Det årlige sparebeløpet er fremdeles 27.500 kr, men maksimalt skattefradrag utgjør fremover kun 2 750 kr.

Fakta om BSU

  • Sparing med skattefradrag for ungdom
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år
  • Årlig sparebeløp er inntil kr 27 500 per år
  • Fradraget gis med 10 % av det årlige sparebeløpet, og innebærer et skattefradrag på inntil kr 2 750 fra og med januar 2023.
  • Skattefradraget forutsetter at du ikke eier andel i bolig
  • Rammen for samlet sparing er kr 300 000 (eks renter)
  • Du kan kun ha en BSU-konto, men denne kan flyttes til annen bank om ønskelig. Har du avsluttet kontoen, kan du ikke senere opprette en ny
  • Pengene på BSU-kontoen kunne tidligere kun benyttes til kjøp av bolig eller nedbetaling av lån på bolig du allerede hadde kjøpt. BSU-midler kan nå også benyttes til påkostning og vedlikehold av egen bolig.

Les mer om BSU

Skattefradraget for BSU reduseres

BSU-ordningen gir personer mellom 18 og 34 år mulighet til å spare inntil 27 500 kroner i året, og 300 000 kroner samlet. Sparebeløpet skal benyttes til boligformål, og har et skattefradrag for å motivere til sparing i egen bolig.

I statsbudsjettet for 2023 valgte regjeringen å halvere skattefradraget. Dette betyr at maksimalt beløp reduseres fra 5 500 kroner til 2 750 kroner. Endringen gjelder fra inntektsåret 2023. Dersom du før nyttår 31.12.2022 sparer inntil 27 500 kr på din BSU-konto, kan du fortsatt få det gamle fradraget på 5 500 kroner.

Merk at skattefradraget ikke gis med høyere beløp enn summen av fastsatt inntektsskatt og trygdeavgift. Skattefradraget kommer ikke til fradrag i formuesskatt. Er BSU-fradraget høyere enn det du skal betale i skatt, vil du ikke kunne utnytte overskytende verken i året det kreves skattefradrag eller i senere år.

BSU for deg som kjøper bolig

Det viser seg at omlag 1/3 av alle de som har fått BSU-fradrag allerede eier egen bolig, og for den eldste gruppen utgjør andelen boligeiere hele to tredeler.
I 2021 ble det derfor vedtatt at de som eier egen bolig ved utgangen av året, ikke lenger skal få skattefradrag for den årlig sparingen.

Selv om du ikke nyte godt av skattefradraget etter at du har ervervet en bolig, kan du om ønskelig fortsatt opprettholde BSU-kontoen. Så kan du fortsette å nyte godt av den høye renten slike konti har.

Eierandel

Retten til skattefradrag bortfaller ved både eierskap i egen bolig (primærbolig) og utleiebolig (sekundærbolig) - uavhengig av hvor stor eller liten eierandel du har. Eierskap i fritidsbolig påvirker imidlertid ikke retten til BSU-fradrag.

Det er de reelle eierforholdene i boligen som er avgjørende, og ikke hvordan det formelle eierskapet fremgår av grunnboken. Videre vil også indirekte eierskap i bolig påvirke retten til skattefradrag, som for eksempel eierskap via et aksjeselskap eller borettslag.

Det er også uten betydning om hvordan du har oppnådd eierskapet, enten det er ved kjøp, arv eller gave.

Måletidspunkt

Det er eierskap per 31.12 i inntektsåret som eventuelt avskjærer skattefradraget. Det innebærer at dersom du eier bolig på dette tidspunktet, vil du ikke ha rett til skattefradrag for BSU dette året (selv om innbetalingen ble gjort før du overtok boligen).

Vilkårene for fortsatt sparing anses imidlertid ikke brutt ved eierskapet, det er kun skattefradraget som tapes. Selges boligen uten at du har benyttet BSU-midlene til boligen, vil du igjen kunne få fradragsrett på fremtidige innbetalinger – forutsatt at du ikke eier ny bolig ved årets slutt.

Det vil ikke være mulig å opprette en BSU-konto med rett til skattefradrag dersom du allerede eier en bolig.

Selges boligen uten at du har benyttet BSU-midlene til boligen, vil du igjen kunne få fradragsrett på fremtidige innbetalinger – forutsatt at du ikke eier ny bolig ved årets slutt.

Hva bør du gjøre med BSU-midlene når du kjøper egen bolig?

Dersom du kjøper egen bolig og ikke lenger oppnår skattefradrag, er spørsmålet hva man da bør gjøre med innestående midler. Midlene på en BSU-konto må på ett eller annet tidspunkt benyttes til investering i egen bolig, enten som egenkapital ved kjøp eller ved nedbetaling på lån knyttet til boligen. Sparepengene kan også brukes til påkostning og vedlikehold av egen bolig.

Bruk av BSU til annet formål

Hvis midlene ikke benyttes til formål som er godkjent i henhold til regelverket, vil tidligere års skattefradrag bli reversert.

For noen vil avskjæring av fradragsretten innebære at man ønsker å benytte oppsparte midler til å nedbetale lån knyttet til boligen. Du bør imidlertid vurdere om du likevel skal fortsette å spare på BSU-kontoen selv om du ikke får skattefradrag. Dette for å nyte godt av de gode rentebetingelsene som er knyttet til kontoen. Alternativt kan du vurdere å stoppe sparingen og heller opprette en spareavtale eksempelvis med investering i fond. Hvilken løsning du velger, vil avhenge av både markedssyn og hvilken risiko du er komfortabel med. Diskuterer gjerne spørsmålet nærmere med banken for å finne en løsning som passer deg.

Dersom du fortsatt tilfredsstiller vilkårene for skattefradrag for innbetalinger til BSU-kontoen din, er dette den mest skattefavoriserte sparingen du kan ha!

Få maks skattefradrag på BSU

Sparer du inntil 27 500 kroner før året er omme, kan du få maks skattefradrag.
Sparing/overføring direkte på konto kan utføres frem til kl 13:00 29.12.2022.
Det betyr at overføringer til BSU-kontoen etter dette ikke registreres på årets sparing.

Logg inn i nettbanken og overfør penger

Under 34 år, men ikke startet sparing til egen bolig ennå?

Husk at BSU er den beste og mest gunstige sparingen du kan ha,
om du har planer om egen bolig.

Les mer og bestill BSU

Innholdet er utarbeidet av skatteadvokater for Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.