Á jour januar 2023

Det er store forskjeller på beskatning av investeringer, og om de gjøres privat eller gjennom holdingselskap. Skattesatsen på aksjeinntekt er hele 37,84 % for privatperson, mens samme inntekt som hovedregel er skattefri for et AS.

Den såkalte fritaksmetoden gjør det mulig å kunne utsette skatten på aksjeinntekter via egne holdingselskap frem til de skal benyttes privat.

Privat eie

Aksjeinntekt fra privateide aksjer og aksjeandel i fond/fondskonto skattlegges med 37,84 % (aksjonærmodellen)

Skjermingsfradrag reduserer skattepliktig aksjeinntekt. Skjerming tilkommer privat eier av aksje per 31.12, og beregnes med utgangspunkt i inngangsverdi tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år, multiplisert med en skjermingsrente (0,5 % for 2021).

For verdipapirfond og fondskonto får man skjermingsfradrag for aksjeandelen i fondet/fondskontoen per 01.01. Ved beregning av aksjeandel for skjermingsfradrag benyttes 80/20-regelen, se lenger ned.

Annen kapitalinntekt, som renteinntekter, skattlegges med 22 %.

Bruk av holdingselskap

Ved bruk av holdingselskap (AS) er aksjeinntekter som hovedregel skattefrie (fritaksmetoden). Skattefritaket gjelder i hovedsak for selskap, aksjeandel i verdipapirfond, egenkapitalbevis og samvirkeforetak innenfor EØS. Utbytte fra aksjer skattlegges med en lav sats på 0,66 %. Utbytte er derimot helt skattefritt hvor et AS eier mer enn 90 % av et annet selskap.

Inntekter (gevinst og utbytte) fra selskap og fond m.m. utenfor EØS er normalt ikke omfattet av fritaksmetoden, og skattlegges da med 22 %. Det samme gjelder renteinntekt fra bankinnskudd og renteandel i fond/fondskonto, uavhengig av om selskapet/fondet er hjemmehørende innen-/utenfor EØS.

Bruk av holdingselskap kan gi økt avkastning ved at du kan reinvestere tilnærmet hele aksjeinntekten uten beskatning.

Verdipapirfond

Gevinst og utbytte fra fond skattlegges i henhold til aksjeandel i fondet. Aksjeandel måles årlig per 1. januar.

80/20-regelen

Hvis aksjeandelen i fondet er
  • høyere enn 80 %, skattlegges gevinst og utbytte som aksjeinntekt (37,84 % skatt privat utover skjerming og 0 – 0,66 % skatt for selskap)
  • lavere enn 20 %, skattlegges gevinst og utbytte som renteinntekt (22 % skatt både privat og for selskap)
  • mellom 20 % og 80 % skattlegges gevinst og utbytte forholdsmessig som aksje og renteinntekt.

Merk at det skattemessig er mer gunstig å eie akkumulerende fond enn utbytteutdelende fond, da utdeling av utbytte utløser løpende beskatning og således er en likviditetsulempe.

Ønsker du som privatperson muligheten til å bytte fond uten at dette skal utløse skatt, må du benytte deg av AS, ASK, fondskonto og/eller IPS.

Individuell pensjonssparing (IPS)

IPS gir deg som privatperson skattefradrag på årlig sparebeløp opptil kr 15 000. Fradraget utgjør 22 % av sparebeløpet, opptil kr 3 300 i året.

Med IPS kan du reinvestere aksje-, kombinasjons- og rentefond skattefritt. Uttak skattlegges som renteinntekt (22 %), uavhengig av aksjeandel. Det gis ikke skjermingsfradrag.

Merk at alle midler på IPS er «innelåst». De kan tidligst tas ut fra du er 62 år og skal utbetales lineært til du er minst 80 år.

Aksjesparekonto (ASK)

Med ASK kan du som privatperson skattefritt kjøpe og selge fond med mer enn 80 % aksjeandel, samt børsnoterte aksjer. Utbytte er også skattefritt. Dette gir ASK en av de samme fordelene som man har ved bruk av holdingselskap. Fond/selskap på ASK må være hjemmehørende i EØS.

En annen fordel med ASK er at innskutt beløp alltid tilbakebetales først og uten skatt.

Du betaler først skatt når du tar ut avkastningen (gevinst og utbytte) fra ASK. Uttak skattlegges som aksjeinntekt med 35,2 % skatt.

Merk at overføring av direkteeide fond eller aksjer inn på ASK utløser skatt.

Formuesskatt

Som privatperson får du 20 % verdsettelsesrabatt (25 % i 2022) på formuesverdi av aksjer og faktisk aksjeandel i fond/ASK/fondskonto. 80/20-regelen benyttes ikke ved beregning av aksjeandel.

IPS er unntatt formuesskatt.

Fondskonto

I en fondskonto kan både privatpersoner og selskap kjøpe og selge aksje-, rente- og kombinasjonsfond skattefritt. Som for ASK oppstår eventuell skatteplikt først ved uttak/avvikling av kontoen.

Skattefritt innskutt beløp og skattepliktig gevinst tas ut forholdsmessig. Skattepliktig uttak deles opp i aksjeinntekt og renteinntekt (se 80/20-regelen), basert på et gjennomsnitt av årlig aksjeandel per 1. januar.

Gunstig for AS

Mens aksjonærmodellen ikke er geografisk begrenset, gjelder i utgangspunktet ikke fritaksmetoden utenfor EØS. Imidlertid vil investeringer i selskap og aksjeandel i fond utenfor EØS være skattefri for AS både ved reinvestering og ved uttak fra fondskonto. Gevinst ved direkte eie av slike eiendeler i AS skattlegges som utgangspunkt med 22 %.

Oppsummering

Bruk av holdingselskap er særlig aktuelt for investeringer i aksjer og aksjefond, mens renteplasseringer bør vurderes å gjøres privat for å unngå dobbeltbeskatning (22 % skatt i AS + 37,84 % utbytteskatt privat).

 

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.