Arveloven av 2019 - Dette er lovens regler om arv

I Norge fikk vi en ny arvelov i kraft fra 1. januar 2021. Skatteadvokatene i Danske Bank gir deg her en oversikt over hovedtrekkene i loven, slik at du kan se hva den betyr for deg og din familie.Hvordan fordeles arv etter loven?

Den nye arveloven viderefører de samme hovedprinsippene for fordeling av arv som vi har hatt i den gamle loven fra 1972.


Livsarvingers pliktdelsarv

Pliktdelsarv etter loven er den del av arven du må gi til dine livsarvinger, dvs. dine barn, eventuelt barnebarn dersom et av dine barn har falt fra. Lovens hovedregel er at 2/3 av boets midler er pliktdelsarv til barna.

 

Hvem trenger testament?

Arvelovens fordeling av arv passer ikke alle. Alternativet er å opprette testament. Erfaringsmessig gjelder dette ofte:Formkrav testament

Formkravene til et testament er enkle, men til gjengjeld absolutte. Det er derfor svært viktig at de følges nøye. Ved brudd på formkravene, kan testamentet bestrides og helt eller delvis bli kjent ugyldig.

  1. Testamentet må være skriftlig og underskrives av testator.
  2. To vitner må bevitne underskriften ved at testator skriver under dokumentet, eller vedkjenner seg underskriften, mens vitnene er til stede sammen eller hver for seg.

Vitnene skal vite at dokumentet er et testament, men de behøver ikke kjenne til innholdet. De må skrive under dokumentet mens testator er til stede. Både testator og vitnene skal være over 18 år. Vitnene eller deres nærstående kan ikke være tilgodesett i testamentet.

Dersom du ønsker det, kan du oppbevare ditt testament i tingrettens testamentsregister. Tingretten bistår ikke med opprettelse eller vitnepåtegning, men tilbyr kun en oppbevaringstjeneste av ditt testament. Oppbevaringstjenesten er landsdekkende og koblet til personnummer, noe som sikrer at testamentet blir fremlagt selv om testators dødsfall meldes til en annen tingrett enn den som oppbevarer testamentet.

Merk også at det er mange gode grunner til å skrive et testament:

  • Arveloven innebærer et skjematisk arveoppgjør etter fastsatte fordelingsnøkler. Et testament gir deg derimot mulighet til å skreddersy hvordan den økonomiske fordelingen av arv etter deg skal være.
  • Et testament gir deg også mulighet til å knytte klausuler til arven. Du har blant annet mulighet til å bestemme at arven skal være mottakerens særeie, samt unnta midlene fra Statsforvalterens vergemålstilsyn dersom du har mindreårige barn eller barnebarn.

Avkortning i arv

Noen ganger vil det være situasjoner hvor ett av barna har fått en større gave, f.eks. egenkapital til å kjøpe leilighet, bil eller hytte. Tanken kan da være at barna, ved et framtidig arveoppgjør etter deg, skal ha mottatt like mye midler. I praksis betyr dette at barnet som har fått midler som gave mens du levde, skal motta mindre arv ved arvelaters dødsfall for å få det endelige regnestykket til å bli riktig.

Avkortningsreglene i arveloven er slik at dersom du ønsker at en gave skal avkortes i fremtidig arv, må dette settes som en betingelse på gavetidspunktet. Arveloven angir videre at betingelsen bør vær skriftlig og gjort kjent for øvrige livsarvinger.

Det er derfor ikke mulig å tolke i ettertid hva du «egentlig har ment». Vi anbefaler at alle større gaver nedfelles i et skriftlig gavebrev hvor også betingelsen om avkortning i fremtidig arv fremkommer og reguleres.

 


Uskifte er ofte ikke den beste løsningen

Uskiftet bo innebærer at det ikke skjer et arveoppgjør («skifte») når den første dør i et parforhold. Lengstlevende overtar og råder i stedet over alle midlene i boet som en eier. Hele skifteoppgjøret utsettes og skjer først når lengstlevende dør.

 

Når bør du se over ditt testament?

Det gjelder et grunnleggende tolkningsprinsipp om at et testament skal tolkes mest mulig i overensstemmelse med hva testator har ment eller ønsket. Noen ganger kan likevel endrede personlige eller økonomiske forutsetninger skape tvil om hva testator ønsker å formidle.

Vi mener derfor det er fornuftig å revurdere innholdet i eget testament med noen års mellomrom, ved store livshendelser eller større endringer i privatøkonomien. Synet på arv etter seg og ønsker om arvefordeling kan endres over tid. Velger du å skrive et nytt testament, husk å trekke det gamle testamentet tilbake i sin helhet. Dette for å unngå at det oppstår vanskelige tolkningsspørsmål ved eventuell motstrid mellom testamentene.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.

Flere skattenyheter


Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.