Morningstar er et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse. Morningstar Fund Awards deles ut årlig til fond som kan vise til særlig gode resultater siste år - og i et femårsperspektiv. Aksjefondet har de siste ti årene skapt en betydelig meravkastning utover referanseindeksen på Oslo Børs.

– Fondet tar høy risiko, og det ligger helt i toppen over tid hva gjelder oppnådd avkastning, ikke bare i 2017. Kundene som har vært investert i DI Norge Vekst har faktisk fått mer enn 10% årlig meravkastning de siste ti årene, sier Lars Erik Moen, senior porteføljeforvalter i Danske Capital.

DI Norge Vekst er et fond som investerer i mindre, ofte relativt ukjente selskaper med stort potensial. Forvalterteamet regner på hva selskapene må oppnå av resultatet for å forsvare dagens aksjekurs.

– Vi søker morgendagens vinnere. Dette er ofte mindre selskaper i en tidlig fase i en livssyklus. I perioder med krevende rammebetingelser er vi derimot også aktive med også å investere deler av porteføljen i de mer etablerte selskapene på Oslo Børs.

Lars Erik Moen

Forvalter, Danske Invest

 Forvalterteamet går grundig til verks for å sette seg inn i bransjene; de regner på hva selskapene må oppnå av resultatet for å forsvare dagens aksjekurs, og søker selskaper med produkter i attraktive segment. De investerer ikke i selskaper hvor de ikke har diskutert strategi og risiko med selskapet - og ingen investeringer gjøres uten at de har regnet ut forventet kontantstrøm og verdi.

Danske Invest Norge Vekst 


Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Investeringsstrategi

Investerer utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert ved Oslo Børs og unoterte aksjer. Fondet vil normalt være investert i 30-50 aksjer og er et UCITS fond.

Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne

* Tallene er etter alle forvaltningskostnader. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ. Kilde: oslobors.no 06.03.2018. Morningstar Awards 2018 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Danske Invest Norge Vekst nominated for Best Norway Equity Fund, Norway Equity, Norway