Á jour januar 2023

Å gjennomføre et generasjonsskifte er ofte sammensatt, og det er en rekke forhold man må ta i betraktning. Dette gjelder særlig ved overføring av aksjeselskap og annen næringsvirksomhet, som vi fokuserer på her.

Giver må blant annet ta stilling til når det er ønskelig at barna skal få tilgang på midler, om eierandeler skal fordeles likt mellom barna eller fordeles etter innsats og/eller kompetanse, forhold til ansatte, forretningsforbindelser m.m.

Det er ingen arveavgift i Norge i dag, men mange frykter likevel at denne vil komme tilbake. Om det er et ønske at neste generasjon skal overta, kan det være fornuftig å begynne et generasjonsskifte nå. God planlegging og riktige valg kan sette spor i generasjoner.

Et generasjonsskifte er ofte en modningsprosess for både senior og junior. For å oppnå et mest mulig vellykket generasjonsskifte anbefaler vi at du starter planleggingen i god tid.

Skatteoptimal eierstruktur

Å planlegge et generasjonsskifte er ofte tidkrevende og det er mange vurderinger man må gjøre. I tillegg bør man vurdere om man har en skatteoptimal eierstruktur før en hel eller delvis overføring til barna.

En skatteoptimal eierstruktur kan være fordelaktig både i forkant av et generasjonsskifte, ved gjennomføringen av generasjonsskifte og ved et eventuelt eksternt salg.

Dette gjelder spesielt overføring av personlig næringsvirksomhet, samt aksjer og selskapsandeler i ANS, KS m.m. Både når det gjelder løpende beskatning og ikke minst fremtidig skatt ved salg, kan det være mye å spare på å ha en skatteoptimal eierstruktur.

Slik eierstruktur kan ofte etableres uten at det utløser skatt ved å følge skattereglene om fusjon og fisjon.

Bruk av holdingselskap

Utsatt beskatning

Individuelle holdingselskap gjør det mulig å utsette utbytteskatten (37,84 %) for privatperson som ikke umiddelbart har behov for ta ut midler privat. Typisk ønsker ett av barna å ta ut midler til bolig osv., mens senior eller de andre ikke trenger penger på privat hånd. Det er da kun den som tar ut midler privat fra sitt individuelle holdingselskap som utløser utbytteskatten.

Utbytte til holdingselskap er tilnærmet skattefritt (0 – 0,66 %).

Forskjellig risikoprofil

Bruk av individuelle holdingselskap har også den fordel at den enkelte kan ha sin egen risikoprofil i sitt eget holdingselskap, f.eks. junior ønsker høyere risiko ved langsiktig sparing enn senior som planlegger nedtrapping av risiko før uttak til pensjon.

Bruk av aksjeklasser

Dersom du ønsker å fortsatt ha muligheten til å være med og bestemme i selskapet etter at eierandeler er overført, anbefales en innføring av aksjeklasser (A- og B-aksjer) med ulike rettigheter. Typisk har A-aksjene som senior beholder både stemme- og utbytterett, mens B-aksjene kun har utbytterett. Utbytteretten kan også være noe svakere enn A-aksjenes utbytterett. Aksjeklasser tilrettelegger dermed for en trinnvis overføring – både i eierandel og i rettigheter.

Skatteposisjoner

Ved overføring av eiendeler til dine barn, enten i live eller ved død, er hovedregelen skattemessig kontinuitet. Det vil si at dine barn overtar skatteposisjoner du har på for eksempel aksjene dine, typisk inngangsverdier, ubenyttet skjerming og skattemessig innbetalt kapital. Har du skattemessig innbetalt kapital på aksjene dine, bør du vurdere å ta ut denne kapitalen skattefritt før et generasjonsskifte eller gi aksjene direkte til barna (og ikke et selskap de eier).

Om aksjene bør overføres til barna direkte eller deres holdingsselskap avhenger av skatteposisjoner knyttet til aksjene dine og kan ha skattemessige konsekvenser for dine barn.

Skattefri omdanning til AS

Driver du personlig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), bør du vurdere å omdanne til AS. Dette kan gjøres skattefritt etter særskilte regler og uten dokumentavgift.

Les mer om skattefri omdannelse til AS

Aksjonæravtale

Vi vil anbefale at du i forkant av overføring av aksjer etablerer en aksjonæravtale i selskapet. Det er en privatrettslig avtale som kan binde fremtidige aksjonærer. Formålet kan i familieselskap (holding) typisk være å sikre at aksjene ikke går ut av familien ved samlivsbrudd eller død, slik at det oppstilles krav om samtykke ved pant/salg, ektepakt, testament osv.

Testament

Et testament vil blant annet kunne sikre at arven er barnas særeie, at aksjer overføres til holdingselskap og ikke barna direkte (om ønskelig), og at barna tiltrer aksjonæravtale.

I tillegg vil et testament kunne sikre at familieverdier forblir i familien, og ikke utilsiktet tilfaller utenforstående. Et testament kan også legge til rette for en styrt overføring med minst mulig konflikt mellom arvingene.

Gavebrev

Det er ofte nyttig at gavebrev utarbeides i forbindelse med et generasjonsskifte. I gavebrev kan giver blant annet bestemme at aksjene er mottakers særeie, at aksjonæravtale skal tiltredes og andre vilkår som at giver skal beholde bruksrett osv.

Overføring til mindreårige

Ved overføring til umyndige, skal i utgangspunktet vergemyndighetene forvalte midlene dersom formuen overstiger 2 G (ca kr 220 000). Gavegiver kan derimot bestemme at midlene skal unntas Statsforvalterens forvaltning dersom det presiseres i gavebrev.

Dersom umyndige arver midler, kan det i testament bestemmes at arven kan unntas Statsforvalterens forvaltning. Dette bør særlig vurderes ved overføringer av aksjer eller næringsvirksomhet.

Oppsummering

Det er mange forhold som bør vurderes i forkant av et generasjonsskifte, selv om vi ikke har arveavgift lenger. Dette gjelder særlig ved overføring av aksjer og næringsvirksomhet. Vi anbefaler at du starter prosessen tidlig, slik at du og familien er forberedt for det uforutsette.

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.