Politisk eksponert person

For English version, click here

Alle banker er pålagt å innhente ekstra informasjon om personer som har, eller har hatt, høytstående offentlige stillinger eller verv. Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og sikre at tjenestene vi tilbyr brukes til det de er tiltenkt.

Hvem er en politisk eksponert person?

En politisk eksponert person er en person som har eller har innehatt en stilling eller et verv som:

 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 2. medlem av nasjonalforsamling
 3. medlem av styrende organ i politisk parti
 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 6. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang
 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Man skal også registreres som en politisk eksponert person dersom man er et nært familiemedlem eller «kjent medarbeider» til en politisk eksponert person.

Man anses å være en politisk eksponert person i inntil 12 måneder etter avsluttet verv.

Hvitvaskingslovens definisjon av politisk eksponerte personer følger av lovens § 2 (1) bokstav f. Loven er å finne her.

Videre inneholder Finanstilsynets rundskriv 8/2019 – Veileder til hvitvaskingsloven – pkt. 4.9 mer utfyllende informasjon om regelverket. Se særlig veilederens pkt. 4.9.3 om hvilke nasjonale stillinger som anses som PEP.
Veilederen finner du her (PDF på finanstilsynet.no).

Hvorfor må vi ha informasjon om politisk eksponerte personer?

I likhet med alle andre finansinstitusjoner som tilbyr bank eller forsikring, er Danske Bank pålagt å følge det som kalles "kjenn din kunde-prinsippet". Dette skal sikre at vi har god kunnskap om våre kunder og sikre at tjenestene vi tilbyr brukes til det de er tiltenkt.

Hvitvaskingsregelverket forplikter oss til å avdekke om personer som handler på vegne av våre kunder, personer som er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot, eller personer som er reelle rettighetshavere er, eller har vært, politisk eksponerte personer. Videre må vi vite om personer som innehar nevnte roller hos deres bedrift er nære familiemedlemmer eller kjente medarbeidere til politisk eksponerte personer.

Vi ber dere derfor undersøke om ansatte som nevnt over faller inn under kategoriene som er beskrevet her, og understreker at det er viktig at banken mottar korrekt informasjon fra dere. Deretter ber vi om at en representant fra deres bedrift samler opplysningene og registrerer disse på vegne av bedriften, også om dere ikke har ansatte som er politisk eksponert.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i bankens personvernregler

Hva ligger i de ulike definisjonene?

Hva gjør jeg om jeg ikke har fått samtykke til å dele informasjon?

På grunn av personvernhensyn må du innhente samtykke fra den enkelte av de som er definert som PEP i bedriften til å dele informasjonen om dem med Danske Bank før du fortsetter prosessen.

Dersom du ikke har slikt samtykke, ber vi om at du kontakter banken, så vil en av våre rådgivere hjelpe deg videre i prosessen.

Hva skjer om dere ikke registrerer opplysningene?

Dersom dere ikke har registrert opplysninger om politisk eksponerte personer 30 dager etter brevets dato, er vi forpliktet til å sperre deres kontoer inntil vi har mottatt den informasjonen vi trenger. Vi beklager ulempen dette medfører.

Danske Bank ber om deres bekreftelse på om noen av personene

 • som kan handle på vegne av bedriften...
 • som har disposisjonsrett over en konto eller et depot...
 • som er reelle rettighetshavere...

...er politisk eksponerte personer eller nært familiemedlem, eller kjent medarbeider til politisk eksponerte personer.
Merk: Dere må også besvare, selv om dere ikke har ansatte som er politisk eksponerte personer.

Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at du benytter nyeste versjoner av Chrome, Firefox eller Edge.

Send inn informasjon om PEP

Få alle fordelene i dag. Bli kunde i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.