Gaver

Bakgrunnen for regelendringene som ble gjennomført fra 2021 var ønsket om forenklinger. Fra 2021 ble det bestemt at grensen for skattefrie gaver i arbeidsforhold skulle økes fra 2.000 kroner til 5.000 kroner i året. I tillegg ble tidligere gjeldende krav om at gaven måtte gis som en generell ordning til alle ansatte opphevet.

Forskriftene til skatteloven regulerer kun skattefrie gaver til arbeidstaker, men det samme skattefritaket må gjelde for gaver som mottas av styremedlemmer, uavhengig av om det er ansatte i selskapet, eller om styremedlemmene også er aksjonærer i selskapet.

For familiebedrifter der hele familien har styreposisjoner, og ikke minst der familiebedriften er organisert i en konsernstruktur med morselskap og flere underliggende datterselskaper, vil de nye reglene innebære at det kan utbetales betydelige skattefrie beløp til familien.

Dette bekreftes også fra Skatteetaten. I et nylig svar til en av Skattebetalerforeningens medlemmer skriver de vedrørende temaet:

«I praksis vil det være antall verv som styrer hvor stort gavebeløpet blir. Dersom du som ansatt og evt. også som styremedlem i et selskap, i tillegg har verv i andre selskaper, så kan du i tillegg motta skattefri gave på kr 5.000 fra hvert selskap du måtte ha verv i.»

- Ovennevnte tolkning er en naturlig konsekvens av regelendringene. Det er helt naturlig at ansatte og styremedlemmer likebehandles ved anvendelse av de nye gavereglene, sier adv. Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen til Danske Bank.

Har mor og far 3 barn og de alle er styremedlemmer i både mor- og to datter-selskaper, vil foreldre og barn kunne motta 5 x 3 x 5.000,- kroner skattefritt. Det åpner for at familien samlet kan motta 75.000 kroner skattefritt.

Det er mulig at gjennomskjæringsreglene kan komme til anvendelse hvis selskapsstrukturen kun er etablert for å utnytte gave-reglene og det samtidig er liten eller ingen aktivitet i selskapene, men som hovedregel må gavereglene kunne anvendes i alle aktive selskaper der familiemedlemmer har styreverv.

Naturalytelser

For at en gave skal anse som en naturalytelse må den ikke gis i form av kontanter. Gavekort kan benyttes, så lenge gavekortet ikke kan løses inn i kontanter. På samme måte er det heller ikke noe i veien for at den ansatte kjøper en gjenstand for inntil 5.000,- kroner og får refundert beløpet fra arbeidsgiver.

En gave kan også brukes til å redusere sjablongfastsatte fordelssatser, som fri bruk av arbeidsgivers bil eller fri telefon.

– Naturalytelsesreglene åpner for redusert skatt både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Dette kan være noe å vurdere i forbindelse med lønnsforhandlinger, sier Hegdahl. For den ansatte er fordelen at gavebeløpet blir skattefritt. Ulempen er at naturalytelser ikke inngår i grunnlaget for pensjonsopptjening og sykepenger. Og for arbeidsgiver vil gave fremfor lønn gi lavere arbeidsgiveravgiftsgrunnlag.

– Et eksempel vi i Skattebetalerforeningen har sett på er en tenkt matkjede med 100 ansatte, der de ansatte fordelsbeskattes for diverse forsikringer for tilsammen 6.000 kroner hver. Hvis kjeden reduserer den innberettede fordelen med 5.000 kroner pr ansatt, vil kjeden spare 70.500 kroner i arbeidsavgift, mens den enkelte ansatte sparer inntil 2.320 kroner i skatt, sier Hegdahl.

Jubileumsgaver

I tillegg til den skattefrie gaven på inntil 5.000 kroner kan arbeidsgiver gi personalrabatter og gaver ved spesielle anledninger.

Personalrabatt er et prisavslag som arbeidsgiver gir til sine ansatte på varer og tjenester som omsettes i virksomheten. En slik rabatt kan mottas skattefritt med en verdi på inntil 8.000 kroner, og rabatten kan være 100%. Det vil si at kan kjøpe en vare som selges for 8.000 kroner til andre med 100% rabatt, og i praksis motta varen som en gave skattefritt.

På toppen av det hele kommer jubileums- og oppmerksomhetsgaver med verdi på inntil 4.000 kroner som arbeidsgiver kan gi skattefritt når arbeidstaker enten gifter seg, fyller 50 år og deretter hvert tiende år, når arbeidstaker slutter etter minst 10 år i bedriften, når arbeidstaker går av med pensjon, eller når bedriften har bestått i 25 år, 50 år, 75 år eller for hvert 25 år etter det.

En ansatt som har hatt minst 20 års tjenestetid i bedriften, og hvor bedriften har 25 års jubileum samtidig, kan med andre ord både motta en gave på 5.000 kroner, rabatt på det som kjøpes av virksomheten på inntil 8.000 kroner og 8.0000 kroner i jubileumsgave på grunn av 20 års tjenestetid. Totalt kan den ansatte da motta verdier på til sammen 21.000 kroner, helt skattefritt.

Oppmerksomhetsgaver, av typen en flaske vin eller en sjokolade-eske kan i den grad det er normalt å gi denne type gaver også mottas skattefritt i tillegg til det som er nevnt over.

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.