Skattemeldingen for inntektsåret 2017 er blitt mer komplisert enn tidligere år når det gjelder investeringer i verdipapirfond. For å gjøre det litt enklere for deg har vi laget en gjennomgang som retter seg mot de investeringene som er mest vanlig for våre kunder i Private Banking. Trykk deg inn på den enkelte post lenger ned.

På grunn av nye skatteregler for investeringer i blant annet verdipapirfond og aksjer, har også skattemeldingen endret seg:

  • Gevinst og utbytte fra verdipapirfond skattlegges som aksjeinntekt og/eller renteinntekt utfra aksjeandel i fondet. Aksjeandelen beregnes per 1. januar. Av denne grunn vil gevinst og utbytte dukke opp todelt på din skattemelding, en del merket aksjedel og en del merket rentedel.
  • For 2017 skattlegges gevinst og utbytte på aksjedelen med 29,76 % og rentedelen med 24 %. Gevinst og utbytte på aksjedelen vil komme opp med faktisk beløp i relevant post, men vil oppjusteres med et beløp tilsvarende 24 % på slutten av skattemeldingen din (24 % oppjustert med 24 % = 29,76 % skatt på aksjeinntekt)
  • Aksjeandel har også betydning for din formue. For 2017 får du 10 % rabatt på verdsettelse av aksjeandelen i verdipapirfond du eier. Av denne grunn vil formue tilknyttet kombinasjonsfond dukke opp todelt på din skattemelding, en del merket aksjedel og en del merket rentedel. Samme rabatten gis også for aksjer du eier.
  • Om du eier eiendeler som får rabatt som nevnt over, får du også en forholdsmessig reduksjon i gjeldsfradraget ditt
  • Nye poster for ASK (Aksjesparekonto) og IPS (Individuell PensjonsSparing)

Vi anbefaler at du henter ut alle årsoppgaver du har mottatt. Her finner du mye informasjon som ikke nødvendigvis fremgår av skattemeldingen din. Årsoppgave for aksjesparekonto og dine VPS-konti finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste: https://investor.vps.no/vit/sts. Årsoppgavene ligger under «Postkasse». Årsoppgave for IPS og investeringskonto (fondskonto) finner du ved å logge inn på www.danica.no.

Om du gjør endringer i skattemeldingen din, anbefaler vi at du gir tilstrekkelig tilleggsopplysninger for å unngå eventuell tilleggsskatt. Tilleggsopplysninger må gis i eget vedlegg fra i år av.

Hvis du vet du får restskatt, kan du betale denne innen 31.mai for å slippe renter. Renten er 0,39 % per år, beregnet fra 1. juli 2017 frem til forfall for første termin for restskatt i 2018.

Danske Bank har utarbeidet veiledningen under for din private skattemelding. Vi tar forbehold om at veiledningen ikke er uttømmende og at den ikke nødvendigvis gir svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no. Merk at for verdipapirfond og aksjer som ditt holdingselskap eier, gjelder andre regler og poster.