Endringer i formueskatten

Som et økonomisk tiltak tidligere i vår i møte med Covid-19 økte verdsettelsesrabatten fra 25 % til 35 % for aksjer, aksjefond, driftsmidler m.m., med virkning ut inntektsåret 2020. Regjeringen foreslår nå at verdsettelsesrabatten økes til 45 % fra 2021.

Samtidig som verdsettelsesrabatten på «arbeidende kapital» foreslås økt, foreslår Regjeringen at den reduseres for dyre boliger. Det foreslås at verdsettelsesrabatten reduseres fra 75 % til 50 % for den del av beregnet markedsverdi som overstiger 15 millioner kroner. For boligverdi under 15 millioner gjelder dagens regel om verdsettelse til 25 % av markedsverdi. Forslaget gjelder kun egen bolig og vil gjelde fra 2021.

For å fange utviklingen i markedsverdier for fritidsboliger foreslås det at formuesverdi av slike boliger øker med 20 % fra 2020 til 2021. Verdsettelsesrabatten endres ikke.

Regjeringen foreslår å forenkle og senke terskelen for å få satt ned formuesverdi på bolig eller næringseiendom dersom man kan dokumentere lavere verdi enn beregnet verdi. Dokumentert verdi skal alltid kunne legges til grunn for formuesfastsettingen av slik bolig og eiendom og med samme verdsettelsesrabatt som ved bruk av beregnede verdier, f.eks. 25 % i stedet for dagens 30 %-regel for egen bolig og 90 % i stedet for dagens 100 %-regel for utleiebolig. Fra 2021 kan man i praksis dermed velge den laveste verdien av dokumentert verdi og beregnet verdi.

For noen skattytere kan en kommunesammenslåing i 2020 resultere i at beregnet verdi på egen bolig blir for høy pga. endret prissone i myndighetenes boligmodell. Berørte skattytere kan derfor bruke 2019-verdier som grunnlag for inntektsåret 2020.

Det generelle bunnfradraget på kr 1 500 000 for formuesskatt økes ikke.

Lemping i skattereglene for naturalytelser fra arbeidsgiver

I dag kan ansatte motta gaver på totalt kr 2 000 i løpet av året uten beskatning. Gaver utover dette skattlegges som lønn. Regjeringen foreslår at man øker det årlige gavebeløpet til kr 5 000 fra 2021. Arbeidsgiver vil stå fritt til å velge hvilke naturalytelser som skal gis skattefritt til de ansatte innenfor beløpsgrensen, gaven må ikke lenger gis som del av en generell ordning i bedriften.

Det varsles at Skatteetaten skal gå gjennom deres veiledning rundt beskatning av naturalytelser, med mål om å forenkle og klargjøre reglene rundt bl.a. verdsettelse av ytelser av uklar verdi og innrapportering av fordel.

Det foreslå også at det innføres et skattefritak for arbeidsgiverfinansiert influensavaksine (herunder vaksine mot Covid-19) fra 2021.

Skattefri fordel ved kjøp av ansatteaksjer

Hvis ansatte erverver aksjer i arbeidsgiverselskapet til underkurs (rabatt), oppnås en fordel vunnet ved arbeid som skal skattlegges som lønn. Regjeringen foreslår at skattefri fordel ved kjøp av slike aksjer økes fra kr 5000 til kr 7500 fra 2021. Den skattefrie rabatten per aksje kan ikke overstige 25 %, en økning fra nåværende 20 %-grense.

Kildeskatt på renter og royalty

For å beskytte det norske skattegrunnlaget mot overskuddsflytting foreslås det å innføre 15 % kildeskatt på rente- og royalty-betalinger til utlandet. Kildeskatt skal kun ilegges betalinger til nærstående foretak som er hjemmehørende i såkalte lavskattland. Betalinger til foretak som er reelt etablert innenfor EØS unntas skatteplikt. Reglene trer i kraft 1. juli 2021.

Andre foreslåtte endringer

  • Rentebetalinger fra selskap til privatperson: Det foreslås økt ekstraskatt på slike renteinntekter ved at de oppjusteres som for utbytte (31,68 % skatt)
  • Eiendomsskatt: For inntektsåret 2021 foreslås det at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille
  • BSU: Det maksimale årlige beløpet man kan spare i BSU-kontoen øker fra 25 000 til 27 500. Samtidig strammes ordningen inn ved at man ikke får BSU-fradrag etter å ha kjøpt bolig

Forventer vedtakelse

Vi forventer at de overnevnte forslagene i all hovedsak vil bli vedtatt.

Skattewebinarer

Våre skatteadvokater har i dag avholdt webinar som omtaler forslagene nærmere, du kan se opptaket her. I tillegg til dette vil vi også avholde et webinar om ny arvelov 17. november. Seminarene er beregnet på kunder i Business Banking og Private Banking, ta gjerne kontakt med din rådgiver i banken for nærmere informasjon.

Hilsen Skatteadvokatene i Danske Bank
Toril Jørgensen, Heidi Kildal og Stein Mikkelsen