke gift eller har samboere, skal andre nære slektninger informeres. Fullmektigen kan be fylkesmannen bekrefte ikrafttredelsen av fullmakten. Dette kan det være svært praktisk å gjøre, og det utstedes da en attest som kan fremlegges ved behov. Blant annet krever Statens Kartverk en slik attest ved overdragelse av fullmaktsgiverens bolig og annen fast eiendom.

Regnskapsplikt, vederlag m.m

Det kan fremgå av fullmakten at fullmektigen skal ha opplysnings- eller regnskapsplikt overfor en eller flere tredjepersoner (typisk øvrige barn), men kan også kreves av fylkesmannen.

Det kan videre fremgå av fullmakten at fullmektigen skal ha vederlag for sitt arbeid. Om ikke annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, kan fullmektigen beregne seg et passende vederlag når dette er rimelig. For å unngå diskusjoner rundt dette, kan det derfor være fornuftig å gi nærmere angivelser på dette i fullmakten.

Når bør du opprette en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er normalt mest aktuelt å utarbeide for eldre mennesker, men kan også være veldig praktisk å ha ved plutselig sykdom eller ulykke. Føre-var-prinsippet kan derfor være en god ledesnor her. Du kan dessuten når som helst trekke tilbake eller endre fullmakten – gitt at du fortsatt har evnen til å forstå betydningen av dette.

Oppsummering

Fremtidsfullmakt gir deg muligheten for selv å velge hvem som skal ivareta dine økonomiske og personlige interesser når du ikke lenger er i stand til dette selv – uavhengig av om det skyldes alder eller sykdom.

Dersom du ønsker å diskutere dette nærmere med din rådgiver i banken, er det bare å ta kontakt.

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten. Jf Vergemålsloven § 78

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.