Á jour januar 2023

Enten du skal starte ny virksomhet eller ønsker å etablere individuelle holdingselskap i forbindelse med et generasjonsskifte, kan du enkelt stifte et AS selv. Dette kan du selv gjøre både raskt og enkelt via Altinn. Vi gir deg praktiske tips og råd om hvordan du går frem og hva du bør tenke på.

Det er fullt mulig å stifte og registrere nytt AS på egenhånd. Dette gjøres derfor av flere og flere, uten å involvere f.eks. advokat eller revisor.

Hvordan stifte AS?

Den enkleste måten er å bruke den elektroniske løsningen som man finner på www.altinn.no; Altinns elektroniske stiftelses-dokument. Da vil du få hjelp til utfyllingen av et elektronisk stiftelsesdokument, og opplysningene blir kontrollert mot gjeldende regelverk. Du kommer i gang ved å logge inn på Altinn og velge skjema Stiftelse av aksjeselskap.

Stift ditt nye AS ved å logge inn på Altinn her

Noen ganger stiftes det nye AS i forbindelse med fusjon og/eller fisjon. Da skal du ofte ikke stifte selskapet selv, men det håndteres i prosessen for øvrig. Andre ganger stiftes det nye AS ved skattemessig omdanning av virksomhet fra enkeltpersonsforetak til AS. Dette omtales ikke nærmere her.

Opprettelsen av AS gjøres i denne rekkefølgen:

  1. Utarbeide stiftelsesdokument
  2. Signere stiftelsesdokument
  3. Bestille bankkonto
  4. Betale inn aksjeinnskudd
  5. Registrering i Foretaksregisteret
  6. Motta firmaattest og org.nr.

Stiftelse av aksjeselskap

Aksjekapital og antall aksjer

Minste tillatte aksjekapital, og miste krav til innbetaling, er NOK 30 000. Du bestemmer selv hvor mange aksjer selskapet skal ha. Ofte velges 100 aksjer slik at pålydende per aksje blir NOK 300, men du kan også velge å ha 1 aksje pålydende NOK 30 000. Dersom flere skal eie selskapet sammen må du ha flere enn 1 aksje. 

Det er fullt mulig å endre antall aksjer i etterkant ved senere splitt eller spleis av aksjer. Du kan også øke antall aksjer ved kapitalforhøyelse eller slette aksjer ved kapitalnedsettelse. Ved en senere økning av aksjekapital med uendret eierskap anbefaler vi økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Stiftelsesdokumentet

Foruten antall aksjer og aksjekapital, må stiftelsesdokumentet også angi hvem som stifter selskapet (dvs. tegner aksjer) og hvem som skal sitte i styret. Består styret av bare én person, skal denne være styreleder. I tillegg kan man, om ønskelig, angi daglig leder eller kontaktperson, hvem som har signaturrett, revisor, regnskapsfører, m.m.

Vedtekter

Stiftelsesdokumentet angir også selskapets vedtekter som, i henhold til aksjeloven § 2-2, minst skal angi selskapets foretaksnavn, selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende. Etter at alle stifterne har signert elektronisk er selskapet stiftet, og du vil få det ferdige stiftelsesdokumentet i innboksen din i Altinn. Da følger det også med vedtekter for selskapet, som er satt opp på grunnlag av det du har fylt ut i Altinn.

Aksjeinnskudd

Når stiftelsesdokumentet er signert, har man et såkalt Selskap Under Stiftelse (SUS). Nå skal det opprettes en egen bankkonto for det nye selskapet og aksjeinnskuddet skal innbetales til denne kontoen.

Etter innbetaling kan banken bekrefte overfor Foretaksregisteret i Brønnøysund at aksjeinnskuddet er innbetalt.

Registrering av aksjeselskap

Etter innbetaling er bekreftet skal selskapet registreres i Foretaksregisteret ved at det sendes såkalt Samordnet registermelding om registrering av selskapet. Du vil motta en lenke i innboksen i Altinn for dette hvis du stifter elektronisk.

Meldingen må være fullsignert i Altinn senest innen tre måneder fra stiftelsesdato.

Selskapet er normalt sett registrert i Foretaksregisteret i løpet av noen uker. Firmaattest blir da tilgjengelig i selskapets nye innboks i Altinn, sammen med det nye organisasjonsnummeret.

Kostnader

Elektronisk registrering av aksjeselskap koster NOK 5570 i engangsgebyr fra Foretaksregisteret. Aksjeinnskuddet du betaler inn til selskapet kan benyttes til å dekke kostnader ved stiftelsen, inkl. gebyret.

Revisjon og regnskapsføring

Et mindre AS kan velge bort revisjon allerede i stiftelsesdokumentet dersom det vil ha:

  • driftsinntekter under 6 MNOK, og
  • balansesum under 23 MNOK, og
  • færre enn 10 årsverk

Alle AS, også de som er unntatt revisjon, har plikt til å utarbeide årsregnskap og sende dette til Regnskapsregisteret. Frist for levering er senest 31. juli året etter stiftelsesåret. Er selskapet stiftet 1. juli eller senere, kan du levere samlet årsregnskap for stiftelsesåret og det etterfølgende kalenderår.

Et AS er ikke pålagt å ha regnskapsfører, men du må uansett ha orden i alle bilag og sikre ryddig bokføring.

Skattemelding

Alle AS må levere skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten. Dette gjør du selv eller ved hjelp fra regnskapsfører eller andre. Plikten til skatterapportering gjelder fra og med stiftelsesåret.

Generasjonsskifte

Individuelle holdingselskap kan stiftes og brukes i forbindelse med generasjonsskifter. Merk at overføring av privateide aksjer til eget AS medfører skattepliktig realisasjon, i motsetning til overføring til AS eid av barna.

Bruk av A- og B-aksjer er ofte praktisk i forbindelse med generasjonsskifte av selskap, ved at senior beholder full stemmerett og/eller en utvidet utbytterett. Man oppretter da aksjeklasser i selskapet som overføres, før aksjer deretter overføres til barna eller til barnas egne holdingselskap. Vi anbefaler at man vurderer å opprette aksjonæravtale før aksjer overføres.

Aksjeklasser opprettes ved vedtak om vedtektsendring i generalforsamling. Slikt vedtak krever tilslutning av 2/3 av stemmene i selskapet; noen ganger kreves også enstemmighet.

Generalforsamlingsprotokoll med vedtak om vedtektsendring og oppdaterte vedtekter sendes deretter til Foretaksregisteret.

Les mer om disse temaene på temasiden om generasjonsskifte

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.