Gå til hovedinnhold

Sjefsstrateg: Ri forsiktig på gjenåpningsbølgen

INVESTMENT INSIGHT: Vi forventer mer moderat avkastning fra aksjer fremover, men ser fortsatt aksjer som et litt bedre valg enn obligasjoner. Det er likevel viktig å ha begge deler i porteføljen, forteller sjefsstrateg Frank Øland, som her skisserer forventningene til finansmarkedene i tiden som kommer.
Frank Øland, sjefstrateg i Danske Bank

De globale aksjemarkedene har gitt god avkastning i år. Utrullingen av koronavaksiner og gjenåpningen av samfunnet har økt både optimismen, den økonomiske veksten og selskapenes inntjening. Globale aksjer er opp med omkring 11 prosent hittil i år (regnet i lokal valuta).

Obligasjoner har derimot hatt et mer utfordrende år i 2021. Høyere vekst og økt inflasjon har sendt rentene i været, og det er ensbetydende med fallende obligasjonskurser. Derfor har mange obligasjoner gitt negativ avkastning så langt i år.

For de fleste investorer med en god blanding av aksjer og obligasjoner i porteføljen har 2021 likevel foreløpig vært et greit år rent avkastningsmessig.

Våre preferanser

Vi forventer mer fra årets vinnere
OVERVEKT I EUROPEISKE AKSJER

Interessante alternativer i lavrentemiljøet
OVERVEKT I SELSKAPSOBLIGASJONER

Lav avkastning kan bli ytterligere uthulet
UNDERVEKT I STATSOBLIGASJONER

Halter etter – og det forventer vi fremdeles
UNDERVEKT I JAPANSKE AKSJER

Les mer her

Fortsatt best potensial i aksjer

Aksjer gjør det gjerne svært godt i perioder med økt økonomisk vekst, og det er nettopp en slik periode vi befinner oss i nå. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet mange steder i verden har utløst en etterspørselsboom med økt privatforbruk og større investeringslyst hos virksomhetene. Det forventes også å utløse et svært markant løft i virksomhetenes inntjening i år.

I Danske Bank har vi i lengre tid hatt en moderat overvekt av aksjer – dvs. en litt større andel av aksjer i rådgivningsporteføljene enn vi forventer å ha på lang sikt – og det har vi fortsatt. Samtidig har vi en moderat undervekt i obligasjoner.

«Det gjenspeiler at vi fortsatt ser det beste avkastningspotentialet i aksjer», fastslår Danske Banks sjefstrateg, Frank Øland.

Han forventer likevel at de største kursstigningene ligger bak oss i denne omgang.

«Det er etter hvert regnet inn veldig mye positivt i aksjekursene. Mange er høyt priset, og vi forventer at veksten topper seg innen overskuelig fremtid. På 12 måneders sikt forventer vi derfor beskjeden avkastning fra globale aksjer i størrelsesorden -1 til 4 prosent, men det er etter vår vurdering fortsatt nok til å rettferdiggjøre en liten overvekt i aksjer», sier sjefsstrategen.


Overdreven frykt for inflasjon

Selv om veksten sannsynligvis når en topp i løpet av de kommende månedene, forventer vi fortsatt en solid økonomisk vekst på den andre siden. Vi forventer også at pilen fortsatt skal peke litt oppover for rentene i det kommende året, noe som vil legge press på obligasjonene.

«Det endrer imidlertid ikke på at man som investor både bør ha aksjer og obligasjoner i porteføljen. Obligasjoner kan blant annet bidra til å gi stabilitet i avkastningen i perioder med markedsuro og kursfall på aksjemarkedene», forteller Frank Øland.

I 2021 har økt frykt for inflasjon og renteøkninger utløst perioder med markedsvolatilitet, og det kan godt tenkes å gjenta seg i tiden som kommer. Den store etterspørselsboomen og knappheten på visse råvarer og komponenter har sendt inflasjonen markant i været. Det har blant annet gjort investorene nervøse for at sentralbankene snart skal begynne å stramme inn pengepolitikken for å tøyle inflasjonen. Det kan blant annet gjøres ved å heve rentene, noe som demper den økonomiske aktiviteten og inflasjonen.

«Vi anser likevel at økningen i inflasjon i høy grad skyldes en midlertidig ubalanse, der forbrukerne blant annet har brukt veldig mye penger på materielle goder fordi koronarestriksjonene har begrenset forbruksmulighetene når det gjelder blant annet reiser og opplevelser. Derfor deler vi ikke bekymringen for mer varig inflasjon og større renteøkninger», forteller Frank Øland.

Vi er forsiktige optimister

Det rokker likevel ikke ved at frykten for inflasjon i seg selv fortsatt kan skape nervøsitet på finansmarkedene, og sjefsstrategen mener også at det kan komme en negativ markedsreaksjon når den økonomiske veksten når en topp.

Alt i alt anbefaler han derfor investorene å ri den pågående gjenåpningsbølgen i global økonomi forsiktig.

«Vi er forsiktige optimister, men er også forsiktige med å ta ytterligere risiko for øyeblikket. Forholdet mellom forventet avkastning og risiko på aksjemarkedene ser mindre gunstig ut nå enn i begynnelsen av året», sier Frank Øland.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.

Andre har også lest: