Á jour januar 2022

Enten du skal starte ny virksomhet eller ønsker å etablere individuelle holdingselskap i forbindelse med et generasjonsskifte, kan du enkelt stifte et AS selv. Dette kan du selv gjøre både raskt og enkelt via Altinn. Vi gir deg praktiske tips og råd om hvordan du går frem og hva du bør tenke på.

Regjeringen har de siste årene gjennomført en rekke forenklinger både når det gjelder å opprette AS og å eie et AS. Flere og flere velger derfor å opprette nytt AS på egenhånd, uten å involvere f.eks. advokat eller revisor.

Hvordan stifte AS?

Den enkleste måten er å bruke Altinns elektroniske stiftelses-dokument. Da vil du få hjelp til utfyllingen underveis, og opplysninger blir kontrollert mot gjeldende regelverk. Du kommer i gang ved å logge inn på Altinn.

Stift ditt nye AS ved å logge inn på Altinn her

Nytt AS kan også stiftes i forbindelse med fusjon og/eller fisjon eller ved skattemessig omdanning fra enkeltpersonsforetak (ENK) til AS. Dette omtales ikke nærmere her.

Opprettelsen av AS gjøres i denne rekkefølgen:

  1. Utarbeide stiftelsesdokument
  2. Signere stiftelsesdokument
  3. Bestille bankkonto
  4. Betale inn aksjeinnskudd
  5. Registrering i Foretaksregisteret
  6. Motta firmaattest og org.nr.

Stiftelse av aksjeselskap

Aksjekapital og antall aksjer

Minimum aksjekapital er NOK 30 000, gjerne fordelt på 100 aksjer à NOK 300.

Det er fullt mulig å endre antall aksjer i etterkant ved splitt/spleis av aksjer eller kapitalforhøyelse/-nedsettelse. Ved en senere økning av aksjekapital med uendret eierskap anbefaler vi økning av pålydende på eksisterende aksjer.

Stiftelsesdokumentet

Foruten antall aksjer og aksjekapital, må stiftelsesdokumentet også angi hvem som stifter selskapet og hvem som skal sitte i styret. Består styret av bare en person, skal denne være styreleder. I tillegg kan man, om ønskelig, angi daglig leder, hvem som har signaturrett, revisor, regnskapsfører, m.m.

Vedtekter

Stiftelsesdokumentet angir også selskapets vedtekter, som minst skal angi selskapets foretaksnavn, selskapets virksomhet, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende. Etter at alle stifterne har signert elektronisk er selskapet stiftet, og du vil få det ferdige stiftelsesdokumentet i innboksen din i Altinn. Da følger det også med vedtekter for selskapet, som er satt opp på grunnlag av det du har fylt ut i Altinn.

Aksjeinnskudd

Når stiftelsesdokumentet er signert har man et såkalt Selskap Under Stiftelse (SUS). Nå skal det opprettes en egen bankkonto for det nye selskapet og aksjeinnskuddet skal innbetales til denne kontoen.

Banken kan bekrefte overfor Foretaksregisteret i Brønnøysund når aksjeinnskuddet er innbetalt.

Registrering av aksjeselskap

Etter innbetaling er bekreftet skal selskapet registreres i Foretaksregisteret ved at det sendes såkalt Samordnet registermelding om registrering av selskapet. Du vil motta en lenke i innboksen i Altinn for dette hvis du stifter elektronisk. Melding må mottas av registeret innen tre måneder fra stiftelsesdato.

Selskapet er normalt sett registrert i Foretaksregisteret i løpet av en uke. Firmaattest blir da tilgjengelig i Altinn, sammen med organisasjonsnummer for ditt nye AS.

Kostnader

Elektronisk registrering av aksjeselskap koster NOK 5570 i engangsgebyr fra Foretaksregisteret. Aksjeinnskuddet du betaler inn kan benyttes til å dekke kostnader ved stiftelsen, inkl. gebyr.

Revisjon og regnskapsføring

Et mindre AS kan velge bort revisjon allerede i stiftelsesdokumentet dersom det vil ha:

  • driftsinntekter under 6 MNOK, og
  • balansesum under 23 MNOK, og
  • færre enn 10 årsverk

Alle AS, også de som er unntatt revisjon, har plikt til å utarbeide årsregnskap og sende dette til Regnskapsregisteret. Frist for levering er senest 31. juli året etter stiftelsesåret. Er selskapet stiftet 1. juli eller senere, kan du levere samlet årsregnskap for stiftelsesåret og det etterfølgende kalenderår.

Et AS er ikke pålagt å ha regnskapsfører.

Skattemelding

Alle AS må levere skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten. Dette gjelder fra og med stiftelsesåret.

Generasjonsskifte

Individuelle holdingselskap kan stiftes og brukes i forbindelse med generasjonsskifter. Merk at overføring av privateide aksjer til eget AS medfører skattepliktig realisasjon, i motsetning til overføring til AS eid av barna.

Bruk av A-og B-aksjer er ofte praktisk i forbindelse med generasjonsskifte av selskap, ved at senior beholder full stemmerett og/eller en utvidet utbytterett. Man oppretter da aksjeklasser i selskapet som overføres, før overføring av aksjer til barna/ barnas holdingselskap. Vi anbefaler også at det vurderes å opprette en aksjonæravtale før overføring av aksjer.

Aksjeklasser opprettes ved vedtak om vedtektsendring i generalforsamling. Slikt vedtak krever tilslutning av 2/3 av stemmene i selskapet.

Generalforsamlingsprotokoll med vedtak om vedtektsendring og oppdaterte vedtekter sendes deretter til Foretaksregisteret.

Les mer om disse temaene på temasiden om generasjonsskifte

Innholdet er utarbeidet av Skatteadvokatene i Danske Bank og er kun ment som generell informasjon, er ikke uttømmende og erstatter ikke individuell rådgivning. Vi anbefaler at du vurderer konkrete spørsmål i samråd med ekstern advokat eller rådgiver.