Gå til hovedinnhold
Del

Større potensial i aksjer enn i obligasjoner

INVESTMENT INSIGHT: Danske Banks strategiteam skisserer forventningene til finansmarkedene i tiden som kommer – inkludert hvor de ser de mest interessante investeringsmulighetene.
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank Norge

 

For et år siden falt globale aksjer mer enn 30 prosent da coronaviruset spredte seg over hele verden. I dag har aksjene innhentet det tapte og mer til.

Til tross for vinterens nye, omfattende nedstengninger rundt omkring i verden har aksjekursene fortsatt oppover. Investorene har i stedet hatt fokus på de bedre tidene som venter, i takt med at coronavaksinene rulles ut i løpet av våren og sommeren.

Med de store kursstigningene siden bunnen i mars 2020 mener vi imidlertid at investorene allerede har tatt en stor del av det forventede økonomiske oppsvinget i 2021 på forskudd. Mye positivt er innregnet i aksjekursene, og de største stigningene ligger trolig bak oss i denne omgang. Lavere, men likevel fortsatt positiv avkastning er heller ikke å forakte, og vi forventer fortsatt at aksjer vil gi høyere avkastning enn sikre renteplasseringer gjennom det kommende året.

Våre preferanser

Ser fortsatt et solid avkastningspotensial
OVERVEKT I VEKSTMARKEDER

Attraktive obligasjoner i økonomiske oppgangstider
OVERVEKT I HIGH YIELD-OBLIGASJONER

Kan nyte godt av et globalt oppsving
OVERVEKT I VEKSTMARKEDSOBLIGASJONER

En dårlig kombinasjon av egenskaper
UNDERVEKT I STATSOBLIGASJONER

Svekkelse av japanske yen kan dempe avkastningen
UNDERVEKT I JAPAN

Les mer her

Bereder grunnen for et sterkt comeback

Økonomisk vekst er en sentral drivkraft for stigende aksjekurser – i perioder med stigende vekst klarer aksjer seg vanligvis bra. Derfor peker pilen totalt sett fortsatt oppover for aksjer i 2021.

Det er nemlig ingen tvil om at vi får se et markant løft i den økonomiske veksten i takt med at samfunnet gjenåpner rundt omkring i verden og vi begynner å bruke penger som før. Samtidig forventer vi at de langvarige restriksjonene og nedstengningene har ført til en opphopning av oppdemmet forbruk som venter på å bli aktivert, og i tillegg har mange bedrifter ventet med å foreta nye investeringer. Sammen med fortsatt lave renter og nye økonomiske hjelpepakker i blant annet USA, bereder det grunnen for et sterkt comeback for global økonomi i år og et stort løft i selskapenes inntjening.

Det vil likevel komme perioder med uro og markedssvingninger underveis – f.eks. hvis det oppstår usikkerhet rundt tempoet og styrken i den økonomiske oppgangen eller en frykt for at stigende renter kan avspore den økonomiske framgangen. Vi mener imidlertid ikke at dette for alvor vil trekke bort teppet under aksjene.


Moderat overvekt i aksjer

Nettopp stigende renter har i den senere tiden skapt usikkerhet i finansmarkedene, men i utgangspunktet ser vi ikke rentestigninger som et større problem for aksjemarkedet som helhet, så lenge rentene stiger av de rette årsakene – altså økende økonomisk vekst.

Alt i alt anbefaler vi investorer å ha en moderat overvekt av aksjer i porteføljene for øyeblikket – dvs. en noe høyere andel av aksjer i investeringene enn de forventer å ha på lang sikt. Motsatt anbefaler vi moderat undervekt i obligasjoner.

På obligasjonssiden kan et økonomisk oppsving presse inflasjonen og de lange rentene ytterligere opp det kommende året – en tendens vi som nevnt også har sett den siste tiden. Dette vil være ensbetydende med fallende obligasjonskurser, og det vil dermed dempe investorenes avkastning fra obligasjoner som allerede gir begrensede renteutbetalinger.

Begrenset potensial i obligasjoner

Selv om sentralbankenes ekspansive pengepolitikk med lave renter og store obligasjonskjøp begrenser hvor mye rentene kan stige i nærmeste framtid, er avkastningspotensialet fra obligasjoner etter vårt syn veldig begrenset. Til tross for at vi ser et bedre potensial i aksjer enn i obligasjoner, bør obligasjoner likevel fremdeles utgjøre en større eller mindre andel av de fleste investorenes porteføljer, ettersom de bidrar til å spre risikoen og sikre en mer stabil avkastning over tid.

Vi ser for øyeblikket det mest attraktive avkastningspotensialet i de mest risikable obligasjonstypene, som vil dra størst fordel av et økonomisk oppsving i 2021. Konkret er det snakk om vekstmarkedsobligasjoner, samt high yield-obligasjoner, som er selskapsobligasjoner med lav kredittkvalitet. Denne typen obligasjoner vil riktignok bli hardest rammet i perioder med markedsuro, og derfor er det viktig at man også har andre obligasjoner som er sikrere og mer likvide i porteføljen, selv om de gir en lavere rente.

ANSVARSERKLÆRING: Husk alltid risikoen som investor
Utgangspunktet for denne publikasjonen er Danske Banks forventninger til makroøkonomien og finansmarkedene. Hvis utviklingen avviker fra forventningene våre, kan det potensielt påvirke avkastningen på eventuelle investeringer negativt og gi tap. Danske Bank har kun utarbeidet dette materialet som informasjon, og det utgjør ikke en investeringsanbefaling. Snakk alltid med en rådgiver hvis du vurderer å gjøre en investering på bakgrunn av dette materialet, slik at du får avdekket om en gitt investering er egnet for investeringsprofilen din, inkludert risikovilje, tidshorisont og tapsevne.

Andre har også lest: