Gå til hovedinnhold
Del

Skattemelding for 2020 – Skatt på investeringer

Skatteadvokatene i Danske Bank har laget denne veiledningen som tar for seg skatt på investeringer for personlige skattytere.

Skatteetaten sender ut skattemeldingene for 2020 fortløpende og puljevis i perioden 16. mars til 7. april. Du vil få beskjed når din skattemelding er sendt deg med opplysninger om hvor du skal logge deg inn for å finne den, hhv skatteetaten.no og/eller altinn.no. Leveringsfristen for skattemeldingen er som vanlig 30. april. For næringsdrivende og deres ektefeller er leveringsfristen 31. mai.

I år ilegges det ikke renter på restskatt. Dette betyr at dersom du får beregnet en restskatt, kan du avvente med å betalte denne frem til forfall. Første termin for restskatt i år er 20. august.

Årsoppgave for våre verdipapirfond, ASK og børsnoterte aksjer finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste. Årsoppgaven ligger under «Postkasse».

Årsoppgave for Fondskonto og IPS finner du ved å logge inn på www.danica.no

 • 1. Nytt og gammelt format på skattemeldingen

  I fjor fikk mange av oss for første gang det nye formatet på skattemeldingen hvor posthenvisningene fjernet. Den nye type skattemelding er i stedet bygget opp etter temaer, som f.eks. Arbeid, Bank, Bolig, Finans mv.

  I år vil de fleste lønnstakere og pensjonister motta skattemelding i det nye formatet. De som fortsatt må benytte den gamle type skattemeldingen er i hovedsak næringsdrivende og deres familie. Merk at du frem til leveringsfristene har utgått kan sende inn skattemeldingen flere ganger. Typisk fordi du kommer på at du har glemt å føre opp et beløp. Skattekontoret vil ligne deg i henhold til den sist innleverte skattemeldingen. 

  Nedenfor er to linker til skatteetaten med mer informasjon om format og innlevering av skattemelding:

  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/ny-skattemelding/

  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/

 • 2. Kort beskrivelse av sentrale skatteregler for investeringer i 2020

  Hovedtrekkene i skatteendringene som har skjedd de siste årene er at vi har fått to ulike skattesatser når det gjelder skatt på investeringer;

  • Renteinntekter mm: For 2020 er alminnelig skattesats 22 %. Denne omfatter kapitalinntekter, dvs. typisk ordinære renteinntekter, men også inntekter fra rentefond og renteandelen i kombinasjonsfond mm.
  • Aksjeinntekter mm: Den andre skattesatsen er 31,68 % og gjelder aksjeinntekter, dvs. utbytte, gevinster og tap knyttet til aksjer og aksjesparekonto, (ASK), andeler i ANS, KS mm samt aksjeandelen i verdipapirfond og Fondskonto.

  På formuessiden gjelder en rabattregel på 35 % for de samme typer investeringer som på inntektssiden beskattes med ovennevnte høye skattesats. Det er ingen verdsettelsesrabatt på innskudd eller renteandelen i verdipapirfond.

  Kombinasjonen av ovennevnte innebærer at vi får et «tosporet system» i skattemeldingen, ved at inntekt, tap, formue og gjeld splittes i forhold til om «kilden» er aksjer eller renter.

  Noen stikkord knyttet til skatt på investeringer:

  • Høy skattesats: Skattesatsen på 31,68 % fremkommer i din skattemelding gjennom en teknisk beregning; aksjeinntekt/-tap oppjusteres med en justeringsfaktor på 1,44. Det oppjusterte beløpet skattelegges/fradragsføres med 22 %, noe som utgjør en effektiv skattesats på 31,68 %.
  • Skjermingsfradrag: Akkumulert skjermingsfradrag reduserer skatt på aksjeutbytte og aksjegevinst. Ubenyttet skjerming kan ikke øke et tap. Skjermingsrenten for 2020 er 0,6 %.
  • Formue: For 2020 er det 35 % rabatt ved fastsettelse av formuesgrunnlag på aksjer, egenkapitalbevis, ANS/KS-andeler samt aksjeandelen i verdipapirfond (VPF).
  • Gjeld: Dersom du har eiendeler som gjør at du utnytter ovennevnte rabattregel for formue, får du også en forholdsmessig reduksjon på 20 % i gjeldsfradraget ditt i formuesgrunnlaget. Fradraget for gjeld blir redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med rabatt (unntatt egen bolig og fritidseiendom), og verdien av din samlede formue. Beregningen skjer automatisk i skattemeldingen din. Fradrag for gjeldsrenter blir ikke påvirket av denne regelen.
 • Verdipapirfond (VPF)

  Alle våre fond er VPS-registrert og skal være inntatt i den forhåndsutfylte skattemeldingen.

  For beskatning av VPF er «80/20-regelen» sentral. Dette er en sjablon-regel som avgjør hvor stor andel av en inntekt skal skattlegges som hhv aksjeinntekt (31,68 %) eller renteinntekt (22 %) i et kombinasjonsfond.

  Forklaring av «80/20-regelen»:

  • Er aksjeandelen i fondet lavere enn 20 %: All inntekt beskattes som renteinntekt
  • Er aksjeandelen i fondet 80 % eller mer: All inntekt beskattes som aksjeinntekt
  • Er aksjeandelen i fondet mellom 20% og 80 %: Inntekten fordeles forholdsmessig som hhv aksjeinntekt og renteinntekt

  Måletidspunktet i sjablonregelen er 1.januar i inntektsåret. 

  Realisasjon

  Ved realisasjon av VPF skal det beregnes et gjennomsnitt av aksjeandel pr 1. januar i året du kjøpte fondsandelen og pr 1. januar i året du solgte fondsandelen. Det som ikke anses som aksjeandel, klassifiseres som renteandel. Aksjeandelen av gevinsten beskattes med 31,68 % og renteandelen beskattes med 22 %.

  Merk at for investeringer som var gjort før 07.10.2015 gjelder det en spesialregel i forhold til fastsettelse av aksjeandel. Alle VPF som klassifiserte som et «aksjefond» før denne datoen, skal anses som et 100 % aksjefond på ervervstidspunktet.

  Formue

  Grunnen til at formuesverdien på VPF deles på hhv én aksjedel og én rentedel i skattemeldingen, er at det kun er aksjeandelen som gir verdsettelsesrabatt. Det er den faktiske aksjeandelen i fondet pr 31.12.2020 som er avgjørende, dvs. at i forhold til formue gjelder ikke 80/20-regelen. Rabatten beregnes i din skattemelding, og fremkommer ikke i årsoppgaven.

  Hva hvis et VPF ikke er innberettet i skattemeldingen?

  Dersom du har VPF som ikke er forhåndsutfylt i din skattemelding, må du gjøre dette selv. Hvis du har nytt format på skattemeldingen, gjør du dette under temaet «Finans». Dersom du leverer gammelt format på skattemeldingen, skal du bruke skjemaet RF 1159, «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter».

 • Aksjesparekonto (ASK)

  Investeringer på ASK innebærer at du kan oppnå utsatt skatt på utbytter og gevinster. Skattefradrag for tap oppnås imidlertid ikke før du avslutter ASK.

  På en ASK kan du ha børsnoterte aksjer samt VPF med en aksjeandel på 80 % eller mer, hvor selskapet eller fondet anses skattemessig hjemmehørende innenfor EØS.

  Uttak

  Ved uttak fra ASK tar man først ut investert beløp og akkumulert skjermingsfradrag. Dette utløser ingen skatt, og vil derfor heller ikke fremkomme i din skattemelding. Ved uttak ut over investert beløp og skjermingsfradrag, dvs. at man tar ut avkastning, vil uttaket beskattes som aksjeinntekt med 31,68 %.

  Utbytte

  Utbytte som utbetales til din ASK, skattlegges først ved uttak fra selve Aksjesparekontoen, på lik linje med gevinsten.

  Formue

  Dine enkelte fondsandeler og aksjer på ASK vil ikke fremkomme i din skattemelding. I skattemeldingen fremkommer sum formuesverdi, fordelt på hhv faktisk aksjeandel, eventuell renteandel og kontanter avhengig av dine konkrete investeringer. Aksjeandelen gir grunnlag for verdsettelsesrabatt.

 • Fondskonto

  Fra og med inntekståret 2019 skal investeringer i en fondskonto også skattlegges med utgangspunkt i «80/20-regelen», se ovenfor om VPF. Dette gjelder fondskontoer som har forsikringselement under 50 %, men dette er det normale. Merk at ved beregning av aksjeandel vil kontanter/bankinnskudd holdes utenfor.

  Innløsning

  Ved beregning av gevinst ved innløsning (realisasjon) skal også 80/20 regelen følges, dog på en litt annen måte enn for VPF. Aksjeandelen på fondskonto skal ved innløsning settes til gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eiertiden, målt 1. januar årlig. Første måletidspunkt var 1. januar 2019, da dette var første året med de nye skattereglene. Dette innebærer at investeringer som er gjort før dette tidspunkt ble målt pr. 01.01.2019, og gikk inn i det nye regelverket med dette som første beregnede aksjeandel. Etter at aksjeandelen er fastsatt, beskattes renteandelen av gevinsten med 22 %, mens aksjeandelen beskattes med 31,68 % etter å ha hensyntatt skjermingsfradrag.

  Formue

  Markedsverdien på fondskontoen pr 31.12.2020 danner formuesgrunnlaget i din skattemelding. På lik linje med VPF deles formuesfastsettelsen etter den faktiske aksje- og renteandelen. Det gis 35 % formuesrabatt på aksjeandelen.

 • Individuell pensjonssparing (IPS)

  Dersom du har opprettet en IPS, får du et inntektsfradrag tilsvarende årlig sparebeløp, dog er maksimalt sparebeløp kr 40 000. Fradragsbeløpet skal fremkomme av din skattemelding.

  Merk at det er særlige regler knyttet til denne spareordningen, herunder at sparebeløpet er bundet frem til 62 år. Ved uttak skattlegges hele utbetalingen som renteinntekt, uavhengig om hele/deler av avkastningen knytter seg til aksjeinvesteringer.

  Det beregnes ikke formuesskatt av oppspart pensjonskapital.

 • Enkeltaksjer

  For aksjer som er registrert på Oslo Børs, skal opplysninger om realisasjon, formue og skjerming fremkomme i skattemeldingen. Dersom du har nytt format på skattemeldingen, skal dette fremkomme direkte under temaet «Finans». Dersom du benytter gammelt format, fremkommer de detaljerte opplysningene i «Aksjeoppgaven» RF 1088. 

  Dersom du har aksjer eller andre finansielle produkter som ikke fremkommer, må du korrigere dette direkte i skattemeldingen dersom du bruker nytt format. Dette gjøres under temaet «Finans». Dersom du benytter gammelt format, må du fylle ut skjemaet som heter RF 1159, «Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter». Med aksjer menes både børsnoterte- og ikke børsnoterte aksjer. Med finansielle produkter menes blant annet aksjer, VPF, obligasjoner, opsjoner og derivater mm.

  Dersom du har behov for å beregne akkumulert skjermingsfradrag på en aksjeinvestering, har skatteetaten laget en skjermingskalkulator som du finner her

 • Aksjer i utenlandske selskaper

  Inntektsåret 2020 er det andre året hvor dine opplysninger knyttet til utenlandske aksjer også skal fremkomme i din skattemelding. Dette gjelder opplysninger om formue, utbytte og gevinst/tap. Merk at det er ikke sikkert at banker/finansinstitusjoner har fullstendige opplysninger om dine investeringer i utenlandske selskaper. Sjekk derfor disse opplysningene grundig. Dersom opplysningene er mangelfulle eller noe er utelatt, må du legge inn dette selv i din skattemelding. Dersom du bruker nytt format på skattemeldingen, gjør du dette under temaet «Finans». Dersom du benytter gammelt format på skattemeldingen, skal du bruke skjemaet RF 1159 (samme som for Enkeltaksjer ovenfor).

  Si fra til din kontofører dersom du oppdager feil, så er det større sjanse for at den forhåndsutfylte skattemeldingen blir mer fullstendig neste år. 

 • 3. Endring av skattemelding for tidligere år

  Det hender man oppdager feil eller uteglemmelser i tidligere års skattemeldinger. I denne forbindelse er det greit å være klar over at korrigering av slike feil skjer på to ulike måter, avhengig av hvilket inntektsår som skal endres.

  • Finner du feil i skattemeldingene for 2019, 2018 eller 2017, skal du sende inn en endringsmelding. Her kan du sende inn endringsmelding
  • Ønsker du å gjøre endringer for 2016 eller eldre, må du sende inn en vanlig klage 

Denne veiledningen gjelder kun privatpersoner. Den er ikke uttømmende, og gir ikke nødvendigvis svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no