Dersom du ikke vet svaret på disse spørsmålene, er du ikke alene. Hele 65% av Norges befolkning over 18 år, sier at de ikke vet hva de vil få i samlet alderspensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver. 

Folk bekymrer seg for lite om pensjon. Det er mange som kommer til å få seg en real kalddusj når de når pensjonsalder, om de ikke tar grep. Undersøkelser viser at mange forbereder seg på en nedgang i inntekt på rundt 30 %. Realiteten er at mange må regne med minst en halvering av inntekten dersom vi ikke i tillegg sparer utover pensjonen. Jo mer du tjener, desto større vil forskjellen mellom dagens lønn og faktisk utbetaling som pensjonist bli. Vi lever stadig lengre og ønsker å nyte pensjonisttilværelsen tidligere. Det betyr at pensjonsinntekten må spres over flere år. En total oversikt over hva du faktisk får i samlet pensjon blir derfor mer og mer viktig.


Hva består pensjonen av?

Din pensjon er tredelt; den består av utbetaling fra folketrygden, det vi får gjennom pensjonsordningen på jobben og det vi eventuelt har spart på egenhånd.

Folketrygden

Dette er den pensjonen du får fra staten. Størrelsen vil være avhengig av den inntekten du har hatt som yrkesaktiv. Siden folketrygden ble innført har sammensetningen i den norske befolkningen endret seg. Vi har fått flere eldre og lever lenger enn før. Dette var hovedgrunnene til at pensjonsreformen ble gjennomført i 2011.

 

Beregn din alderspensjon

Fra arbeidsgiver
Pensjonsordningen via arbeidsgiver vil enten være ytelsespensjon eller innskuddspensjon. Ytelsespensjonen utgjør en bestemt prosentandel av sluttlønna. Den varierer mellom 50 og 70 prosent, avhengig av hvor god ordning du har hos din arbeidsgiver. Innskuddspensjon er fremtidige utbetalinger, som er satt sammen av at arbeidsgiver har spart minimum 2% av lønnen din samt avkastningen av denne sparingen.

Egen sparing

Egen sparing vel være en viktig del av pensjonen din. Dette vil komme i tillegg til andre utbetalinger når du blir pensjonist. Det finnes ulike måter å spare på og ulike spareprodukter som er tilrettelagt for pensjonssparing. Her må du selv sette deg inn i hva som passer best for deg.
Dersom du skal spare månedlig over lengre tid anbefales fonds- og pensjonsprodukter. Du får dem i alt fra høy til lav risiko, avhengig av sammensetningen av aksjer og renter. Jo høyere aksjeandel, jo høyere risiko. Generell anbefaling er å spare med høy risiko når det er lenge til pensjon, og lavere risiko dersom man nærmer seg pensjon.

Fem tips om pensjon:

  • Dersom du jobber privat kan du beregne forventet pensjon på norskpensjon.no
  • Velg ønsket risikoprofil på innskuddspensjonen din
  • Samle evt pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere og velg ønsket risikoprofil
  • Start privat pensjonssparing
  • Sett deg inn i ny pensjonsavtale ved jobbytte

IPS

Myndighetene har besluttet ny individuell pensjonssparing (IPS) for å stimulere til privat pensjonssparing. Her kan du spare inntil 40 000 kroner per år, og få skattefordel av innbetalingen. Pensjonssparingen er fritatt for formueskatt, har alminnelig beskatning ved utbetaling og kan tas ut fra fylte 62 år. Du bestemmer selv om du vil spare mye eller lite og om du vil spare månedlig og/eller gjøre engangsinnbetalinger. 

 

Les mer om IPS