Anders Johansen, seniorstrateg i Danske Bank

2022 har vært et begivenhetsrikt år i finansmarkedene, men dessverre stort sett i negativ forstand. Først opplevde vi store kursfall på både aksjer og obligasjoner frem mot midten av juni. Deretter så vi god stigning ut over sommeren, før pilene dessverre har pekt nedover igjen den siste måneden.

Den høye inflasjonen er fortsatt der skoen virkelig trykker, og er en stor hodepine for sentralbankene som skal holde inflasjonen stabilpå et nivå rundt 2 %. Sentralbankene i Europa, USA og mange andre land blir derfor fortsatt nødt til å sette opp rentene i betydelig for å legge en demper på den økonomiske aktiviteten og prisutviklingen, noe som kan bidra til å sende verdensøkonomien inn i en lavkonjunktur.


Vi tror med andre ord at obligasjoner blir en bedre investering enn aksjer i tiden fremover, når vi ser på forholdet mellom avkastning og risiko.

Deprimerende økonomisk cocktail

For øyeblikket anslår vi at vi kan stå overfor en mild global lavkonjunktur, men i Europa er det relativt stor sannsynlighet for en dypere lavkonjunktur som følge av den akselererende energikrisen vi er i. Krisen springer selvsagt i høy grad ut av mangelen på russisk gass, men i tillegg har tørke og lite vind redusert energiproduksjonen fra vann- og vindkraft og sendt energiprisene i været. Hvis vi får en kald vinter med stort behov for oppvarming i Europa, kan det forårsake stor skade og være et stort hinder for vekst.

I tillegg legger prisstigningen og renteøkninger stadig større press på både husholdninger og virksomheter – ikke minst de som har høy belåningsgrad – og i den viktige kinesiske økonomien fører utbrudd av covid-19 fortsatt til omfattende nedstengninger rundt omkring i landet, samtidig som eiendomsmarkedet er sterkt presset.

Alt i alt har vi dermed ingrediensene til en ganske deprimerende økonomisk cocktail, og selv om aksjekursene allerede har falt mye i år, ser vi en betydelig risiko for at situasjonen i aksjemarkedet kommer til å bli verre før den blir bedre.

Våre preferanser

OVERVEKT I AMERIKANSKE AKSJER:
Våre foretrukne valg i aksjedelen av porteføljen

UNDERVEKT I EUROPEISKE AKSJER:
Her forventer vi størst motvind i aksjemarkedet

 OVERVEKT I INVESTMENT GRADE-OBLIGASJONER:
Fornuftig valg av obligasjoner i et usikkert marked

 UNDERVEKT I EMERGING MARKETS-OBLIGASJONER:
Emerging markets-obligasjoner utsatt for motvind fra flere kanter

UNDERVEKT I HIGH YIELD-OBLIGASJONER:
Lavkonjunktur kan være til skade for high yield-obligasjoner

OVERVEKT I LOKALE OBLIGASJONER:
Obligasjoner med rimelige renter og god kredittkvalitet

Les mer om våre preferanser

Anbefaler undervekt i aksjer

I Danske Bank har vi derfor nylig redusert aksjer fra nøytral til undervekt i rådgivningsporteføljene våre. Det betyr at vi i dag anbefaler investorer å ha en mindre andel aksjer i porteføljene sine enn de forventer å ha på lengre sikt. Det kan for eksempel gjøres ved å redusere aksjeandelen med 5 prosentpoeng. Motsatt anbefaler vi investorer å overvekte obligasjoner.

Vi tror med andre ord at obligasjoner blir en bedre investering enn aksjer i tiden fremover, når vi ser på forholdet mellom avkastning og risiko. Det er for øvrig ikke hverdagskost at vi i Danske Bank undervekter aksjer og overvekter obligasjoner.

Et lite lyspunkt i mørket

Hvis vi ser litt mer nyansert på den globale økonomien og aksjemarkedet, er det selvsagt ikke like mørkt alt sammen. For eksempel er USA fortsatt et lite lyspunkt. Den amerikanske økonomien påvirkes ikke i samme grad av krigen i Ukraina og de høye energiprisene, og et sterkt arbeidsmarked i USA og høy sparing under koronapandemien, gjør at de amerikanske forbrukerne fortsatt er relativt robuste, selv om de selvsagt også er utsatt for prisstigningene og renteøkningene.

Vi forventer derfor en mildere lavkonjunktur i USA enn i andre regioner, på samme måte som vi også forventer at amerikanske aksjer vil utvikle seg bedre enn aksjene i andre regioner. I tillegg forventer vi at den amerikanske dollaren vil styrkes ytterligere mot euro og kroner. Derfor anbefaler vi i dag at investorer overvekter amerikanske aksjer i aksjedelen av porteføljene sine, og tilsvarende undervekter europeiske aksjer.

I Europa kan en definitiv russisk stans i gassforsyningen føre til en lengre og dypere lavkonjunktur ledsaget av økende arbeidsledighet og vedvarende høy inflasjon, ettersom mange virksomheter trolig da vil måtte kutte i produksjonen.Selv kundene som fortsatt er forsynt med gass, vil stå overfor skyhøye priser. Dette scenarioet vil være særdeles negativt for spesielt europeiske aksjer.

Pass på de mest risikoutsatte obligasjonene

Selv om vi generelt anbefaler en overvekt i obligasjoner, er det også store forskjeller i hva vi synes er mest interessant i obligasjonsmarkedet. Her har vi i dag en forsiktig tilnærming til de mest risikoutsatte obligasjonstypene, som erfaringsmessig risikerer å falle mest i kurs dersom økonomien og turbulensen i finansmarkedene forverres. Helt konkret anbefaler vi dermed at investorer undervekter emerging markets-obligasjoner og high yield-obligasjoner, dvs. selskapsobligasjoner med lav kredittkvalitet.

Motsatt anbefaler vi en overvekt i både internasjonale og norske investment grade-obligasjoner, som er selskapsobligasjoner med høy kredittkvalitet. Etter renteøkningene i år gir disse obligasjonene en rimelig løpende rente. Vi forventer at markedsrentene kan økes noe, men at vi har lagt de største renteøkningene bak oss. Dermed ser vi en mindre risiko for større kurstap for investorer. Hvis man ønsker å minimere risikoen for kurstap på grunn av stigende renter, bør man investere i obligasjoner med kort løpetid.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.