Gå til hovedinnhold

Hjelp til skattemelding

Fristen for å levere skattemeldingen for
privatpersoner nærmer seg (30. april for de som ikke har søkt om utsettelse).

Skattemeldingen for inntektsåret 2017 er blitt mer komplisert enn tidligere år når det gjelder investeringer i verdipapirfond. For å gjøre det litt enklere for deg har vi laget en gjennomgang som retter seg mot de investeringene som er mest vanlig for våre kunder i Private Banking. Trykk deg inn på den enkelte post lenger ned.

På grunn av nye skatteregler for investeringer i blant annet verdipapirfond og aksjer, har også skattemeldingen endret seg:

 • Gevinst og utbytte fra verdipapirfond skattlegges som aksjeinntekt og/eller renteinntekt utfra aksjeandel i fondet. Aksjeandelen beregnes per 1. januar. Av denne grunn vil gevinst og utbytte dukke opp todelt på din skattemelding, en del merket aksjedel og en del merket rentedel.
 • For 2017 skattlegges gevinst og utbytte på aksjedelen med 29,76 % og rentedelen med 24 %. Gevinst og utbytte på aksjedelen vil komme opp med faktisk beløp i relevant post, men vil oppjusteres med et beløp tilsvarende 24 % på slutten av skattemeldingen din (24 % oppjustert med 24 % = 29,76 % skatt på aksjeinntekt)
 • Aksjeandel har også betydning for din formue. For 2017 får du 10 % rabatt på verdsettelse av aksjeandelen i verdipapirfond du eier. Av denne grunn vil formue tilknyttet kombinasjonsfond dukke opp todelt på din skattemelding, en del merket aksjedel og en del merket rentedel. Samme rabatten gis også for aksjer du eier.
 • Om du eier eiendeler som får rabatt som nevnt over, får du også en forholdsmessig reduksjon i gjeldsfradraget ditt
 • Nye poster for ASK (Aksjesparekonto) og IPS (Individuell PensjonsSparing)

Vi anbefaler at du henter ut alle årsoppgaver du har mottatt. Her finner du mye informasjon som ikke nødvendigvis fremgår av skattemeldingen din. Årsoppgave for aksjesparekonto og dine VPS-konti finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste: https://investor.vps.no/vit/sts. Årsoppgavene ligger under «Postkasse». Årsoppgave for IPS og investeringskonto (fondskonto) finner du ved å logge inn på www.danica.no.

Om du gjør endringer i skattemeldingen din, anbefaler vi at du gir tilstrekkelig tilleggsopplysninger for å unngå eventuell tilleggsskatt. Tilleggsopplysninger må gis i eget vedlegg fra i år av.

Hvis du vet du får restskatt, kan du betale denne innen 31.mai for å slippe renter. Renten er 0,39 % per år, beregnet fra 1. juli 2017 frem til forfall for første termin for restskatt i 2018.

Danske Bank har utarbeidet veiledningen under for din private skattemelding. Vi tar forbehold om at veiledningen ikke er uttømmende og at den ikke nødvendigvis gir svar på alle dine spørsmål. For nærmere informasjon, se www.skatteetaten.no. Merk at for verdipapirfond og aksjer som ditt holdingselskap eier, gjelder andre regler og poster.


Verdipapirfond

 • Har du solgt verdipapirfond i 2017?

  Ved salg av andeler i for eksempel Danske Invest verdipapirfond skal gevinst og tap være forhåndsutfylt i din skattemelding. Beløpene i skattemeldingen din bør sjekkes mot beløpene i årsoppgaven du har mottatt i VPS Investortjeneste.

  Årsaken til at gevinst og utbytte er oppdelt i aksjedel og rentedel er at aksjedelen skattlegges som aksjeinntekt (29,76 %). mens rentedelen skattlegges som alminnelig inntekt (24 %). Aksjedelen beregnes ut fra et gjennomsnitt av aksjeandel per 1. januar i året du kjøpte fondsandelen og 1. januar i året du solgte andelen.
 • Jeg har solgt verdipapirfond i 2017 som jeg kjøpte før 7. Oktober 2015

  Eier du verdipapirfond (tidligere aksjefond) som var kjøpt før 7. oktober 2015 gjelder egne overgangsregler. Med unntak for rene rentefond (tidligere obligasjonsfond) settes aksjeandelen i ervervsåret til 100 % for disse fondsandelene.

  Eksempel: Du eier Horisont Rente Pluss i 2017 som du kjøpte før 7. oktober 2015. Fondsandelene ble solgt i 2017. For disse fondsandelene vil aksjeandelen i ervervsåret være 100 % (på grunn av overgangsregelen) og 0 % i salgsåret (på grunn av 80/20-sjablongen). Dermed vil gjennomsnittet av aksjeandelen i fondet være 50 % ved et salg, noe som innebærer at halvparten av gevinsten skattlegges som aksjeinntekt (29,76 % i 2017), mens den andre halvpart skattlegges som renteinntekt (24 % i 2017).

  Merk at FIFU-prinsippet (først inn, først ut) gjelder ved salg av verdipapirfond.
 • Har du solgt verdipapirfond i 2017 og beløpet under «3.1.9 Gevinst salg vp-fond - aksjedel» er lavere enn faktisk gevinst?

  Skjermingsfradrag tilkommer eier av andelen per 31.12 i inntektsåret og beregnes årlig. Har du solgt verdipapirfond med aksjeandel og har skjerming (inkl. ubenyttet skjerming fra tidligere år), vil skjermingsfradraget redusere din skattepliktige gevinst. Skjermingsrente for aksjeandel i verdipapirfond og aksjer som du eide per 31.12.2016 var 0,4 %.

  Har du overført andeler i verdipapirfond eller aksjer med tap til din aksjesparekonto, vil overføringen som utgangspunkt omfattes av overgangsregelen med skattemessig kontinuitet, dvs. at det ikke anses som en realisasjon. Du kan derimot velge at taps-andeler overføres med diskontinuitet, slik at tapet anses realisert allerede i 2017.

  Velger du at taps-andeler overføres med diskontinuitet må du endre post 3.3.9 «Tap salg vp-fond – aksjedel» i skattemeldingen din. Samtidig anbefaler vi at du gir en kort forklaring til endringen i et eget vedlegg.

  For taps-andeler som overføres med diskontinuitet blir inngangsverdien lik markedsverdi på tidspunkt for overføring. Merk at verken Danske Bank eller VPS vil motta opplysninger om du krever fradrag for overføring av taps-andeler. Fremtidig skatterapportering og forhåndsutfylt skattemelding vil dermed kunne inneholde feil opplysninger, med mindre du gjør Danske Bank/VPS oppmerksom på endringen. Det er skattyteres ansvar å rette fremtidig skattemelding dersom den inneholder feil opplysninger.
 • Jeg eide verdipapirfond per 31.12.2017

  Dine andeler i for eksempel Danske Invest verdipapirfond per 31.desember 2017 er innrapportert av oss og skal være forhåndsutfylt som formue i din skattemelding. Beløpene i skattemeldingen din bør sjekkes mot beløpene i årsoppgaven du har mottatt.

  Årsaken til at formue er oppdelt i aksjedel og rentedel er at det kun er aksjedelen som gir verdsettelsesrabatt. Det er aksjeandel målt per 31.12.2017 som er grunnlag for verdsettelsesrabatt.

  Dersom du har verdipapirfond som ikke er oppført i skattemeldingen din, må du føre dette opp selv i post 4.1.4 Formue andeler vp-fond – aksjedel / 4.1.5 Formue andeler vp-fond – rentedel.

Aksjesparekonto

 • Har du opprettet aksjesparekonto i 2017 og gjort uttak fra aksjesparekontoen?

  Ved uttak utover innskutt beløp og ubenyttet skjerming på aksjesparekontoen (dvs. du har tatt ut hele eller deler av avkastningen), vil uttaket beskattes som aksjeinntekt. Har du gjort uttak innenfor innskutt beløp og ubenyttet skjerming, skal dette ikke utløse skatt og vil derfor heller ikke fremkomme på skattemeldingen din

  Har du tap på fondsandeler og aksjer i aksjesparekontoen din (markedsverdi er lavere enn innskutt beløp), vil dette først komme til fradrag først når du avslutter aksjesparekontoen din.
 • Har du mottatt utbytte på fond eller aksjer i aksjesparekontoen i 2017?

  Det gis ikke utsatt beskatning på utbytte du mottar på fondsandeler eller aksjer som står på aksjesparekontoen. Post 3.1.5 fremkommer med skattepliktig utbytte, dvs. utbetalt utbytte minus eventuell skjerming.
 • Hvor mye kan jeg ta ut skattefritt fra aksjesparekontoen min?

  Dette finner du ved å logge inn på VPS Investortjeneste: https://investor.vps.no/vit/sts Trykk på fanen «Aksjesparekonto», deretter «Gå til min aksjesparekonto».

  På denne siden vil du finne oversikt over «Innskudd» og «Skjermingsfradrag» som til sammen utgjør hva du kan ta ut skattefritt fra din aksjesparekonto.
 • Har du opprettet aksjesparekonto i 2017?

  De enkelte fondsandeler og aksjer som du eier i aksjesparekonto i 2017 vil ikke fremkomme direkte på din skattemelding. Du vil derimot se egne formuesposter (4.18) for hva som er på din aksjesparekonto, en post for aksjeandel, en post for renteandel og en post for kontanter.

  Din aksjesparekonto består av en verdipapirkonto og en bankkonto. Du har mottatt en årsoppgave for aksjesparekonto som har sumposter for skattemeldingen din. I tillegg har mottatt egne årsoppgaver for verdipapirkonto og bankkonto.

Annet

 • Har du solgt aksjer notert på Oslo Børs i 2017?

  Alle aksjonærer skal ha mottatt Aksjeoppgaven for 2017 i forenklet (RF-1088F) og detaljert (RF-1088D) utgave. Har du kjøpt eller solgt aksjer har du også mottatt en korrigerbar Aksjeoppgave i Altinn (RF-1088K – Korrigerbar). Postene skal være forhåndsutfylt med netto aksjegevinst/tap fra norske aksjeselskaper og utenlandske selskaper som er registrert på Oslo Børs, basert på Aksjeoppgaven.

  Dersom gevinst/tap ikke stemmer, skal du gjøre endringer i Aksjeoppgaven (RF-1088K – Korrigerbar).

  Dersom gevinst/tap mangler, skal du levere skjema RF 1059-"Aksjer og fondsandeler mv" og benytte post 3.1.10 for gevinst og post 3.3.10 for tap.
 • Hva er «Oppjustert aksjeinntekt/-tap?

  Gevinst på aksjeandel i verdipapirfond og aksjer oppjusteres med en faktor på 1,24 for inntektsåret 2017. Effektiv skatt på slik gevinst er alminnelig skatt på 24 % x 1,24 = 29,76 %. Tilsvarende gjelder for tap, dvs. tapsfradraget oppjusteres med
  24 %.

  Eksempel: Har du hatt en gevinst fra aksjeandel i verdipapirfond på kr 1000, vil det stå kr 1000 under post 3.1.9 «Gevinst salg vp-fond – aksjedel». I tillegg vil du finne den nye posten «Oppjustert aksjeinntekt/-tap» nederst i skattemeldingen din (før post 3.6/4.9 «Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt») hvor det er et oppjusteringsbeløp på kr 240 (kr 1000 x 0,24)

  Du har fått en egen oversikt over hvilke aksjeinntekter/-tap som er gjenstand for oppjustering. Denne finner du på en egen side i skattemeldingen.
 • Eier du aksjer i 2017 som er notert på Oslo Børs?

  Alle aksjonærer med aksjer på Oslo Børs skal ha mottatt Aksjeoppgaven for 2017 i forenklet (RF-1088F) og detaljert (RF-1088D) utgave. Beløpene i skattemeldingen din bør sjekkes mot beløpene i årsoppgaven du har mottatt.

  Dersom du har aksjer som ikke er oppført i Aksjeoppgaven, benytter du post 4.1.7 for norske selskap notert på Oslo Børs og post 4.6.2 for utenlandske aksjer notert på Oslo Børs.

  Børsnoterte aksjer som du har på din aksjesparekonto er ikke med i Aksjeoppgaven og skattepliktige beløp skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen.
 • Hva er den nye siden i skattemeldingen med gjeldsfradrag?

  Om du eier eiendeler som får rabatt (se over) får du også en reduksjon i gjeldsfradraget ditt. Fradraget for gjeld bli redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med rabatt på verdsettelse og verdien av din samlede formue.

  Gjeldsrenter vil ikke bli redusert.
 • Jeg ønsker å gi tilleggsopplysninger. Hvordan gjør jeg det?

  Post 5.0 Tilleggsopplysninger har utgått fra og med i år. Må du gi ytterligere opplysninger må dette legges i et vedlegg som sendes inn sammen med skattemeldingen.
 • Hva er den nye siden i skattemeldingen med verdsettingsrabatt?

  For 2017 får du 10 % rabatt på verdsettelse av aksjeandelen av andeler i verdipapirfond og på aksjer. Rabatten beregnes kun i skattemeldingen din og kommer ikke frem i årsoppgaven din.

  Du finner den nye posten «Verdsettingsrabatt formue» nederst i skattemeldingen din (før post 3.6/4.9 «Sum grunnlag for inntekts- og formuesskatt»).

  Se også egen informasjon om dette i skattemeldingen din.

  Merk at du også får 10 % rabatt på verdsettelse av sekundærbolig (for eksempel utleiebolig). Rabatten fremkommer ikke av posten «Verdsettingsrabatt formue» nederst i skattemeldingen din, men trekkes fra direkte under post 4.3.2 Bolig.
 • Har du investeringskonto/fondskonto hos Danica Pensjon?

  Posten viser hva du har i gjenkjøpsverdi (markedsverdi) per 31. desember 2017.

  Beløpet i skattemeldingen din bør sjekkes mot beløpene i årsoppgaven du har mottatt fra Danica Pensjon.
 • Hva er den nye siden i skattemeldingen med gjeldsfradrag?

  Om du eier eiendeler som får rabatt under «Verdsettingsrabatt formue» får du også en reduksjon i gjeldsfradraget ditt. Fradraget for gjeld bli redusert forholdsmessig mellom verdien av eiendeler med rabatt på verdsettelse (unntatt egen bolig og fritidseiendom) og verdien av din samlede formue. Beregningen av reduksjonen er tatt inn som en egen brøk i skattemeldingen din.

  Gjeldsrenter vil ikke bli redusert av verdsettingsrabatt på formue.
 • Jeg eier verdipapirfond gjennom DFF 

  Vi har laget en egen veiledning som er sendt som brev til alle kunder som eier verdipapirfond gjennom DFF. Ta kontakt med din Private Banker om du eier verdipapirfond gjennom DFF og ikke har mottatt veiledningen.
 • Har du opprettet IPS i 2017?

  Innbetalinger på ny IPS som du har gjort i løpet av høsten 2017 er innrapportert av oss og skal være forhåndsutfylt som fradrag i post 3.3.5. Innbetalingen kommer ikke opp som formue i din skattemelding, da saldo på IPS er unntatt formuesskatt.

  Beløpene i skattemeldingen din bør sjekkes mot beløpene i årsoppgaven du har mottatt fra Danica Pensjon.