Á jour januar 2023

Det er mulig å gjennomføre en omdanning av et enkeltpersonforetak (ENK) til et aksjeselskap uten å utløse beskatning. 

Unntak for revisjonsplikt for mindre aksjeselskap, redusert krav til aksjekapital, forenklinger i utbyttereglene m.m. gjør at spørsmålet om endring av organisasjonsform er aktuelt for mange. Det er flere gode grunner til å vurdere dette nærmere, ikke minst de skattemessige.

Fordeler ved å omdanne til AS

1 – Risiko

Det kan være flere fordeler ved å drive virksomhet gjennom et AS. Et viktig forhold er at risikoen er betydelig lavere ettersom man ved ENK er personlig ansvarlig med hele sin formue.

2 – Lavere skatt

I tillegg vil skattepliktige inntekter skattlegges med 22 % i et AS kontra opptil 50,6 % i et ENK. Her er det en stor fordel at utbytteskatten på privat eiers hånd utsettes til faktisk uttak.

Hensyntatt utbytteskatt kan total skattesats også noe lavere for AS. I forbindelse med en omdanning fra ENK til AS er det derfor viktig å være oppmerksom på at du kan overføre aksjeinvesteringer til AS uavhengig av eierandel og om de er tilknyttet virksomhet eller ikke.

Planlegger du en skattefri omdanning, bør du vurdere å utnytte denne muligheten, idet aksjeinvesteringene etter omdanningen vil omfattes av fritaksmetoden.

Fritaksmetoden gjør det langt mer gunstig å investere via et AS i aksjer, aksjefond og andeler i ANS, KS m.m. ettersom slike inntekter er tilnærmet skattefrie. Skattesatsen for privatpersoner er derimot på hele 37,84%, etter skjermingsfradrag.

3 - Generasjonsskifte

Et AS er normalt skattemessig mer fordelaktig enn et ENK med tanke på generasjonsskifte.

Selskapsformen gjør det blant annet enklere å ta opp nye eiere gradvis uten beskatning av giver. I tillegg kan man innføre aksjeklasser med forskjellig utbytte- og stemmerett.

Les mer om å stifte nytt askjeselskap (AS)

Vilkår for skattefri omdanning

1 - Næring

For det første er det en forutsetning for skattefri omdanning at foretaket utøver virksomhet i skatterettslig forstand. Det innebærer krav om aktivitet av et visst omfang og varighet, at virksomheten er egnet til å gå med overskudd og er drevet for eiers regning og risiko. Dersom inntekten i dag skattlegges som næringsinntekt, vil disse kravene i utgangspunktet være oppfylt.

2 – Nystiftet selskap

Videre må virksomheten overføres et nystiftet selskap. Dersom selskapet er stiftet og meldt Foretaksregisteret før 1. juli, og eventuell skattetrekk og arbeidsgiveravgift er beregnet senest fra samme dato, får omdanningen virkning allerede fra 1. januar i omdanningsåret. I andre tilfeller utsettes skattemessig virkning til året etter.

3 – Full skattemessig kontinuitet

Det er også et vilkår for skattefriheten at omdanningen gjennomføres med full skattemessig kontinuitet. Det innebærer at det overtakende selskap må videreføre alle skatteposisjoner tilknyttet den overførte virksomhet, slik som: inngangsverdi, positiv/negativ saldo, gevinst− og tapskonto, underskudd til fremføring osv. Det oppstilles også krav om eiermessig kontinuitet, det vil si at omdanningen ikke umiddelbart må forskyve eierinteressene i selskapet.

Hva kan eller må overføres?

I utgangspunktet må hele virksomheten, dvs. all aktivitet, eiendeler og forpliktelser tilknyttet virksomheten overføres det nye selskapet. Dette gjelder imidlertid ikke fast eiendom som kan beholdes i privat eie. Dette kan være en fornuftig løsning dersom eventuelle leieinntekter blir skattlagt som kapitalinntekter på privat hånd.

For øvrig er det ikke anledning til å overføre eiendeler som brukes av eieren privat til det nye selskapet i forbindelse med omdanning, herunder bolig, fritidseiendom, fritidsbåt eller bil som ikke er yrkesbil.

På tilsvarende måte som ved aksjer kan selskapet uavhengig av en eventuell virksomhetstilknytning fritt velge å overføre andeler i selskap med deltakerfastsetting som ANS, KS m.m.

Fritak for dokumentavgift

For skattefrie omdanninger fra ENK til AS er det også innført fritak for dokumentavgift.

Forenklinger for AS

Det er de siste årene innført flere viktige forenklinger for AS, blant annet fritak for revisjonsplikt for mindre AS. Dette gjelder AS med: driftsinntekter under 6 MNOK, og balansesum under 23 MNOK, og færre enn 10 årsverk.

Andre forenklinger er at krav til aksjekapital er redusert til kr 30.000, som også kan dekke stiftelseskostnadene. Det har også kommet forenklinger for utdeling av utbytte, og styret kan bestå av bare én person, uten krav til vara.

Andre skattefrie omdanninger

Skatteloven hjemler også på nærmere vilkår skattefri omdanning av bl.a. selskap med deltakerfastsetting (ANS, KS, m.m.) til AS. Også norske filialer av utenlandske foretak (NUF) kan omdannes skattefritt til AS. For slike omdanninger gjelder det et tilsvarende regelverk og en forutsetning om skattemessig kontinuitet.

Oppsummering

Omdanning til AS kan være et første skritt på veien til en skatteoptimalisert eierstruktur ved bruk av holdingselskap.
Se egen artikkel om Skatteoptimalisert eierstruktur.

Omdanningen til AS innebærer at virksomheten får et nytt organisasjonsnummer og at kreditorer og andre forretningspartnere får et nytt juridisk subjekt å forholde seg til. Det er derfor viktig å orientere dem i forkant av omdanningen.

For å få en fullstendig oversikt over regelverket anbefaler vi at du diskuterer spørsmål om en eventuell omdanning med revisor eller skatterådgiver.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.