Á jour januar 2023

Et særskilt skatteinsentiv gis for langsiktige investeringer i oppstartselskap. Ordningen gir privatpersoner et umiddelbart fradrag på inntil kr 1 000 000 per år, men forutsetter blant annet en eiertid på minimum 3 år.

Fradraget reduserer ikke din inngangsverdi på aksjene, og du får også fradrag privat selv om investeringen gjøres via et investeringsselskap. Med dagens satser innebærer ordningen en skattelettelse på inntil kr 220 000 per år.

Formålet med ordningen er å øke tilgangen på privat risikofinansiering for norske gründere, samt stimulere til etablering og utvikling av nye bedrifter. For å hindre uønsket skattetilpasninger, er det knyttet en rekke betingelser til ordningen. Det settes klare vilkår til både målselskap, investor og selve innskuddet, se egen faktaboks lenger nede på siden.

Fradragsberettiget aksjeinnskudd

Det er kun investeringer som gjøres som aksjeinnskudd i forbindelse med stiftelse eller kapitalforhøyelse med nytegning av aksjer (ikke økning av pålydende) som omfattes. Videre må aksjeinnskuddet ditt være på minst kr 30 000 per selskap, mens maksbeløpet på kr 1 000 000 per år kan fordeles på investeringer i flere selskap.

Aksjeinnskuddet kommer til fradrag i alminnelig inntekt, som kan reduseres med inntil kr 1 000 000 per år. Dette innebærer en skattelettelse på kr 220 000 med dagens skattesats på 22 %.

Det er en forutsetning for skattefradraget at målselskapet gir skattemyndighetene opplysninger om hvilke investorer som har foretatt fradragsberettigede innskudd. Dette gjøres gjennom årlig rapportering av selskapets Aksjonærregisteroppgave i Altinn. Samlet fradragsberettiget innskudd kan maksimalt være kr 5 millioner per selskap per år. Det kan derfor være fornuftig å sette som vilkår for aksjeinnskuddet at du skal være omfattet av fradragsretten.

Aksjenes inngangsverdi

Fradragsretten reduserer ikke inngangsverdien på aksjene. Det er en forutsetning for ordningen at verken du eller dine nærstående er eller har vært aksjonær i selskapet tidligere. Det er dermed kun ditt første aksjeinnskudd som gir rett til særskilt fradragsrett.

Du kan selvfølgelig være med på senere emisjoner i selskapet, men uten særskilt fradragsrett for innskuddet. I et slikt tilfelle gjøres det unntak for FIFU-prinsippet så lenge bindingstiden på de første aksjene består.

Investering via holdingselskap

Ved investeringer via et holdingselskap, blir effekten noe annerledes enn i eksemplene ettersom investeringen sett fra selskapets side er omfattet av fritaksmetoden. Det innebærer at eventuell gevinst er skattefri, mens tap ikke er fradragsberettiget.

Ordningen er likevel svært gunstig, ettersom du som privatperson får et umiddelbart fradrag på investeringer gjort med selskapets midler og hvor eventuell fremtidig gevinst i selskapet er skattefri.

Eksempel 1 – Gevinst

Du investerer 1 000 000 og får en umiddelbar skattelettelse på 220 000 (1 000 000 x 22%).

Etter fem år selger du aksjene for 1 500 000. Dette gir en skattepliktig gevinst på 500 000 og skatt på 189 200 (500 000 x 37,84 %).

Samlet sett ender du opp med at investeringen har gitt deg et fradrag på 30 800 (220 000 - 189 200), selv om investeringen reelt sett har gitt deg en gevinst på 500 000.

Eksempel 2 – Tap

Du investerer 1 000 000 og får en umiddelbar skattelettelse på 220 000 (1 000 000 x 22 %).

Selskapet går dessverre konkurs etter fem år og du taper hele investeringen. Dette gir et fradragsberettiget tap på 1 000 000 og en redusert skatt på 378 400 (1 000 000 x 37,84 %).

Samlet sett får du et skattefradrag på 598 400 (220 000 + 378 400). Det betyr at staten her dekker mer enn halve tapet ditt.

Er det flere aksjonærer i holdingselskapet skal aksjeinnskuddet fordeles forholdsmessig iht. eierbrøk. Dersom din andel av aksjeinnskuddet er lavere enn kr 30 000, kan du ikke benytte deg av denne fradragsmuligheten.

Krav til målselskapet

 • AS eller tilsvarende selskap hjemmehørende i EØS som driver virksomhet i Norge
 • Ikke eldre enn 6 år, medregnet stiftelsesåret
 • Kan kun i begrenset omfang ha passiv kapitalforvaltning
 • Min. lønnskostnad i selskapet på kr 400 000
 • Antall ansatte utgjør færre enn 25 årsverk
 • Samlet driftsinntekt og balansesum er under MNOK 40
 • Ett eller flere offentlige organer kan til sammen ikke kontrollere mer enn 24 % av selskapet
 • Kan ikke være i økonomiske vanskeligheter på investeringstidspunktet
 • Må innrapportere skattefradraget til Skatteetaten gjennom aksjonærregisteroppgaven
 • Kan maksimalt motta kr 5 millioner i innskudd med fradragsrett per år

Krav til investor*

 • Privatperson eller et aksjeselskap du er direkte aksjonær i
 • Min. aksjeinnskuddet på kr 30 000 per selskap
 • Aksjeinnskuddet må gjøres ved stiftelse eller nytegning av aksjer (ikke økning av pålydende)
 • Du må eie aksjene i minst 3 kalenderår etter det året investeringen ble gjort.
 • Du eller dine nærstående kan ikke være eller ha vært aksjonær i selskapet.
 • Du eller dine nærstående kan ikke være, ha vært eller bli ansatt i selskapet.
 • Du eller dine nærstående kan ikke motta utbytte eller andre utdelinger fra selskapet i bindingstiden.

  * Merk at det for 2020 og 2021 er særskilte lempninger i reglene for ansatte og deres nærstående.

Oppsummering

Skattemessig er dette en svært gunstig ordning, men risikoen knyttet til investeringen er i utgangspunktet stor. Som eksemplene over viser, innebærer imidlertid skatteinsentivet at staten deler slik risiko med deg.

Det er et detaljert regelverk og vi anbefaler at du avklarer med din revisor, regnskapsfører eller annen skatterådgiver om du og et potensielt målselskap tilfredsstiller vilkårene i ordningen.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.