Gaver

Gaver i arbeidsforhold er skattefrie når verdien ikke overstiger kr 5 000 i løpet av et inntektsår. Dersom verdien av gaven overstiger beløpsgrensen, vil overskytende utgjøre skattepliktig inntekt. Skattefri gave kan gis til en eller flere - det er ikke et krav om at gaven gis som en generell ordning til alle ansatte.

I tillegg til ansatte gjelder reglene også for gaver som mottas av styremedlemmer, uavhengig av om styremedlemmet er ansatt og/eller aksjonær i selskapet.

For familiebedrifter der hele familien har styreposisjoner, eller der familiebedriften er organisert i en konsernstruktur med morselskap og flere underliggende datterselskaper, vil de nye reglene innebære at det kan utbetales betydelige skattefrie beløp til familien.

«I praksis vil det være antall verv som styrer hvor stort gavebeløpet blir. Dersom du som ansatt og evt. også som styremedlem i et selskap, i tillegg har verv i andre selskaper, så kan du i tillegg motta skattefri gave på kr 5 000 fra hvert selskap du måtte ha verv i.»

Har mor og far 3 barn og alle er styremedlemmer i både mor- og to datterselskaper, vil foreldre og barn kunne motta 5 x 3 x 5 000 kroner skattefritt. Det åpner for at familien samlet kan motta 75 000 kroner skattefritt.

Det er mulig at gjennomskjæringsreglene kan komme til anvendelse hvis selskapsstrukturen kun er etablert for å utnytte gavereglene og det samtidig er liten eller ingen aktivitet i selskapene, men som hovedregel må gavereglene kunne anvendes i alle aktive selskaper der familiemedlemmer har styreverv.

Naturalytelser

For at en gave skal anses som en naturalytelse kan den ikke gis i form av kontanter. Gavekort kan benyttes, så lenge gavekortet ikke kan løses inn i kontanter. På samme måte er det heller ikke noe i veien for at den ansatte kjøper en gjenstand for inntil 5 000 kroner og får refundert beløpet fra arbeidsgiver.

En gave kan også brukes til å redusere sjablongfastsatte fordelssatser, som fri bruk av arbeidsgivers bil eller fri telefon.

– Naturalytelsesreglene åpner for redusert skatt både for arbeidstaker og for arbeidsgiver, og dette kan være verdt å vurdere i forbindelse med lønnsforhandlinger. For den ansatte blir gavebeløpet skattefritt. Ulempen er imidlertid at naturalytelser ikke inngår i grunnlaget for pensjonsopptjening og sykepenger. For arbeidsgiver vil gave fremfor lønn gi lavere arbeidsgiveravgiftsgrunnlag.

Et eksempel er en tenkt matkjede med 100 ansatte, der de ansatte fordelsbeskattes for diverse forsikringer for til sammen 6 000 kroner hver. Hvis kjeden reduserer den innberettede fordelen med 5 000 kroner pr ansatt, vil kjeden spare 70 500 kroner i arbeidsavgift, mens den enkelte ansatte sparer inntil 2 320 kroner i skatt.

Jubileumsgaver

I tillegg til den skattefrie gaven på inntil 5 000 kroner kan arbeidsgiver gi personalrabatter og gaver ved spesielle anledninger.

Personalrabatt er et prisavslag som arbeidsgiver gir til sine ansatte på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. En slik rabatt kan mottas skattefritt med en verdi på inntil 8 000 kroner, og rabatten kan være 100 %. Det vil si at kan kjøpe en vare som selges for 8 000 kroner til andre med 100 % rabatt, og i praksis motta varen som en gave skattefritt.

På toppen av det hele kommer jubileums- og oppmerksomhetsgaver med verdi på inntil 4 000 kroner som arbeidsgiver kan gi skattefritt når arbeidstaker enten gifter seg, fyller 50 år og deretter hvert tiende år, når arbeidstaker slutter etter minst 10 år i bedriften, når arbeidstaker går av med pensjon, eller når bedriften har bestått i 25 år, 50 år, 75 år eller for hvert 25 år etter det.

En ansatt som har hatt minst 20 års tjenestetid i bedriften, og hvor bedriften har 25 års jubileum samtidig, kan med andre ord både motta en gave på 5 000 kroner, rabatt på det som kjøpes av virksomheten på inntil 8 000 kroner og 80 000 kroner i jubileumsgave på grunn av 20 års tjenestetid. Totalt kan den ansatte da motta verdier på til sammen 21 000 kroner, helt skattefritt.

Oppmerksomhetsgaver, av typen en flaske vin eller en sjokoladeeske kan i den grad det er normalt å gi denne type gaver også mottas skattefritt i tillegg til det som er nevnt over.

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.