Del

Vi er forsiktige optimister

INVESTMENT INSIGHT: Til tross for coronaviruset og andre usikkerhetsmomenter forventer vi fortsatt økonomisk framgang og ser et mer attraktivt avkastningspotensial i aksjer enn i obligasjoner – og vi har de høyeste forventningene til amerikanske aksjer. Imidlertid ser vi også interessante muligheter i obligasjonsmarkedet.
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

På våren falt globale aksjer mer enn 30 prosent i løpet av en måned – det raskeste fallet av denne størrelsesorden noensinne. Siden da har globale aksjer innhentet det hele på knapt et halvår, og det samme bildet tegner seg når vi ser på andre risikable aktiva, som f.eks. selskaps- og vekstmarkedsobligasjoner.

Coronaviruset har gjort 2020 til et uvanlig og på mange måter lite hyggelig år. Men i det minste later det for øyeblikket til at mange investorer kommer seg forholdsvis helskinnet gjennom året. Det hadde nok de færreste forestilt seg tilbake i mars.

I Danske Bank har vi under hele coronakrisen opprettholdt en moderat overvekt i aksjer, fordi vi forventet at de store kursfallene på våren ville være midlertidige. Vi er dermed ikke overrasket over det store comebacket i finansmarkedene, men vi forventet ikke at det skulle gå så fort.

Årsaker til kursoppgangen

De store verdiøkningene siden bunnen i mars ble i første omgang drevet av enorme finans- og pengepolitiske hjelpepakker fra politikere og sentralbanker, og siden da har de økonomiske dataene generelt overrasket på den positive siden i løpet av sommeren.
Med andre ord er gjenopprettingen av den økonomiske aktiviteten på riktig spor etter at coronaviruset på våren sendte den globale veksten i dypfryseren da store deler av verden stengte. Samtidig later det til at coronaviruset generelt kan holdes under kontroll med mer målrettede og lokale tiltak enn de totale nedstengingene av samfunn vi så på våren.

Selv om den globale økonomien fortsatt lider under krisen, har utviklingen generelt bekreftet for finansmarkedene at det er lys i enden av tunnelen – og i Danske Bank forventer vi, til tross for kursøkningene så langt, at det er mer å hente over de neste tolv månedene.

Forventet avkastning framover

Hovedscenarioet vårt er at vi fortsatt vil se økonomisk framgang det kommende året og gradvis nærme oss nivået før coronakrisen – og en effektiv vaksine mot COVID-19 må forventes å bidra til en positiv utvikling når den blir tilgjengelig. Her ser det ut til å skje en rask og lovende utvikling. Samtidig kan økonomisk framgang være selvforsterkende. Gode veksttall, bedret stemning i næringslivet og fremgang i arbeidsmarkedet kan oppmuntre forbrukerne til å bruke mer penger og selskapene til å øke investeringene sine.

Fortsatt ekspansiv pengepolitikk fra sentralbankene og finanspolitiske lettelser er andre faktorer som kan drive økonomien ytterligere framover, og alt i alt ser vi derfor potensial for ytterligere oppgang i aksjekursene det neste året.

Rent konkret forventer vi en avkastning fra globale aksjer på nivået 6-11 % i løpet av de kommende 12 månedene, og derfor opprettholder vi vår moderate overvekt i aksjer – dvs. at vi fortsatt har litt flere aksjer i porteføljene våre enn vi forventer å ha på lang sikt. Motsatt opprettholder vi vår moderate undervekt i obligasjoner.

Her ser vi interessant avkastningspotensial for øyeblikket

  • Amerikanske aksjer: Gode vekstutsikter og attraktive sektorer
  • Vekstmarkedsaksjer: Kina bidrar til å løfte de asiatiske markedene
  • Investment grade-obligasjoner: Obligasjonskjøp gir støtte til kursene
  • Vekstmarkedsobligasjoner: Vi ser mulighet for ytterligere framgang

Les mer her

Aksjer er det beste alternativet

Sentralbankenes ekspansive pengepolitikk har bidratt til at den forventede avkastningen fra mange obligasjoner er svært lav eller til og med negativ, og vi anslår at avkastningen vil bli ytterligere redusert det kommende året. Her forventer vi litt stigende lange renter – og dermed fallende obligasjonskurser – i takt med den fortsatte gjenopprettingen av økonomien.

Vi ser derfor fortsatt på aksjer som det beste alternativet for investorer som ønsker seg fornuftig avkastning – og vi forventer at appetitten på aksjer vil bidra til å sende kursene oppover. Generelt ønsker vi imidlertid ytterligere bekreftelser om den økonomiske gjenopprettingen og mindre usikkerhet før vi eventuelt overveier å øke overvekten av aksjer.


Lar oss ikke skremme av høyt prisede aksjer

Aksjekursene har i stor grad innhentet det tapte siden våren, men selskapenes inntjening henger fortsatt etter. Dette betyr at aksjer generelt sett er dyrt priset for øyeblikket målt i P/E, altså prisen man som investor betaler for én kroners inntjening i selskapene. I tiden som kommer forventer vi imidlertid et løft i selskapenes inntjening som vil rettferdiggjøre prisingen.

  • For det første fordi vi forventer at det vil bli ytterligere fart i den økonomiske aktiviteten.
  • For det andre fordi selskapene har vært flinke til å redusere kostnadene sine under coronakrisen, og dette kan gi et ekstra løft i inntjeningen når omsetningen begynner å akselerere igjen.


De største risikoene

Til tross for den positive utviklingen er det betydelige risikoer som kan føre til nye perioder med kursfall i løpet av høsten. Dette gjelder ikke minst viruset, der nye smittebølger fortsatt vil kunne legge en demper på veksten og forårsake skader på økonomien, selv om vi som nevnt ikke forventer nye fullstendige nedstenginger.
Samtidig vil finansmarkedene være følsomme overfor utviklingen i de økonomiske dataene. Hvis framgangen viser tegn på å miste pusten, kan markedstemningen fort snu fra positiv til negativ.

Det er også vesentlige politiske risikoer som kan utløse markedsuro. En kaotisk brexit er fremdeles en risiko, fordi EU og Storbritannia har fortsatt ikke blitt enige om de framtidige samarbeidsvilkårene når britene etter planen skal forlate EU ved utgangen av året. Samtidig er forholdet mellom USA og Kina særdeles anstrengt, og handelskonflikten mellom landene kan blusse opp igjen – for eksempel hvis Donald Trump føler behov for å markere seg foran det amerikanske presidentvalget i november.

Vi forventer imidlertid at eventuelle tilbakefall i økonomien og finansmarkedene vil være midlertidige, og som langsiktige investorer er vi i det store og hele forsiktige optimister.

Andre har også lest: